Νόμος 3149/03 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ειδικά θέματα Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος και Δημοσίων Βιβλιοθηκών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διεύθυνση Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετονομάζεται σε Διεύθυνση Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων. Τα Τμήματα Τμήμα Α' Προγραμματισμού και Κατασκευών και Τμήμα Β' Οπτικοακουστικών Μέσων της Διεύθυνσης καταργούνται, ενώ το Τμήμα Γ' Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων μετονομάζεται σε Τμήμα Γ' Προσωπικού Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που καταργούνται μεταφέρονται στη Διεύθυνση Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στη Διεύθυνση, όπως μετονομάζεται, εντάσσονται και τα ανεξάρτητα Τμήματα Βιβλιοθηκών και Ιστορικών Αρχείων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τα οποία μετονομάζονται σε Τμήμα Α' Βιβλιοθηκών και Τμήμα Β' Γενικών Αρχείων αντίστοιχα. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι συνολικά αυτές που αναφέρονται σε κάθε Τμήμα της. Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες κάθε Τμήματος περιλαμβάνονται:

 

α) Στο Τμήμα Α' Βιβλιοθηκών: η ενίσχυση, η εποπτεία και ο έλεγχος της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος και των Δημοσίων Βιβλιοθηκών του νόμου αυτού, ως προς την εφαρμογή των διατάξεων για τα θέματα οργάνωσης, διοίκησης και γενικώς λειτουργίας τους, η μέριμνα ίδρυσης νέων Δημοσίων Βιβλιοθηκών, η ενίσχυση και ανάπτυξη των βιβλιοθηκών της χώρας ανεξαρτήτως νομικής τους μορφής, εφόσον λειτουργούν προς εξυπηρέτηση του κοινού και δεν ανήκουν σε εκπαιδευτικά, εκκλησιαστικά ή πνευματικά ιδρύματα, η κατάρτιση προγραμμάτων σχετικών με τις βιβλιοθήκες της αρμοδιότητάς τους και γενικώς η αντιμετώπιση κάθε θέματος που αναφέρεται σε βιβλιοθήκη που υπάγεται στην αρμοδιότητά του εκτός θεμάτων προσωπικού.

 

β) Στο Τμήμα Β' Γενικών Αρχείων: η ενίσχυση, η εποπτεία και ο έλεγχος των Γενικών Αρχείων του Κράτους, ως προς την εφαρμογή των διατάξεων για τα θέματα οργάνωσης, διοίκησης και γενικώς λειτουργίας τους, η μέριμνα ίδρυσης, ενίσχυσης και ανάπτυξης νέων αρχειακών υπηρεσιών, ανεξαρτήτως νομικής τους μορφής, εφόσον αυτά έχουν άμεση σχέση με τα γενικότερα θέματα της ελληνικής ιστορίας και διοίκησης, η εποπτεία και ο έλεγχος του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, η κατάρτιση προγραμμάτων σχετικών με τα Αρχεία της αρμοδιότητάς τους και γενικώς η αντιμετώπιση κάθε θέματος που αναφέρεται σε Αρχείο που υπάγεται στην αρμοδιότητά του εκτός θεμάτων προσωπικού.

 

γ) Στο Τμήμα Γ' Προσωπικού Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων: η εποπτεία και ο έλεγχος της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος των Δημοσίων Βιβλιοθηκών του νόμου αυτού και των Γενικών Αρχείων, ως προς την εφαρμογή των διατάξεων για τα θέματα προσωπικού. Στα θέματα προσωπικού συμπεριλαμβάνεται και η κατάρτιση προγραμμάτων σχετικών με το Προσωπικό αυτό.

 

2. α) Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 1, 3, 5 και 7 του άρθρου 2 του νόμου 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α/2002) και της υποπερίπτωσης iv της περίπτωσης β' της παραγράφου 11 του άρθρου 6 του νόμου 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α/2001), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 2 του νόμου 3027/2002, εφαρμόζονται από την ανώνυμη εταιρία Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρία αναλόγως και για τις ανάγκες της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος και των Δημοσίων Βιβλιοθηκών.

 

β) Κάθε ανέγερση, μεταρρύθμιση, μετασκευή, επισκευή ή οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση σχετική με τα κτίρια που στεγάζονται η Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες, παραρτήματα ή κινητές μονάδες τους, γίνεται με δαπάνη της οικείας βιβλιοθήκης από την Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρία, ύστερα από πρόταση της οικείας βιβλιοθήκης προς το Τμήμα Βιβλιοθηκών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Συνήθεις επισκευές συντήρησης των κτιρίων μπορούν να γίνονται με απόφαση του οικείου Εφορευτικού Συμβουλίου.

 

3. Η Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος, η Βιβλιοθήκη της Βουλής και οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες απαλλάσσονται από κάθε τέλος ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών και γενικώς απολαύουν όλων των φορολογικών, δικαστικών και λοιπών προνομίων και ατελειών του Δημοσίου πλην αυτών που αναφέρονται στα επιβατηγά αυτοκίνητα, με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού [ΕΟΚ] 918/1983 και των Νόμων [Ν] 1684/1987, 2960/2001 και παράγραφος 2 του άρθρου 9 του νόμου 2579/1998, όπως ισχύουν κάθε φορά. Ο προϋπολογισμός της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος και των Δημοσίων Βιβλιοθηκών εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επί των δαπανών τους ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτικός έλεγχος.

 

4. Η Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος, η Βιβλιοθήκη της Βουλής και οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες αποδέχονται κληρονομιές με το ευεργέτημα της απογραφής. Η περάτωση της απογραφής συντελείται εντός δύο ετών.

