Νόμος 4415/16 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Ρύθμιση θεμάτων Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 18 του νόμου 3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α/2008), όπως τροποποιήθηκε με τη παράγραφος 13 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Ο πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και οι αποδοχές του ορίζονται στο ύψος του βασικού μισθού του Γενικού Διευθυντή του ΥΠΠΕΘ, χωρίς το επίδομα θέσης ευθύνης ή διατηρεί τις αποδοχές του εφόσον προέρχεται από το Δημόσιο ή φορέα που χρηματοδοτείται από το Δημόσιο. Για την αποζημίωση των λοιπών μελών και του γραμματέως του Συμβουλίου αυτού εφαρμόζονται οι ισχύουσες γενικές διατάξεις.}

 

2. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/2003), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του νόμου 3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α/2008), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ) Συνιστά, συντονίζει και εποπτεύει κατά περίπτωση και αναλόγως του αντικειμένου ειδικές άμισθες ομάδες εργασίας τα μέλη των οποίων διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία. Οι ομάδες αυτές θα μελετούν, θα επεξεργάζονται και θα εισηγούνται τα απαραίτητα σχέδια δράσεων που αφορούν το αντικείμενο μελέτης.}

 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/2003) προστίθεται περίπτωση ζ' ως εξής:

 

{ζ) Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Βιβλιοθηκών Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας η οποία, κατά κύριο λόγο, επεξεργάζεται και προτείνει τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των δράσεων.}

 

4. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συστήνεται το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών, το οποίο αποτελείται από εννέα μέλη και τα αναπληρωματικά τους, των οποίων η θητεία είναι τριετής. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα αναπληρωματικά τους μέλη ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τα λοιπά επτά μέλη και τα αναπληρωματικά τους ορίζονται από τους κάτωθι φορείς με τον ακόλουθο τρόπο:

 

α)α) Τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) και το αναπληρωματικό του μέλος που υποδεικνύεται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

 

β)β) Τον εκάστοτε Διευθυντή της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και ως αναπληρωματικό του μέλος τον προϊστάμενο του τμήματος Βιβλιοθηκών.

 

γ)γ) Τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή των Γενικών Αρχείων του Κράτους και το αναπληρωματικό του μέλος που υποδεικνύεται από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους.

 

δ)δ) Ένα μέλος και το αναπληρωματικό του από την Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης (ΕΕΒΕΠ) που υποδεικνύονται από την Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης.

 

ε)ε) Ένα μέλος και το αναπληρωματικό του από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής που υποδεικνύονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 

στ)στ) Έναν μέλος και το αναπληρωματικό του από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) που υποδεικνύονται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας.

 

ζ)ζ) Ένα μέλος και το αναπληρωματικό του από καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ειδικότητας Βιβλιοθηκονομίας ή Επιστήμης Πληροφορίας του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΤΑΒΜΙΠ) ή του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών (ΤΒΣΠΤΕΙΑΘ) ή του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΤΒΣΠΤΕΙΘΕΣ) ή άλλων αντίστοιχων ιδρυμάτων που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον από δημιουργία τμημάτων, συγχωνεύσεων, καταργήσεων κ.λ.π.

 

Στην πρώτη συγκρότηση (θητεία) το τακτικό μέλος προέρχεται από το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και το αναπληρωματικό μέλος από το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, στη δεύτερη σύσταση (θητεία) το τακτικό μέλος προέρχεται από το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης και το αναπληρωματικό μέλος από το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών, στην επόμενη σύσταση (θητεία) το τακτικό μέλος προέρχεται από το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών και το αναπληρωματικό μέλος από το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και ούτω καθεξής.}

 

5. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο Γραμματέας ορίζεται από το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών.}

 

6. Όπου στις διατάξεις του νόμου 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/2003) και στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης τροποποιείται σε Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών.

 

7. Όπου στο άρθρο 9 του νόμου 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/2003) αναφέρεται Βιβλιοθήκες, Γενικά Αρχεία του Κράτους και Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση τροποποιείται σε Βιβλιοθήκες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.