Νόμος 3149/03 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η δημόσια υπηρεσία Εθνική Βιβλιοθήκη, η οποία λειτουργεί ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 814/1943 (ΦΕΚ 353/Α/1943), καταργείται.

 

2. α) Μόνιμοι ή προσωρινοί κλάδοι προσωπικού της καταργούμενης υπηρεσίας και των Δημόσιων Βιβλιοθηκών που υπάρχουν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και δεν αναφέρονται στους κλάδους των άρθρων 4 και 8 αντίστοιχα καταργούνται, καθώς και οι κενές θέσεις που έχουν συσταθεί στους κλάδους αυτούς.

 

β) Οι μόνιμοι υπάλληλοι της καταργούμενης υπηρεσίας και των Δημόσιων Βιβλιοθηκών, οι οποίοι υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, συμπεριλαμβανομένων και όσων υπηρετούν σε προσωρινές θέσεις, κατατάσσονται αυτοδικαίως στη Βιβλιοθήκη που υπηρετούν, στους προβλεπόμενους από το νόμο αυτόν αντίστοιχους κλάδους και σε μόνιμες ή προσωρινές θέσεις, κατά περίπτωση. Οι υπάλληλοι αυτοί διατηρούν την υπαλληλική ιδιότητα που έχουν κατά την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου. Αν η θέση στην οποία κατατάσσονται ανήκει σε κλάδο, ο οποίος δεν προβλέπεται για την οικεία Βιβλιοθήκη, ο υπάλληλος παραμένει στη Βιβλιοθήκη που υπηρετεί και σε προσωρινό κλάδο ανάλογα με την κατάταξη που αναφέρεται κατωτέρω. Όταν η θέση κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο καταργείται όπως και ο προσωρινός κλάδος.

 

Οι υπάλληλοι που ανήκουν σε κλάδους που καταργούνται κατατάσσονται ως εξής:

 

α)α) Από τον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Επιμελητή Χειρογράφων και Ομοιότυπων στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φιλοσοφικών Σχολών.

 

β)β) Από τον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βιβλιοφυλάκων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Εφόρου Βιβλιοφύλακα και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διευθυντή στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βιβλιοθηκονόμων.

 

γ)γ) Από τον κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ταξινόμων στον κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βιβλιοθηκονόμων.

 

δ)δ) Από τον κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Λογιστών στον κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικός Λογιστικός.

 

ε)ε) Από τον κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Συντηρητών στον κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Συντηρητών Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων.

 

στ)στ) Από τον κλάδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ταξινόμων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Συντηρητών και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοηθού Βιβλιοφυλάκων στον κλάδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

ζ)ζ) Από τον κλάδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ στον κλάδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

η)η) Από τον κλάδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μικροφωτογράφων στον κλάδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τυπογραφίας.

 

θ)θ) Από τον κλάδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κλητήρων Καθαριστών σε προσωρινό κλάδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κλητήρων Καθαριστών.

 

ι)ι) Από τον κλάδο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών Κλητήρων, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Κλητήρων και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ΒΥΒΣ στον κλάδο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικού Προσωπικού.

 

ι)α)ι)α) Από τον κλάδο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Κλητήρων Καθαριστών, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Καθαριστών και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Καθαριστριών στον κλάδο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Προσωπικού Καθαριότητας.

 

ι)β)ι)β) Από τον κλάδο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Φυλάκων, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Νυκτοφυλάκων και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Φυλάκων Νυκτοφυλάκων στον κλάδο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Φυλάκων Νυκτοφυλάκων.

 

γ) Η θέση του προσωρινού κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κλητήρων Καθαριστών των Δημόσιων Βιβλιοθηκών ανήκει στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας.

 

δ)Αν η θέση στην οποία κατατάσσονται υπάλληλοι υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων της οργανικής σύνθεσης της συγκεκριμένης δημόσιας βιβλιοθήκης που προβλέπεται στο άρθρο 8, οι υπάλληλοι παραμένουν στη βιβλιοθήκη που ανήκει η θέση τους καθ' υπέρβαση του αριθμού. Όταν κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο θέση που είναι υπεράριθμη σε οποιαδήποτε κατηγορία και κλάδο δημόσιας βιβλιοθήκης σύμφωνα με την ανωτέρω οργανικότητα, παραμένει κενή και διατίθεται για την ίδρυση νέων βιβλιοθηκών. Για τον ίδιο σκοπό διατίθενται και οι θέσεις των Δημόσιων βιβλιοθηκών που μετατρέπονται σύμφωνα με την κατωτέρω παράγραφο 4.

 

3. Το Προσωπικό που κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού υπηρετεί σε προσωρινές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της καταργούμενης υπηρεσίας ή των Δημόσιων Βιβλιοθηκών παραμένει στις προσωρινές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί. Όταν η θέση του κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο καταργείται

 

4. Οι τριάντα οκτώ προσωρινές θέσεις μόνιμου προσωπικού της καταργούμενης υπηρεσίας, που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 και οι τριάντα τέσσερις προσωρινές θέσεις μόνιμου προσωπικού των Δημόσιων Βιβλιοθηκών που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, μετατρέπονται αυτοδίκαια σε μόνιμες θέσεις στην ίδια κατηγορία και κλάδο όταν κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Για τη μετατροπή των θέσεων αυτών σε μόνιμες εκδίδεται κάθε ψαρά διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

5. Τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος καταλαμβάνει ο Διευθυντής της καταργούμενης υπηρεσίας που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ο οποίος παραμένει στη θέση αυτή μέχρι τη λήξη της θητείας του, η οποία μπορεί να ανανεώνεται

 

6. Μέχρι την έκδοση και εφαρμογή του Οργανισμού της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος:

 

α) η κατανομή του προσωπικού στις επί μέρους Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία γίνεται με απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου,

β) οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών της καταργούμενης υπηρεσίας παραμένουν στη θέση τους.