 

5. Η μισθοδοσία του προσωπικού της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος και των Δημοσίων Βιβλιοθηκών βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις. Για τα προσόντα διορισμού σε θέσεις μόνιμου προσωπικού της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος και των Δημοσίων Βιβλιοθηκών εφαρμόζεται το προσοντολόγιο και η κείμενη νομοθεσία και συμπληρωματικά ο Οργανισμός της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος ή το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του νόμου αυτού για τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες.

 

6. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες μπορεί να προσλαμβάνεται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη πρόσκαιρων ή απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών τους ή εκτέλεση προγραμμάτων.

 

7. α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 3Α, οι εκδότες ή οι συγγραφείς, όταν δεν υπάρχει εκδότης, υποχρεούνται να καταθέτουν 2 αντίτυπα κάθε είδους εντύπων που εκδίδουν στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.

 

β) Η υποχρέωση κατάθεσης αφορά επίσης τις οπτικοακουστικές και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις σε φυσική μορφή και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις σε μορφή προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου, σε ένα αντίτυπο. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής καθορίζονται τα σχετικά με την κατάθεση και τη χρήση των οπτικοακουστικών και των ηλεκτρονικών εκδόσεων στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.

 

γ) Σε περίπτωση διαδοχικών εκδόσεων ή ανατυπώσεων του ίδιου εντύπου, η υποχρέωση προς κατάθεση αναφέρεται σε κάθε έκδοση ή ανατύπωση, εφόσον αυτή είναι εμπλουτισμένη ή αναθεωρημένη. Αν υπάρχει κοινή και πολυτελής έκδοση, η υποχρέωση για κατάθεση στη Βιβλιοθήκη της Βουλής αφορά ένα αντίτυπο της κοινής και ένα της πολυτελούς έκδοσης.

 

δ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 3Α εφαρμόζεται αναλόγως και για την κατάθεση σε Δημόσια Βιβλιοθήκη παντός εν γένει υλικού που παράγεται στην έδρα κάθε Δημόσιας Βιβλιοθήκης ή στην έδρα ή την περιοχή κάθε Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης.

 

ε) Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής ή του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορούν να ορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες που αφορούν την κατάθεση αντιτύπων στη Βιβλιοθήκη της Βουλής ή στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες αντίστοιχα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017).

 

8. α) Κάθε έργο που εκδίδεται στη χώρα, ανεξαρτήτως μορφής, λαμβάνει και φέρει διεθνή αριθμοδότηση, την οποία παρέχει κατ' αποκλειστικότητα η Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος Για το σκοπό αυτόν ο εκδότης συμπληρώνει, πριν από την έκδοση, το ειδικό έντυπο, και καταθέτει, μετά την έκδοση, ένα αντίτυπο κάθε είδους έργου που παράγει στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος, επιπλέον αυτών που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους. Η κατάθεση πρέπει να γίνεται ένα μήνα πριν από την κυκλοφορία του εντύπου και αποδεικνύεται με επίσημο έγγραφο της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος, όπως προβλέπει ειδικότερα ο Οργανισμός της. Η αριθμοδότηση αναγράφεται υποχρεωτικά στο έντυπο.

 

β) Οι εκδότες περιοδικών εκδόσεων κάθε μορφής και εφημερίδων υποχρεούνται να λαμβάνουν και να αναγράφουν σε κάθε τεύχος ή φύλλο που εκδίδουν τη διεθνή αριθμοδότηση, που δίνεται από την αντίστοιχη υπηρεσία της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος, καθώς επίσης και να καταθέτουν ένα αντίτυπο της περιοδικής έκδοσης ή της εφημερίδας στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και στη Βιβλιοθήκη της Βουλής. Η κατάθεση πρέπει να γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την κυκλοφορία του εντύπου και αποδεικνύεται με επίσημο έγγραφο της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος, όπως προβλέπει ειδικότερα ο Οργανισμός της.

 

9. Η μη κατάθεση αντιτύπων στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος, τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες ή τη Βιβλιοθήκη της Βουλής, όπως και η παράλειψη λήψης διεθνούς αριθμοδότησης από την αντίστοιχη υπηρεσία της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος τιμωρείται με πρόστιμο, το οποίο εισπράττεται από την οικεία βιβλιοθήκη σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. Η αναφορά σε έκδοση μη νόμιμης αριθμοδότησης συνιστά επιβαρυντική περίπτωση. Το ύψος του προστίμου κατά περίπτωση και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

10. Υλικό που δεν έχει εκδοθεί μπορεί, εφόσον είναι σε κατάλληλη φυσική μορφή και έχει αυτοτέλεια, να κατατίθεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη για ένταξή του στη συλλογή της. Η κατάθεση γίνεται από το συγγραφέα, μεταφραστή, συνθέτη, διασκευαστή, σεναριογράφο και γενικώς από τον υπεύθυνο παραγωγής του υλικού στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και αποδεικνύεται με επίσημο έγγραφό της, όπως προβλέπει ειδικότερα ο Οργανισμός της. Η κατάθεση αποδεικνύει το χρόνο κατάθεσης του συγκεκριμένου υλικού και δεν έχει σχέση με κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας. Αντίγραφο του υλικού που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή χορηγείται μόνο στον καταθέτη, σε εκδοχέα του δικαιώματος αυτού ή στους κληρονόμους του και με δαπάνη τους.

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.