Νόμος 4452/17 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ρύθμιση θεμάτων δημόσιων βιβλιοθηκών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του νόμου 3149/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Συλλογές ή Ειδικές Συλλογές βιβλιοθηκών Ιερών Μητροπόλεων και Μονών, Δήμων, Κοινοτήτων ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και ιδιωτών είναι δυνατό να δωρίζονται σε Δημόσια Βιβλιοθήκη, με πρόταση των αρμόδιων φορέων ή των κατόχων τους και απόφαση αποδοχής του οικείου Εφορευτικού Συμβουλίου.

 

Οι Συλλογές ή οι Ειδικές Συλλογές αυτές ενσωματώνονται στη Συλλογή των Δημοσίων Βιβλιοθηκών στις οποίες δωρίζονται και τα Τεκμήρια που τις αποτελούν σηματοδοτούνται με ειδική σφραγίδα, η οποία αναγράφει το όνομα της βιβλιοθήκης από την οποία προέρχονται.

 

Η δωρεά συντελείται χωρίς άλλες διατυπώσεις και χωρίς επιβαρύνσεις κάθε μορφής.}

 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του νόμου 3149/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) πρόκειται για σπάνια, πολύτιμα ή δυσεύρετα Τεκμήρια που εξυπηρετούν το σκοπό της Βιβλιοθήκης ή συμπληρώνουν τη Συλλογή της και διατίθενται με διαδικασία πλειστηριασμού που διεξάγεται δημοσίως.}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του νόμου 3149/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Προϊστάμενοι στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες ορίζονται υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βιβλιοθηκονόμων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βιβλιοθηκονόμων.}

 

4. Το άρθρο 10 του νόμου 3149/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 10: Δίκτυο Δημόσιων Βιβλιοθηκών

 

Οι δημόσιες βιβλιοθήκες οφείλουν να εναρμονίζονται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που διαμορφώνει η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας ως Εθνικό Βιβλιογραφικό και Καταλογογραφικό Κέντρο της Χώρας, καθώς και να συμμετέχουν σε κάθε δραστηριότητα του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών που συμβάλει στην επίτευξη του σκοπού τους και του οποίου την οργάνωση, ευθύνη και συντονισμό έχει η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας.}

 

5. Όπου στα άρθρα 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του νόμου 3149/2003 αναφέρεται ο όρος Υλικό αντικαθίσταται από τον όρο Τεκμήριο.

 

6. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 3149/2003 προστίθεται η λέξη Ειδικών πριν από τη λέξη Συλλογών.

 

7. Οι περιπτώσεις α' έως δ' της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του νόμου 3149/2003 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 3Α, οι εκδότες ή οι συγγραφείς, όταν δεν υπάρχει εκδότης, υποχρεούνται να καταθέτουν 2 αντίτυπα κάθε είδους εντύπων που εκδίδουν στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.

 

β) Η υποχρέωση κατάθεσης αφορά επίσης τις οπτικοακουστικές και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις σε φυσική μορφή και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις σε μορφή προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου, σε ένα αντίτυπο. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής καθορίζονται τα σχετικά με την κατάθεση και τη χρήση των οπτικοακουστικών και των ηλεκτρονικών εκδόσεων στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.

 

γ) Σε περίπτωση διαδοχικών εκδόσεων ή ανατυπώσεων του ίδιου εντύπου, η υποχρέωση προς κατάθεση αναφέρεται σε κάθε έκδοση ή ανατύπωση, εφόσον αυτή είναι εμπλουτισμένη ή αναθεωρημένη. Αν υπάρχει κοινή και πολυτελής έκδοση, η υποχρέωση για κατάθεση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής αφορά ένα αντίτυπο της κοινής και ένα της πολυτελούς έκδοσης.

 

δ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 3Α εφαρμόζεται αναλόγως και για την κατάθεση σε Δημόσια Βιβλιοθήκη παντός εν γένει υλικού που παράγεται στην έδρα κάθε Δημόσιας Βιβλιοθήκης ή στην έδρα ή την περιοχή κάθε Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης.}

 

8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 18 του νόμου 3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α/2008), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/2016), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Ο πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και οι αποδοχές του ορίζονται στο ύψος του βασικού μισθού του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, χωρίς το επίδομα θέσης ευθύνης ή κατ' επιλογήν του, μπορεί να διατηρεί τις αποδοχές του εφόσον προέρχεται από το Δημόσιο ή φορέα που χρηματοδοτείται από το Δημόσιο. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/2003) εφαρμόζεται και για τον πρόεδρο του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών. Για την αποζημίωση των λοιπών μελών και του γραμματέως του Συμβουλίου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.