Νόμος 4452/17 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Ρύθμιση θεμάτων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/2003) προστίθενται 2 εδάφια ως εξής:

 

{Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας (ΕΒΕ) μπορεί να χρησιμοποιεί και τον ιστορικό της τίτλο Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας χρησιμοποιεί την επωνυμία National Library of Greece (NLG).}

 

2. Οι παράγραφοι 2 έως 4 του άρθρου 1 του νόμου 3149/2003 αντικαθίστανται και προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:

 

{2. Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής επί της οδού Λεωφόρου Συγγρού 364, στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), οι οποίες ανεγέρθηκαν με δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Σ. Νιάρχος. Στην ιστορική έδρα της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, στην Αθήνα, στο Μέγαρο που με δαπάνη των αδελφών Παναγή, Ανδρέα και Μαρή Βαλλιάνων κατασκευάστηκε στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Ρήγα Φεραίου, Ιπποκράτους, Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας λειτουργεί μέρος των υπηρεσιών της.

 

3. Υπηρεσίες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας μπορεί να λειτουργήσουν και σε άλλα κτήρια, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα, έχουν μισθωθεί ή παραχωρηθεί κατά χρήση στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας.

 

4. Σκοπός της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας είναι ο εντοπισμός, η συγκέντρωση, η οργάνωση, η περιγραφή και η διαφύλαξη στο διηνεκές Τεκμηρίων του ελληνικού πολιτισμού και της πρόσληψής του διαχρονικά, καθώς και σημαντικών αντιπροσωπευτικών Τεκμηρίων της πνευματικής παραγωγής του ανθρώπου και η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης σε αυτά, με γνώμονα την ελευθερία της γνώσης, της πληροφόρησης και της έρευνας. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας ιδίως:

 

(α) Αναπτύσσει, διατηρεί και διαφυλάσσει Ειδικές Συλλογές οι οποίες περιλαμβάνουν Τεκμήρια:

 

(α)α) που δημιουργούνται ή δημοσιεύονται στην Ελλάδα, καθώς και Τεκμήρια που δημιουργούνται ή δημοσιεύονται στο εξωτερικό αλλά συνδέονται ή έχουν συνάφεια με τους ανθρώπους, τη χώρα, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό της Ελλάδας,

(β)β) που είναι αντιπροσωπευτικά της πνευματικής παραγωγής. Για το σκοπό αυτόν, παρακολουθεί συστηματικά την εγχώρια και διεθνή παραγωγή Τεκμηρίων και μεριμνά για την πρόσκτησή τους.

 

(β) Λειτουργεί ως το επίσημο Εθνικό Αποθετήριο και Αρχείο ψηφιακών δημοσιευμάτων, δεδομένων και μεταδεδομένων που παράγονται στη χώρα ή αφορούν τον ελληνικό πολιτισμό. Στην ανωτέρω λειτουργία περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και η αρχειοθέτηση του παγκόσμιου ιστού (web archiving) ή άλλου τεχνολογικού περιβάλλοντος. Προς τούτο αναλαμβάνει, κατανέμει και συντονίζει σε εθνικό επίπεδο τις σχετικές δράσεις.

 

(γ) Λειτουργεί ως το Εθνικό Βιβλιογραφικό και Καταλογογραφικό Κέντρο της χώρας και ειδικότερα:

 

(α)α) αναπτύσσει και συμμετέχει στη διαμόρφωση εθνικών βιβλιογραφικών προτύπων και κατευθυντήριων οδηγιών για κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία και τις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών της χώρας,

(β)β) συντάσσει και δημοσιεύει την τρέχουσα και την παλαιότερη Εθνική Βιβλιογραφία,

(γ)γ) συντάσσει και διαθέτει στις άλλες βιβλιοθήκες πρότυπες εγγραφές βιβλιογραφικής περιγραφής για τα ελληνικά δημοσιεύματα,

(δ)δ) παρέχει διαρκή πληροφόρηση και υποστήριξη στις ελληνικές βιβλιοθήκες σε θέματα που αφορούν τη βιβλιογραφική περιγραφή, την τεκμηρίωση, τη διατήρηση, την ψηφιοποίηση και τη μικροφωτογράφηση των συλλογών τους,

(ε)ε) παρέχει έγκυρη πληροφόρηση και υλικό για την ελληνική εκδοτική παραγωγή που αφορά τον ελληνικό πολιτισμό και τη χώρα, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με άλλες εθνικές βιβλιοθήκες και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και στο πλαίσιο της συμμετοχής της σε προγράμματα διαδανεισμού.

