Νόμος 3149/03 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Νομική Μορφή - Έδρα - Σκοπός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας (ΕΒΕ), το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας (ΕΒΕ) μπορεί να χρησιμοποιεί και τον ιστορικό της τίτλο Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας χρησιμοποιεί την επωνυμία National Library of Greece (NLG).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017).

 

2. Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής επί της οδού Λεωφόρου Συγγρού 364, στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), οι οποίες ανεγέρθηκαν με δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Σ. Νιάρχος. Στην ιστορική έδρα της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, στην Αθήνα, στο Μέγαρο που με δαπάνη των αδελφών Παναγή, Ανδρέα και Μαρή Βαλλιάνων κατασκευάστηκε στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Ρήγα Φεραίου, Ιπποκράτους, Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας λειτουργεί μέρος των υπηρεσιών της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017).

 

3. Υπηρεσίες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας μπορεί να λειτουργήσουν και σε άλλα κτήρια, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα, έχουν μισθωθεί ή παραχωρηθεί κατά χρήση στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017).

 

4. Σκοπός της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας είναι ο εντοπισμός, η συγκέντρωση, η οργάνωση, η περιγραφή και η διαφύλαξη στο διηνεκές Τεκμηρίων του ελληνικού πολιτισμού και της πρόσληψής του διαχρονικά, καθώς και σημαντικών αντιπροσωπευτικών Τεκμηρίων της πνευματικής παραγωγής του ανθρώπου και η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης σε αυτά, με γνώμονα την ελευθερία της γνώσης, της πληροφόρησης και της έρευνας. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας ιδίως:

 

(α) Αναπτύσσει, διατηρεί και διαφυλάσσει Ειδικές Συλλογές οι οποίες περιλαμβάνουν Τεκμήρια:

 

(α)α) που δημιουργούνται ή δημοσιεύονται στην Ελλάδα, καθώς και Τεκμήρια που δημιουργούνται ή δημοσιεύονται στο εξωτερικό αλλά συνδέονται ή έχουν συνάφεια με τους ανθρώπους, τη χώρα, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό της Ελλάδας,

(β)β) που είναι αντιπροσωπευτικά της πνευματικής παραγωγής. Για το σκοπό αυτόν, παρακολουθεί συστηματικά την εγχώρια και διεθνή παραγωγή Τεκμηρίων και μεριμνά για την πρόσκτησή τους.

 

(β) Λειτουργεί ως το επίσημο Εθνικό Αποθετήριο και Αρχείο ψηφιακών δημοσιευμάτων, δεδομένων και μεταδεδομένων που παράγονται στη χώρα ή αφορούν τον ελληνικό πολιτισμό. Στην ανωτέρω λειτουργία περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και η αρχειοθέτηση του παγκόσμιου ιστού (web archiving) ή άλλου τεχνολογικού περιβάλλοντος. Προς τούτο αναλαμβάνει, κατανέμει και συντονίζει σε εθνικό επίπεδο τις σχετικές δράσεις.

 

(γ) Λειτουργεί ως το Εθνικό Βιβλιογραφικό και Καταλογογραφικό Κέντρο της χώρας και ειδικότερα:

 

(α)α) αναπτύσσει και συμμετέχει στη διαμόρφωση εθνικών βιβλιογραφικών προτύπων και κατευθυντήριων οδηγιών για κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία και τις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών της χώρας,

(β)β) συντάσσει και δημοσιεύει την τρέχουσα και την παλαιότερη Εθνική Βιβλιογραφία,

(γ)γ) συντάσσει και διαθέτει στις άλλες βιβλιοθήκες πρότυπες εγγραφές βιβλιογραφικής περιγραφής για τα ελληνικά δημοσιεύματα,

(δ)δ) παρέχει διαρκή πληροφόρηση και υποστήριξη στις ελληνικές βιβλιοθήκες σε θέματα που αφορούν τη βιβλιογραφική περιγραφή, την τεκμηρίωση, τη διατήρηση, την ψηφιοποίηση και τη μικροφωτογράφηση των συλλογών τους,

(ε)ε) παρέχει έγκυρη πληροφόρηση και υλικό για την ελληνική εκδοτική παραγωγή που αφορά τον ελληνικό πολιτισμό και τη χώρα, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με άλλες εθνικές βιβλιοθήκες και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και στο πλαίσιο της συμμετοχής της σε προγράμματα διαδανεισμού.

 

(δ) Μεριμνά για την προαγωγή της παιδείας της έρευνας και της πολιτιστικής δημιουργίας στη χώρα, μέσα από την πολύμορφη, πολύπλευρη και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης στη Συλλογή της.