 

7. Οι μόνιμοι υπάλληλοι της καταργούμενης υπηρεσίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, να μεταταγούν σε αντίστοιχες κενές θέσεις και κλάδους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή των Δημόσιων Βιβλιοθηκών, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν. Στην αίτηση, όταν ζητείται μετάταξη σε κλάδο των Δημόσιων Βιβλιοθηκών, αναγράφεται και η Δημόσια Βιβλιοθήκη στην οποία επιθυμούν να μεταταγούν. Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εάν δεν υπάρχουν κενές θέσεις μεταφέρονται, με την απόφαση μετάταξης, την οποία τότε υπογράφει και ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, οι θέσεις που κατέχουν και προστίθενται ως προσωποπαγείς στον κλάδο στον οποίο μετατάσσονται

 

8. Μέχρι τη συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου τα θέματα προσωπικού της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος συνεχίζουν να εξετάζονται από το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Όταν συζητούνται θέματα των υπαλλήλων αυτών μετέχουν ως αιρετά μέλη υπάλληλοι της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος, οι οποίοι εκλέγονται από το σύνολο των υπαλλήλων της.

 

9. α) Η Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σε σχέση με την Εθνική Βιβλιοθήκη ως δημόσιας υπηρεσίας που καταργείται με το νόμο αυτόν είναι καθολικός διάδοχος και:

 

α)α) την υποκαθιστά αυτοδίκαια και χωρίς διατυπώσεις στο σύνολο των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και λοιπών εννόμων σχέσεων που είχε αυτή δημιουργήσει,

β)β) αποκτά αυτοδίκαια και κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά της στοιχεία, χωρίς κάθε μορφής διατυπώσεις, εγκρίσεις, διαδικασίες, αποφάσεις, γνώμες ή επιβαρύνσεις,

γ)γ) συνεχίζει στο όνομά της τυχόν εκκρεμείς δίκες της χωρίς άλλη ειδικότερη δικαστική ή εξώδικη ενέργεια.

 

β) Προκειμένου περί ακινήτων, στα βιβλία μεταγραφών των οικείων Υποθηκοφυλακείων σημειώνεται ατελώς η επερχόμενη μεταβολή κυριότητας, για την οποία δεν οφείλεται φόρος, εισφορά και κάθε υπέρ τρίτου δικαίωμα.

 

γ) Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία ή σε έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά, αναγράφεται η δημόσια υπηρεσία που καταργείται, νοείται, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπό την επωνυμία Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος.

 

10. Η νομική κάλυψη και η δικαστική υπεράσπιση της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος και των Δημοσίων Βιβλιοθηκών της χώρας γίνονται από το κύριο Προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 3492/2006 (ΦΕΚ 210/Α/2006).

 

11. Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού υπάγονται εφεξής στις διατάξεις του. Όσες λειτουργούν ως Δημόσιες Υπηρεσίες καταργούνται και ιδρύονται αντίστοιχα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με την ίδια επωνυμία. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού που αναφέρονται στην καταργούμενη δημόσια υπηρεσία της Εθνικής Βιβλιοθήκης και στο Προσωπικό της εφαρμόζονται και για τις καταργούμενες υπηρεσίες που αναφέρονται στην περίπτωση αυτήν.

 

12. Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες, οι οποίες έχουν, πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, χαρακτηριστεί ως Κεντρικές ή Ιστορικές ή έχουν προσθήκη στην επωνυμία τους, διατηρούν το χαρακτηρισμό αυτόν ή την επωνυμία τους, κατά περίπτωση.

 

13. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κτιριακά έργα σε Δημόσιες Βιβλιοθήκες που βρίσκονται σε εξέλιξη συνεχίζουν να εκτελούνται είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού είτε με το καθεστώς που τα διέπει κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

 

14. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Λειτουργίας των Βιβλιοθηκών, τα θέματα που έχουν σχέση με την υποβολή βιβλιογραφικών δεδομένων στον Κεντρικό Διανομέα του Ενιαίου Καταλόγου Υλικού και το χρόνο κατάθεσης ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για την αντιμετώπιση της έκτακτης απασχόλησης για την παραγωγή του Ενιαίου Καταλόγου Υλικού, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να αποσπά στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες προσωρινά και με αίτησή του Προσωπικό ανάλογων ειδικοτήτων από υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

15. Μέχρι να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών ή αν κατά το χρόνο της λειτουργίας του δεν εκδίδει τη γνώμη ή την εισήγησή του εντός δύο μηνών από την ημέρα που θα του ζητηθεί, δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη γνώμης ή εισήγησής του για έκδοση πράξεων που προβλέπεται να εκδίδονται ύστερα από τέτοια γνώμη ή εισήγηση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.