 

(δ) Μεριμνά για την προαγωγή της παιδείας της έρευνας και της πολιτιστικής δημιουργίας στη χώρα, μέσα από την πολύμορφη, πολύπλευρη και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης στη Συλλογή της.

 

(ε) Διοργανώνει εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

 

(στ) Παρέχει υπηρεσίες δανεισμού, αναπτύσσοντας Ειδική προς τούτο Συλλογή.

 

(ζ) Διευκολύνει, με κάθε πρόσφορο μέσο, την πρόσβαση των χρηστών στο διεθνή χώρο της πληροφορίας.

 

(η) Λειτουργεί ως εθνικό κέντρο διεθνούς πρότυπης αριθμοδότησης δημοσιευμάτων (Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίων (International Standard Book Number - ISBN), Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Σειρών (International Standard Serial Number - ISSN), Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Μουσικής (International Standard Music Number - ISNM)), άλλων έργων της διανόησης διεθνών ή κοινοτικών οργανισμών (Διεθνής Πρότυπος Προσδιοριστής Βιβλιοθηκών και συναφών Οργανισμών (International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations - ISIL)), καθώς και δημιουργών (Διεθνές Πρότυπο Αναγνωριστικό Ονόματος (International Standard Name Identifier - ISNI)) πνευματικής και πολιτιστικής δημιουργίας.

 

(θ) Οργανώνει υπό την ευθύνη της και συντονίζει το Εθνικό Δίκτυο Βιβλιοθηκών, στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν βιβλιοθήκες της χώρας, βάσει συγκεκριμένων επιμέρους ρυθμίσεων, κριτηρίων και κανόνων που διαμορφώνονται προς τούτο.

 

(ι) Αναπτύσσει και λειτουργεί την Εθνική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη η οποία συσσωρεύει, επεξεργάζεται, εμπλουτίζει, διασυνδέει και παρέχει ενοποιημένη πρόσβαση σε μεταδεδομένα ή και δεδομένα ψηφιακών τεκμηρίων της εθνικής πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας.

 

(ι)α) Έχει την ευθύνη σε εθνικό επίπεδο του συντονισμού των δραστηριοτήτων για την ηλεκτρονική πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στο περιεχόμενο των τεκμηρίων, τα οποία δημιουργούνται ή δημοσιεύονται στην Ελλάδα. Ιδίως η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας:

 

α)α) λειτουργεί ενοποιημένο εθνικό κατάλογο των προσβάσιμων τεκμηρίων από ΑμεΑ που διαθέτουν οι βιβλιοθήκες της χώρας,

 

β)β)ορίζει πρότυπα και συντάσσει κατευθυντήριες οδηγίες, συνεργαζόμενη με επιστημονικούς, ερευνητικούς και άλλους σχετικούς φορείς για την παραγωγή και διάθεση από τις βιβλιοθήκες της χώρας προσβάσιμων τεκμηρίων για ΑμεΑ.

 

(ι)β) Συμμετέχει και εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι διαμορφώνουν διεθνείς κανόνες και πολιτικές ή δραστηριοποιούνται στους τομείς της πληροφορίας και των βιβλιοθηκών.

 

(ι)γ) Συνεργάζεται σε θέματα βιβλιοθηκών με άλλους οργανισμούς και ιδιώτες στο εσωτερικό και εξωτερικό και συμμετέχει σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα.

 

(ι)δ) Προάγει και υποστηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο τη συνεργασία μεταξύ των βιβλιοθηκών της χώρας.

