Νόμος 3149/03 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Προσωπικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κατηγορίες προσωπικού και οι κλάδοι κατά κατηγορία των μόνιμων υπαλλήλων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας ορίζονται ως εξής:

 

α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).

 

Κλάδοι:

 

α)α) Π Ε Διοικητικός και Οικονομικός

β)β) ΠΕ Μηχανικών

γ)γ) ΠΕ Πληροφορικής

δ)δ) ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων

ε)ε) ΠΕ Αρχειονόμων

στ)στ) ΠΕ Φιλοσοφικών Σχολών

ζ)ζ) ΠΕ Ιστορικών

η)η) ΠΕ Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

θ)θ) ΠΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων

 

β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

 

Κλάδοι:

 

α)α) ΤΕ Διοικητικός Λογιστικός

β)β) ΤΕ Πληροφορικής

γ)γ) ΤΕ Φωτογραφίας

δ)δ) ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων

ε)ε) ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων

 

γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

 

Κλάδοι:

 

α)α) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

β)β) ΔΕ Πληροφορικής

γ)γ) ΔΕ Τεχνικός

δ)δ) ΔΕ Οδηγών

ε)ε) ΔΕ Τυπογραφίας

 

δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

 

Κλάδοι:

 

α)α) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

β)β) ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού

γ)γ) ΥΕ Φυλάκων Νυχτοφυλάκων

δ)δ) ΥΕ Εργατών

ε)ε) ΥΕ Επιμελητών (Βιβλιοδετών Συντηρητών Χάρτου).

 

2. Συνιστάται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας μία θέση Γενικού Διευθυντή με θητεία.

 

3. Οι θέσεις των μονίμων υπαλλήλων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας ανέρχονται σε εκατόν εξήντα τέσσερις (164) και κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες και κλάδους:

 

α) Σαράντα επτά (47) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ):

 

α)α) Κλάδος ΠΕ Διοικητικός και Οικονομικός, θέσεις τρεις (3)

β)β) Κλάδος ΠΕ Μηχανικών, θέσεις μία (1)

γ)γ) Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής, θέσεις τρεις (3)

δ)δ) Κλάδος ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων, θέσεις είκοσι πέντε (25) και προσωρινές τέσσερις (4)

ε)ε) Κλάδος ΠΕ Αρχειονόμων, θέσεις δύο (2)

στ)στ) Κλάδος ΠΕ Φιλοσοφικών Σχολών, θέσεις τρεις (3)

ζ)ζ) Κλάδος ΠΕ Ιστορικών, θέσεις δύο (2)

η)η) Κλάδος ΠΕ Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, θέση μία (1)

θ)θ) Κλάδος ΠΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων, θέσεις τρεις (3)

 

β) Εξήντα (60) θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ):

 

α)α) Κλάδος ΤΕ Διοικητικός Λογιστικός, θέσεις τρεις (3) και προσωρινή μία (1)

β)β) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής, θέσεις τέσσερις (4)

γ)γ) Κλάδος ΤΕ Φωτογραφίας, θέσεις τρεις (3)

δ)δ) Κλάδος ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων, θέσεις επτά (7) και προσωρινή μία (1)

ε)ε) Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, τριάντα (30) και προσωρινές έντεκα (11)

 

γ) Τριάντα τέσσερις (34) θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ):

 

α)α) Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, θέσεις οκτώ (8) και προσωρινές δώδεκα (12)

β)β) Κλάδος ΔΕ Πληροφορικής, θέσεις τέσσερις (4)

γ)γ) Κλάδος ΔΕ Τεχνικός, θέσεις τρεις (3)

δ)δ) Κλάδος ΔΕ Οδηγών, θέσεις δύο (2) και προσωρινή μία (1)

ε)ε) Κλάδος ΔΕ Τυπογραφίας, θέσεις τρεις (3) και προσωρινή μία (1)

 

δ) Είκοσι τρεις (23) θέσεις κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ):

 

α)α) Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, θέσεις τρεις (3) και προσωρινές δύο (2)

β)β) Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, θέσεις τρεις (3) και προσωρινές τέσσερις (4)

γ)γ) Κλάδος ΥΕ Φυλάκων Νυχτοφυλάκων, θέσεις τέσσερις (4) και προσωρινή μία (1)

δ)δ) Κλάδος ΥΕ Εργατών, θέσεις τρεις (3)

ε)ε) ΥΕ Επιμελητών (Βιβλιοδετών Συντηρητών Χάρτου), θέσεις τρεις (3).

 

4. Από τις θέσεις του κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων, τέσσερις θέσεις καταλαμβάνονται από κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών Βιβλιοθηκονομίας ή Πληροφόρησης. Από τις θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικός και Οικονομικός, δύο θέσεις καταλαμβάνονται από κατόχους σχετικών μεταπτυχιακών τίτλων. Από τις θέσεις του κλάδου ΠΕ Αρχειονόμων, μία θέση καταλαμβάνεται από κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Αρχειονομίας. Από τις θέσεις του κλάδου ΠΕ Φιλοσοφικών Σχολών, μία θέση καταλαμβάνεται από κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Παλαιογραφίας.

 

5. Στην κατηγορία ΠΕ: δύο θέσεις του κλάδου Βιβλιοθηκονόμων, μία θέση του κλάδου Διοικητικού και Οικονομικού, μία θέση του κλάδου Πληροφορικής, μία θέση του κλάδου Φιλοσοφικών Σχολών και μία θέση του κλάδου Συντηρητών Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων, διαβαθμίζονται στο βαθμό του Διευθυντή. Αν υπάρχει έλλειψη υπαλλήλων των κλάδων αυτών μετέχουν στις κρίσεις για την κατάληψη θέσης Διευθυντή υπάλληλοι των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον το αντικείμενο της οργανικής μονάδας είναι συναφές με τον κλάδο τους, όπως ειδικότερα ορίζει ο Οργανισμός. Στην περίπτωση αυτή, μία θέση του κλάδου τους διαβαθμίζεται στο βαθμό του Διευθυντή με αντίστοιχη μείωση των θέσεων των ενιαίων βαθμών ΔΑ του κλάδου τους. Οι λοιπές θέσεις κάθε κλάδου διαβαθμίζονται στους ενιαίους βαθμούς κατά κατηγορία ως εξής:

 

α) Κατηγορία ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ: από το βαθμό Δ' που είναι ο εισαγωγικός έως το βαθμό Α' που είναι ο καταληκτικός.

β) Κατηγορία ΥΕ: από το βαθμό Ε' που είναι ο εισαγωγικός έως το βαθμό Β' που είναι ο καταληκτικός.

 

6. Με τον Οργανισμό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας μπορούν να συνιστώνται θέσεις προσωπικού κατά κατηγορίες και κλάδους, να μετονομάζονται ή να συνιστώνται νέοι κλάδοι κατά κατηγορία, να εντάσσεται το Προσωπικό σε κατηγορίες και κλάδους, να ορίζονται τα προσόντα πρόσληψης για κλάδους που συνιστώνται και δεν υφίστανται στη δημόσια διοίκηση και να διαβαθμίζονται θέσεις σε βαθμό Διευθυντή σε περίπτωση αύξησης των Διευθύνσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.