Νόμος 3149/03 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών, κύριο έργο του οποίου είναι η επεξεργασία και πρόταση σχεδίων ενιαίων δράσεων των Δημοσίων Βιβλιοθηκών της χώρας.

 

Το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών ιδίως:

 

α) γνωμοδοτεί για την κατάρτιση ή τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Βιβλιοθηκών, για θέματα εθνικών και διεθνών συνεργασιών και θέματα που αφορούν γενικότερα τη λειτουργία των βιβλιοθηκών της χώρας,

 

β) θέτει κριτήρια για το χαρακτηρισμό βιβλιοθηκών ως Κεντρικών ή Ιστορικών και γνωμοδοτεί για τέτοιους χαρακτηρισμούς, ύστερα από εισήγηση του οικείου Εφορευτικού Συμβουλίου,

 

γ) εκπροσωπεί τη χώρα όταν πρόκειται για θέματα βιβλιοθηκών, όπως σε τοπικά, εθνικά ή διεθνή συνέδρια, συναντήσεις, επιτροπές,

 

δ) εισηγείται την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης εργαζομένων στις βιβλιοθήκες της χώρας,

 

ε) εξετάζει θέματα σχετικά με τις βιβλιοθήκες που του παραπέμπει ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

στ) Συνιστά, συντονίζει και εποπτεύει κατά περίπτωση και αναλόγως του αντικειμένου ειδικές άμισθες ομάδες εργασίας τα μέλη των οποίων διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία. Οι ομάδες αυτές θα μελετούν, θα επεξεργάζονται και θα εισηγούνται τα απαραίτητα σχέδια δράσεων που αφορούν το αντικείμενο μελέτης.

 

ζ) Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Βιβλιοθηκών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας η οποία, κατά κύριο λόγο, επεξεργάζεται και προτείνει τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των δράσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του νόμου 3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α/2008), με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 37 του νόμου 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/2016).

 

2. α) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συστήνεται το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών, το οποίο αποτελείται από εννέα μέλη και τα αναπληρωματικά τους, των οποίων η θητεία είναι τριετής. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα αναπληρωματικά τους μέλη ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τα λοιπά επτά μέλη και τα αναπληρωματικά τους ορίζονται από τους κάτωθι φορείς με τον ακόλουθο τρόπο:

 

α)α) Τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) και το αναπληρωματικό του μέλος που υποδεικνύεται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

 

β)β) Τον εκάστοτε Διευθυντή της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ως αναπληρωματικό του μέλος τον προϊστάμενο του τμήματος Βιβλιοθηκών.

 

γ)γ) Τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή των Γενικών Αρχείων του Κράτους και το αναπληρωματικό του μέλος που υποδεικνύεται από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους.

 

δ)δ) Ένα μέλος και το αναπληρωματικό του από την Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης (ΕΕΒΕΠ) που υποδεικνύονται από την Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης.

 

ε)ε) Ένα μέλος και το αναπληρωματικό του από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής που υποδεικνύονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 

στ)στ) Έναν μέλος και το αναπληρωματικό του από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) που υποδεικνύονται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας.

 

ζ)ζ) Ένα μέλος και το αναπληρωματικό του από καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ειδικότητας Βιβλιοθηκονομίας ή Επιστήμης Πληροφορίας του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΤΑΒΜΙΠ) ή του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών (ΤΒΣΠΤΕΙΑΘ) ή του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΤΒΣΠΤΕΙΘΕΣ) ή άλλων αντίστοιχων ιδρυμάτων που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον από δημιουργία τμημάτων, συγχωνεύσεων, καταργήσεων κ.λ.π.

 

Στην πρώτη συγκρότηση (θητεία) το τακτικό μέλος προέρχεται από το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και το αναπληρωματικό μέλος από το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, στη δεύτερη σύσταση (θητεία) το τακτικό μέλος προέρχεται από το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης και το αναπληρωματικό μέλος από το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών, στην επόμενη σύσταση (θητεία) το τακτικό μέλος προέρχεται από το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών και το αναπληρωματικό μέλος από το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και ούτω καθεξής.

 

β) Το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του εντός δεκαπέντε ημερών από το διορισμό των μελών του. Το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρεις μήνες και ενδιάμεσα κατά την κρίση του Προέδρου του. Το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών υποστηρίζεται διοικητικά από το Τμήμα Α' Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Αρχείων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Γραμματέας ορίζεται από το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών.

 

γ) Εάν ένα τακτικό μέλος και ο αναπληρωτής του παραιτηθούν ή δεν υπάρχουν, αντικαθίστανται για το υπόλοιπο της θητείας τους. Ένα μέλος θεωρείται ότι παραιτήθηκε αν δεν παρίσταται σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 37 του νόμου 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.