 

(ι)ε) Προβαίνει σε κάθε άλλη συναφή με το σκοπό της δραστηριότητα.

 

5. Για την εφαρμογή του παρόντος νοούνται ως:

 

(α) Τεκμήριο: φυσική οντότητα οποιασδήποτε υπόστασης στην οποία έχουν καταχωρισθεί πληροφορίες κάθε τύπου, μορφής και τεχνολογίας και οι οποίες μπορεί να εκληφθούν ως ενιαία μονάδα.

 

(β) Συλλογή: το σύνολο των Τεκμηρίων που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη και καταγράφονται στους καταλόγους της.

 

(γ) Ειδική Συλλογή: ομάδα Τεκμηρίων της Συλλογής τα οποία μπορεί να εκληφθούν ως ενότητα.

 

(δ) Διαδανεισμός: διαδικασία, σύμφωνα με την οποία μία βιβλιοθήκη ζητεί την προμήθεια ή προμηθεύει η ίδια σε άλλη βιβλιοθήκη Τεκμήρια.

 

(ε) Δίκτυο βιβλιοθηκών: ομάδα βιβλιοθηκών οι οποίες συνεργάζονται κατόπιν γραπτής συμφωνίας και προκαθορισμένων διαδικασιών, επιδιώκοντας να παρέχουν βέλτιστες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σκοπό τους, όπως η κοινή πρόσκτηση, η οργάνωση και η πρόσβαση σε Τεκμήρια και πληροφορίες.}

 

3. Το άρθρο 2 του νόμου 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 2: Όργανα διοίκησης

 

1. Όργανα Διοίκησης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας είναι το Εφορευτικό Συμβούλιο (ΕΣ) και ο Γενικός Διευθυντής (ΓΔ). Τα όργανα διοίκησης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας ορίζονται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους, κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016).

 

2. α) Το Εφορευτικό Συμβούλιο είναι επταμελές και αποτελείται από:

 

α)α) Έναν (1) καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτή καθηγητή ειδικότητας Βιβλιοθηκονομίας ή Επιστήμης Πληροφορίας του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΤΑΒΜΙΠ) ή του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών (ΤΒΣΠΤΕΙΑΘ) ή του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΤΒΣΠΤΕΙΘΕΣ) ή άλλου αντίστοιχου τμήματος, ο οποίος υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του, από το οικείο τμήμα ως εξής: Κατά την πρώτη συγκρότηση του Εφορευτικού Συμβουλίου το τακτικό μέλος των υπό στοιχείο α)α' μελών υποδεικνύεται από το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και ο αναπληρωτής του από το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών, στη δεύτερη συγκρότηση των υπό στοιχείο α)α' μελών το τακτικό μέλος υποδεικνύεται από το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών και ο αναπληρωτής του από το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, στην επόμενη συγκρότηση το τακτικό μέλος υποδεικνύεται από το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης και ο αναπληρωτής του από το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και ούτω καθεξής, ώστε να εκπροσωπούνται εκ περιτροπής όλα τα αντίστοιχα τμήματα στο Εφορευτικό Συμβούλιο.

β)β) Έναν (1) Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο αυτού.

γ)γ) Τρία (3) μέλη/προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους με επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία και εν γένει σημαντικό έργο στους τομείς του πολιτισμού και των επιστημών, οι οποίοι επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

δ)δ) Τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η εποπτεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, που αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του.

ε)ε) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων, ο οποίος εκλέγεται με τον αναπληρωτή του από το σύνολο των εργαζομένων στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, που συνέρχονται για το σκοπό αυτόν ύστερα από σχετικό αίτημα του Τμήματος Βιβλιοθηκών της εποπτεύουσας Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

β) Η συγκρότηση του Εφορευτικού Συμβουλίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος αυτού. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας συμμετέχει ως εισηγητής στις συνεδριάσεις του Εφορευτικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

γ) Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των υπό στοιχεία α)α' και γ)γ' της περίπτωσης α' μελών είναι τετραετής, ενώ η θητεία των υπό στοιχεία β)β', δ)δ' και ε)ε' της περίπτωσης α' μελών είναι τριετής. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Εφορευτικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεωθεί μόνο 1 φορά.