 

(ε) Διοργανώνει εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

 

(στ) Παρέχει υπηρεσίες δανεισμού, αναπτύσσοντας Ειδική προς τούτο Συλλογή.

 

(ζ) Διευκολύνει, με κάθε πρόσφορο μέσο, την πρόσβαση των χρηστών στο διεθνή χώρο της πληροφορίας.

 

(η) Λειτουργεί ως εθνικό κέντρο διεθνούς πρότυπης αριθμοδότησης δημοσιευμάτων (Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίων (International Standard Book Number - ISBN), Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Σειρών (International Standard Serial Number - ISSN), Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Μουσικής (International Standard Music Number - ISNM)), άλλων έργων της διανόησης διεθνών ή κοινοτικών οργανισμών (Διεθνής Πρότυπος Προσδιοριστής Βιβλιοθηκών και συναφών Οργανισμών (International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations - ISIL)), καθώς και δημιουργών (Διεθνές Πρότυπο Αναγνωριστικό Ονόματος (International Standard Name Identifier - ISNI)) πνευματικής και πολιτιστικής δημιουργίας.

 

(θ) Οργανώνει υπό την ευθύνη της και συντονίζει το Εθνικό Δίκτυο Βιβλιοθηκών, στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν βιβλιοθήκες της χώρας, βάσει συγκεκριμένων επιμέρους ρυθμίσεων, κριτηρίων και κανόνων που διαμορφώνονται προς τούτο.

 

(ι) Αναπτύσσει και λειτουργεί την Εθνική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη η οποία συσσωρεύει, επεξεργάζεται, εμπλουτίζει, διασυνδέει και παρέχει ενοποιημένη πρόσβαση σε μεταδεδομένα ή και δεδομένα ψηφιακών τεκμηρίων της εθνικής πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας.

 

(ι)α) Έχει την ευθύνη σε εθνικό επίπεδο του συντονισμού των δραστηριοτήτων για την ηλεκτρονική πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στο περιεχόμενο των τεκμηρίων, τα οποία δημιουργούνται ή δημοσιεύονται στην Ελλάδα. Ιδίως η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας:

 

α)α) λειτουργεί ενοποιημένο εθνικό κατάλογο των προσβάσιμων τεκμηρίων από ΑμεΑ που διαθέτουν οι βιβλιοθήκες της χώρας,

 

β)β)ορίζει πρότυπα και συντάσσει κατευθυντήριες οδηγίες, συνεργαζόμενη με επιστημονικούς, ερευνητικούς και άλλους σχετικούς φορείς για την παραγωγή και διάθεση από τις βιβλιοθήκες της χώρας προσβάσιμων τεκμηρίων για ΑμεΑ.

 

(ι)β) Συμμετέχει και εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι διαμορφώνουν διεθνείς κανόνες και πολιτικές ή δραστηριοποιούνται στους τομείς της πληροφορίας και των βιβλιοθηκών.

 

(ι)γ) Συνεργάζεται σε θέματα βιβλιοθηκών με άλλους οργανισμούς και ιδιώτες στο εσωτερικό και εξωτερικό και συμμετέχει σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα.

 

(ι)δ) Προάγει και υποστηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο τη συνεργασία μεταξύ των βιβλιοθηκών της χώρας.

 

(ι)ε) Προβαίνει σε κάθε άλλη συναφή με το σκοπό της δραστηριότητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017).

 

5. Για την εφαρμογή του παρόντος νοούνται ως:

 

(α) Τεκμήριο: φυσική οντότητα οποιασδήποτε υπόστασης στην οποία έχουν καταχωρισθεί πληροφορίες κάθε τύπου, μορφής και τεχνολογίας και οι οποίες μπορεί να εκληφθούν ως ενιαία μονάδα.

 

(β) Συλλογή: το σύνολο των Τεκμηρίων που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη και καταγράφονται στους καταλόγους της.

 

(γ) Ειδική Συλλογή: ομάδα Τεκμηρίων της Συλλογής τα οποία μπορεί να εκληφθούν ως ενότητα.

 

(δ) Διαδανεισμός: διαδικασία, σύμφωνα με την οποία μία βιβλιοθήκη ζητεί την προμήθεια ή προμηθεύει η ίδια σε άλλη βιβλιοθήκη Τεκμήρια.

 

(ε) Δίκτυο βιβλιοθηκών: ομάδα βιβλιοθηκών οι οποίες συνεργάζονται κατόπιν γραπτής συμφωνίας και προκαθορισμένων διαδικασιών, επιδιώκοντας να παρέχουν βέλτιστες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σκοπό τους, όπως η κοινή πρόσκτηση, η οργάνωση και η πρόσβαση σε Τεκμήρια και πληροφορίες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.