Νόμος 3149/03 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Στρατηγικό σχέδιο - Επιχειρησιακό σχέδιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει τους γενικούς στόχους της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, τα αναγκαία μέσα για την επίτευξή τους, το συνολικό κόστος των δραστηριοτήτων της και τον τρόπο χρηματοδότησής τους.

 

2. Με φροντίδα του Γενικού Διευθυντή, το Στρατηγικό Σχέδιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, όπως εγκρίνεται ή αναθεωρείται εκάστοτε από το Εφορευτικό Συμβούλιο, κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

3. Με την ολοκλήρωση της πενταετίας ο Γενικός Διευθυντής υποβάλλει στο Εφορευτικό Συμβούλιο συνολική έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου προς αξιολόγηση. Η έκθεση και η αξιολόγησή της κοινοποιούνται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

4. Ο Γενικός Διευθυντής, ύστερα από τις εισηγήσεις των προϊσταμένων των υποκείμενων οργανικών μονάδων, καταρτίζει το επιχειρησιακό σχέδιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας το οποίο υποβάλει προς έγκριση στο Εφορευτικό Συμβούλιο. Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι ετήσιο και περιλαμβάνει:

 

α) τους επιδιωκόμενους στόχους κάθε δραστηριότητας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και το αντίστοιχο εκτιμώμενο κόστος,

β) τις ειδικότερες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων,

γ) τα αναγκαία κεφάλαια και τον τρόπο κάλυψής τους,

δ) τις εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της πραγματοποίησης των ανωτέρω στόχων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.