 

δ) Αν ένα τακτικό μέλος ή ο αναπληρωτής του ελλείπουν ή παραιτηθούν αντικαθίστανται για το υπόλοιπο της θητείας τους. Ένα μέλος θεωρείται ότι παραιτήθηκε αν δεν παρίσταται σε τέσσερις διαδοχικές συνεδριάσεις.

 

ε) Η ιδιότητα του μέλους του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας είναι ασυμβίβαστη:

 

α)α) με την ιδιότητα του αντισυμβαλλομένου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας με σύμβαση έργου ή προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών,

β)β) με την ιδιότητα του εν ενεργεία μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, Υφυπουργού Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου ή Βουλευτή και

γ)γ) με την ιδιότητα του μέλους επιτροπής ή ομάδας εργασίας που έχει συσταθεί από φορείς του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα.

 

στ) Το Εφορευτικό Συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου του, εντός 10 ημερών από τον ορισμό των μελών του. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Εφορευτικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά ανά 2 μήνες και σε έκτακτη συνεδρίαση, όποτε τούτο ζητηθεί από τουλάχιστον 4 μέλη του ή από τον Γενικό Διευθυντή. Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τις εργασίες του.

 

ζ) Η αμοιβή των μελών του Εφορευτικού Συμβουλίου καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015).

 

3. Το Εφορευτικό Συμβούλιο μεριμνά για την εκπλήρωση της αποστολής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, διαμορφώνει τη στρατηγική της και εποπτεύει τη λειτουργία της. Το Εφορευτικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) εγκρίνει και αναθεωρεί το Στρατηγικό Σχέδιο λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, καθώς και αξιολογεί την έκθεση υλοποίησής του,

β) εγκρίνει το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, που καταρτίζει ο Γενικός Διευθυντής,

γ) εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας,

δ) εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων που υποβάλλει ο Γενικός Διευθυντής,

ε) εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας,

στ) εξασφαλίζει τον έλεγχο της περιουσίας και της οικονομικής διαχείρισης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

ζ) αποδέχεται ή αποποιείται κληρονομιές, κληροδοσίες ή δωρεές και κάθε είδους χορηγίες, επιχορηγήσεις ή εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

η) εγκρίνει συνεργασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, που προωθούν την αποστολή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας,

θ) προγραμματίζει και εισηγείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την πρόσληψη προσωπικού,

ι) τοποθετεί, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, τους προϊσταμένους των Υπηρεσιών,

ι)α) υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουργό σχέδιο Προκήρυξης για την επιλογή του Γενικού Διευθυντή,

ι)β) γνωμοδοτεί για την ανανέωση της θητείας του Γενικού Διευθυντή,

ι)γ) το Εφορευτικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει μερικές από τις αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο ή στον Γενικό Διευθυντή,

ι)δ) έχει κάθε αρμοδιότητα που δεν ανατίθεται ειδικώς σε άλλο όργανο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας.

 

4. α) Η θέση του Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας είναι δημόσιος λειτουργός και διορίζεται για τετραετή θητεία, ανανεώσιμη μόνο 1 φορά.

 

Η θητεία του απερχόμενου Γενικού Διευθυντή παρατείνεται μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Γενικού Διευθυντή.

 

β) Ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας επιλέγεται ως εξής:

 

α)α) Με δημόσια προκήρυξη, που εκδίδει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στην προκήρυξη αναφέρονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο Γενικός Διευθυντής, καθώς επίσης και η μέθοδος αξιολόγησης των υποψηφίων. Στην προκήρυξη προσδιορίζονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του Γενικού Διευθυντή, καθώς και η αμοιβή του.

