Νόμος 3149/03 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Προσωπικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κατηγορίες προσωπικού και οι κλάδοι κατά κατηγορία των μόνιμων υπαλλήλων των Δημοσίων Βιβλιοθηκών ορίζονται ως εξής:

 

α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).

 

Κλάδοι:

 

α)α) ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων

β)β) ΠΕ Φιλοσοφικών Σχολών

γ)γ) ΠΕ Ιστορικών

 

β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

 

Κλάδοι:

 

α)α) ΤΕ Διοικητικός Λογιστικός

β)β) ΤΕ Πληροφορικής

γ)γ) ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων

 

γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

 

Κλάδοι:

 

α)α) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

β)β) ΔΕ Οδηγών

 

δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

 

Κλάδοι:

 

α)α) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

β)β) ΥΕ Φυλάκων Νυχτοφυλάκων.

 

2. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού των Δημοσίων Βιβλιοθηκών που λειτουργούν ή ιδρύονται ανέρχονται σε επτά για κάθε Βιβλιοθήκη και σε δώδεκα για κάθε Κεντρική Βιβλιοθήκη. Στις περιπτώσεις που Δημόσια Βιβλιοθήκη έχει χαρακτηρισθεί ή χαρακτηρίζεται ως Ιστορική, στις παραπάνω, κατά περίπτωση, θέσεις προστίθενται επιπλέον δύο. Οι θέσεις κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες και κλάδους:

 

ΑΑ) Σε κάθε Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη:

 

α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).

 

Κλάδοι:

 

α)α) ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων, θέσεις 2.

 

β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

 

Κλάδοι:

 

α)α) ΤΕ Διοικητικός Λογιστικός, θέση 1

β)β) ΤΕ Πληροφορικής, θέση 1

γ)γ) ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, θέσεις 2.

 

γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

 

Κλάδοι:

 

α)α) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, θέσεις 2

β)β) ΔΕ Οδηγών, θέσεις 2.

 

δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

 

Κλάδοι:

 

α)α) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, θέση 1

β)β) ΥΕ Φυλάκων Νυκτοφυλάκων, θέση 1.

 

ΒΒ) Σε κάθε Δημόσια Βιβλιοθήκη:

 

α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).

 

Κλάδος:

 

α)α) ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων, θέση 1

 

β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

 

Κλάδοι:

 

α)α) ΤΕ Διοικητικός Λογιστικός, θέση 1

β)β) ΤΕ Πληροφορικής, θέση 1

γ)γ) ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, θέσεις 2

 

γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

 

Κλάδοι:

 

α)α) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, θέση 1

 

δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

 

Κλάδος:

 

α)α) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, θέση 1

 

ΓΓ) Πρόσθετες θέσεις για κάθε Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη:

 

α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).

 

Κλάδος:

 

α)α) ΠΕ Φιλοσοφικών Σχολών ή Κλάδος ΠΕ Ιστορικών, θέση 1

 

β) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

 

Κλάδοι:

 

α)α) ΥΕ Φυλάκων Νυχτοφυλάκων, θέση 1.

 

3. Προϊστάμενοι στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες ορίζονται υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βιβλιοθηκονόμων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βιβλιοθηκονόμων

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017).

 

4. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορούν να συνιστώνται θέσεις προσωπικού κατά κατηγορίες και κλάδους, να μετονομάζονται ή να συνιστώνται νέοι κλάδοι κατά κατηγορία και να μεταφέρονται σε αυτούς υφιστάμενες κενές θέσεις και να ορίζονται τα προσόντα πρόσληψης για κλάδους που συνιστώνται και δεν υφίστανται στη δημόσια διοίκηση.

 

5. Ως υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο για τους υπαλλήλους των Δημοσίων Βιβλιοθηκών ορίζεται το οικείο συμβούλιο των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Όταν συζητούνται θέματα των υπαλλήλων αυτών, μετέχουν, ως αιρετά μέλη, υπάλληλοι των Δημοσίων Βιβλιοθηκών, οι οποίοι εκλέγονται από το σύνολο των υπαλλήλων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.