 

β)β) Για την επιλογή συγκροτείται πενταμελής Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, από τα ακόλουθα μέλη:

 

i) Έναν (1) Σύμβουλο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ως Πρόεδρο, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του.

ii) Έναν Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του.

iii) Τρία (3) μέλη του Εφορευτικού Συμβουλίου τα οποία υποδεικνύονται από αυτό.

 

Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.

 

Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Γραμματέας της Επιτροπής.

 

γ)γ) Η ανωτέρω Επιτροπή συντάσσει αξιολογικό πίνακα κατάταξης του συνόλου των υποψηφίων με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, καθώς και την προσωπικότητα και τη γενικότερη συγκρότησή τους που εκτιμάται με προφορική συνέντευξη και υποβάλλει σχετική εισήγηση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

δ)δ) Ως Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας επιλέγεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ένας από τους 3 πρώτους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης.

 

γ) Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας απαιτείται να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

 

α)α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ως ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής,

β)β) διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένοι της αλλοδαπής,

γ)γ) άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και καλή γνώση μίας (1) τουλάχιστον ακόμη ξένης γλώσσας,

δ)δ) δεκαετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη εμπειρία σε διοικητική θέση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

 

Συνεκτιμώνται η κατοχή τίτλου σπουδών στη βιβλιοθηκονομία ή στην επιστήμη της πληροφορίας ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή οργανισμών, η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών, καθώς και η συγγραφική δραστηριότητα με αντικείμενο τις ανθρωπιστικές επιστήμες ή την επιστήμη της πληροφορίας που πιστοποιείται μεταξύ άλλων από δημοσιεύσεις βιβλίων ή άρθρων σε έγκριτα διεθνή περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων.

 

δ) Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015).

 

ε) Αν ο Γενικός Διευθυντής πριν από το διορισμό του υπηρετούσε ως εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης ή ως υπάλληλος του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), μετά τη λήξη και τη μη ανανέωση της θητείας του, με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιστρέφει, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης, στο φορέα προέλευσης και καταλαμβάνει κενή οργανική θέση όμοια με τη θέση που κατείχε στον ίδιο φορέα ή, αν δεν υπάρχει τέτοια θέση, καταλαμβάνει προσωποπαγή θέση με την ίδια σχέση εργασίας, της ίδιας κατηγορίας και του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, που συνιστάται με την ίδια απόφαση. Η απόφαση αυτή ανατρέχει στο χρόνο λήξης της θητείας του.

 

5. Ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) διευθύνει την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και έχει την ευθύνη για την εύρυθμη επιστημονική και διοικητική λειτουργία της,

 

β) παρακολουθεί τις διεθνείς επιστημονικές τάσεις και εξελίξεις στο χώρο της βιβλιοθηκονομίας και επιστήμης πληροφορίας, ενημερώνει το Εφορευτικό Συμβούλιο και μεριμνά για την ανταπόκριση της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας σε αυτές,

 

γ) εισηγείται το Στρατηγικό Σχέδιο στο Εφορευτικό Συμβούλιο, μεριμνά για την εφαρμογή του, υποβάλει στο Εφορευτικό Συμβούλιο προς αξιολόγηση την έκθεση υλοποίησής του και γενικότερα έχει την ευθύνη της στρατηγικής ανάπτυξης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας,

 

δ) καταρτίζει το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, στο πλαίσιο του πενταετούς Στρατηγικού Σχεδίου, το υποβάλει προς έγκριση στο Εφορευτικό Συμβούλιο και μεριμνά για την πραγματοποίηση των στόχων του,

 

ε) εισηγείται στο Εφορευτικό Συμβούλιο:

 

α)α) τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας,

β)β) τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό,

γ)γ) τον προγραμματισμό πρόσληψης κάθε είδους προσωπικού,

δ)δ) κάθε θέμα που ανήκει στην αρμοδιότητα του Εφορευτικού Συμβουλίου,

 

στ) προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, μεριμνά για την αξιοποίηση των ουσιαστικών και τυπικών προσόντων του προσωπικού και το τοποθετεί στις επιμέρους υπηρεσίες,

 

ζ) συγκροτεί επιτροπές και επιστημονικές ομάδες εργασίας, με συγκεκριμένα καθήκοντα, το έργο των οποίων κατευθύνει και συντονίζει,

 

η) καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας,

 

θ) υποβάλλει προς έγκριση ετησίως έκθεση πεπραγμένων στο Εφορευτικό Συμβούλιο με απολογισμό και ισολογισμό της αντίστοιχης περιόδου,

 

ι) εκπροσωπεί την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας δικαστικώς και εξωδίκως,

 

ι)α) προβαίνει στην αγορά και πώληση ακινήτων, για την κάλυψη αναγκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, ύστερα από σχετική έγκριση του Εφορευτικού Συμβουλίου και του εποπτεύοντος Υπουργού,

 

ι)β) είναι διατάκτης δαπανών.

 

6. Όταν ο Γενικός Διευθυντής απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (νόμος 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999)).

 

7. Το Εφορευτικό Συμβούλιο ύστερα από αίτημα τουλάχιστον 5 μελών του μπορεί, με απόφασή του που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και η οποία συνοδεύεται από ειδική και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση, να εισηγηθεί στον Υπουργό την παύση του Γενικού Διευθυντή από τα καθήκοντά του, εφόσον η επί μακρόν συνεχιζόμενη πλημμελής ανταπόκριση στις υποχρεώσεις του παρακωλύει την εύρυθμη λειτουργία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας. Για την παύση του Γενικού Διευθυντή εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από προηγούμενη ακρόασή του.}

 

4. Το άρθρο 3 του νόμου 3149/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 3: Στρατηγικό σχέδιο - Επιχειρησιακό σχέδιο

 

1. Το στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει τους γενικούς στόχους της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, τα αναγκαία μέσα για την επίτευξή τους, το συνολικό κόστος των δραστηριοτήτων της και τον τρόπο χρηματοδότησής τους.

 

2. Με φροντίδα του Γενικού Διευθυντή, το Στρατηγικό Σχέδιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, όπως εγκρίνεται ή αναθεωρείται εκάστοτε από το Εφορευτικό Συμβούλιο, κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

3. Με την ολοκλήρωση της πενταετίας ο Γενικός Διευθυντής υποβάλλει στο Εφορευτικό Συμβούλιο συνολική έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου προς αξιολόγηση. Η έκθεση και η αξιολόγησή της κοινοποιούνται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

4. Ο Γενικός Διευθυντής, ύστερα από τις εισηγήσεις των προϊσταμένων των υποκείμενων οργανικών μονάδων, καταρτίζει το επιχειρησιακό σχέδιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας το οποίο υποβάλει προς έγκριση στο Εφορευτικό Συμβούλιο. Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι ετήσιο και περιλαμβάνει:

 

α) τους επιδιωκόμενους στόχους κάθε δραστηριότητας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και το αντίστοιχο εκτιμώμενο κόστος,

β) τις ειδικότερες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων,

γ) τα αναγκαία κεφάλαια και τον τρόπο κάλυψής τους,

δ) τις εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της πραγματοποίησης των ανωτέρω στόχων.}

 

5. Μετά το άρθρο 3 του νόμου 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/2003) προστίθενται άρθρα , και ως εξής:

 

{Άρθρο 3Α: Συλλογή και πρόσκτηση Τεκμηρίων

 

1. Η Συλλογή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και κάθε άλλη Ειδική Συλλογή της, χωροταξικά διακριτή ή μη, δημιουργείται και αναπτύσσεται με αγορές, ανταλλαγές, δάνεια, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και την υποχρεωτική κατά νόμο κατάθεση που προβλέπεται στην παράγραφο 2.

 

2. Ως προς την υποχρεωτική κατά νόμο κατάθεση, ο εκδότης ή ο συγγραφέας όταν δεν υπάρχει εκδότης, υποχρεούται να καταθέτει στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας 4 αντίτυπα Τεκμηρίων κάθε είδους και μορφής υλικού μέσου, όπως εντύπου, οπτικοακουστικού, ηλεκτρονικού, από τα οποία το 1 προορίζεται για την Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων. Επιπλέον, ο εκδότης ή ο συγγραφέας, όταν δεν υπάρχει εκδότης, καταθέτει στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας πέραν των εντύπων αντιτύπων και ένα επιπλέον αναγνώσιμο, μη αλλοιώσιμο ηλεκτρονικό αντίτυπο, από το οποίο έχει παραχθεί, απαλλαγμένο τεχνολογικών περιορισμών. Για Τεκμήρια του διαδικτύου ελεγχόμενης πρόσβασης, ο εκδότης ή ο παραγωγός ή ο διαθέτης υποχρεούνται να επιτρέπουν και να διευκολύνουν την ένταξή τους στο Εθνικό Αποθετήριο και Αρχείο ψηφιακών δημοσιευμάτων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας. Τα αντίτυπα που έχουν συγκεντρωθεί στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας από την κατάθεση σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 12 ανήκουν στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και διατίθενται με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή και απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου για ανταλλαγές με βιβλιοθήκες εντός ή εκτός Ελλάδας, ανάπτυξη δανειστικής συλλογής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας ή αξιοποιούνται προς εξυπηρέτηση των σκοπών της. Σε περίπτωση διαδοχικών εκδόσεων του ίδιου εντύπου ή άλλης μορφής δημοσιεύματος, η υποχρέωση προς κατάθεση αναφέρεται σε κάθε έκδοση, εφόσον αυτή είναι εμπλουτισμένη ή αναθεωρημένη.

 

Αν υπάρχει κοινή και ειδική έκδοση, η υποχρέωση προς κατάθεση αφορά δύο αντίτυπα της κοινής και σε ένα της ειδικής έκδοσης.

 

3. α) Στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας περιέρχονται κατά κυριότητα με το ευεργέτημα της απογραφής βιβλία ή βιβλιοθήκες και κάθε συναφές υλικό:

 

α)α) που περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο ύστερα από δικαστική ή άλλη απόφαση ή οποιαδήποτε δικαιοπραξία,

β)β) που το Ελληνικό Δημόσιο παραδίδει στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας για οποιονδήποτε λόγο,

γ)γ) που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα οποία καταργούνται και δεν προβλέπεται η τύχη της περιουσίας τους.

 

β) Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας διατηρεί το δικαίωμα να αποποιηθεί ή να παραλάβει μέρος των ανωτέρω κατά την κρίση της.

 

Άρθρο 3Β: Διάρθρωση υπηρεσιών

 

1. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, καταρτίζεται ο Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας (Οργανισμός).

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 54 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013), όπως ισχύει.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Εφορευτικού Συμβουλίου της, εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας.

 

Άρθρο 3Γ: Πόροι - Οικονομική Διαχείριση

 

Οι πόροι της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας προέρχονται από:

 

α) την επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

 

β) την επιχορήγηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων,

 

γ) χρηματοδοτήσεις και κάθε είδους ενισχύσεις από άλλες κρατικές υπηρεσίες και δημόσια νομικά πρόσωπα,

 

δ) έσοδα από συμμετοχή σε ερευνητικά ή άλλα προγράμματα εθνικών και διεθνών οργανισμών,

 

ε) κληρονομιές με το ευεργέτημα της απογραφής, δωρεές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες, ενισχύσεις και κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένων και των φορέων που συνιστώνται για την ενίσχυση της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας από υποστηρικτές της στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

 

στ) έσοδα από πωλήσεις εντύπων ή ηλεκτρονικών εκδόσεων, φωτοαντιγράφων, βιβλιογραφικού ή άλλου υλικού παραγωγής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας ή υλικού παραγωγής τρίτων για την προβολή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας,

 

ζ) έσοδα από τη λειτουργία πωλητηρίων, για τη διάθεση αναμνηστικών και πολυτελών αντιγράφων από τη συλλογή χειρογράφων, παλαιών βιβλίων, πινάκων, χαρακτικών κ.λ.π. της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, καθώς και χαρτικών, γραφικής ύλης, ηλεκτρονικών μικροεξαρτημάτων κ.λ.π.,

 

η) έσοδα από εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις, διαλέξεις, συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, θεατρικές, μουσικές ή άλλες παραστάσεις λόγου και τέχνης, καθώς και από παροχή ειδικών υπηρεσιών προς το κοινό και προς τρίτους και από τη χρήση χώρων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας από τρίτους,

 

θ) έσοδα από εισιτήρια εισόδου σε επιλεγμένους χώρους της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας,

 

ι) έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων οριοθετημένων χώρων των εγκαταστάσεών της για τη λειτουργία εστιατορίου, κυλικείου, βιβλιοπωλείου κ.λ.π., καθώς και εν γένει πρόσοδοι από την περιουσία της,

 

ι)α) έσοδα από υπηρεσίες και λειτουργίες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, όπως η διεθνής πρότυπη αριθμοδότηση, οι υπηρεσίες κατάθεσης και χρονοσήμανσης φυσικών ή ηλεκτρονικών έργων της παραγράφου 10 του άρθρου 12,

 

ι)β) έσοδα από προσωρινό δανεισμό ή διαδανεισμό Τεκμηρίων,

 

ι)γ) έσοδα από πρόστιμα που επιβάλλονται σε περιπτώσεις απώλειας ή φθοράς ή παραβίασης των κανόνων δανεισμού και χρήσης Τεκμηρίων, όπως ρητά ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας,

 

ι)δ) έσοδα από κινητές αξίες και από οποιαδήποτε άλλη πηγή και αιτία.}

 

6. Το Βιβλιολογικό Εργαστήριο Φίλιππος Ηλιού περιέρχεται, λόγω δωρεάς, από το Μουσείο Μπενάκη στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, στην οποία λειτουργεί εφεξής ως εργαστήριο έρευνας για την κοινωνική ιστορία του βιβλίου και επικεντρώνεται στην καταγραφή, επεξεργασία και μελέτη της ελληνικής βιβλιογραφίας του 19ου και 20ου αιώνα, καθώς και στη δημιουργία σχετικής ψηφιακής βιβλιογραφικής βάσης.

 

Η δωρεά συντελείται, με την επιφύλαξη τήρησης του τύπου του επόμενου εδαφίου από τη δημοσίευση του παρόντος, από την οποία παραχωρούνται από το Μουσείο Μπενάκη στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή απαλλασσόμενου παντός φόρου, τέλους εισφοράς δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου τα:

 

α) πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία του Βιβλιολογικού Εργαστηρίου, υλικά και άυλα, η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής περιουσίας του και

β) τα πάσης φύσεως πνευματικά δικαιώματα του Βιβλιολογικού Εργαστηρίου Φίλιππος Ηλιού, εκτός από τα εκδοτικά δικαιώματα των ήδη εκδοθέντων βιβλίων και συλλογών, τα οποία παραμένουν στο Μουσείο.

 

Για τη δωρεά συντάσσεται κοινό πρακτικό που υπογράφεται από τους νομίμους εκπροσώπους της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και του Μουσείου Μπενάκη, στο οποίο περιλαμβάνεται λεπτομερής έκθεση απογραφής του συνόλου των αντικειμένων που συγκροτούν το κατά το προηγούμενο εδάφιο αντικείμενο της δωρεάς.

 

Το σύνολο του παραχθέντος υλικού του Βιβλιογραφικού Εργαστηρίου, όπως έργα, βιβλία, συλλογές, καθώς και ηλεκτρονικό και ψηφιακό υλικό, μεταφέρονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και εγκαθίστανται σε κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο.

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος μεταφέρονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας οι υφιστάμενες 3 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Βιβλιολογικού Εργαστηρίου Φίλιππος Ηλιού, καθώς και το προσωπικό που τις στελεχώνει. Για τη μεταφορά εκδίδεται σχετική διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.