Νόμος 3149/03 - Άρθρο 3g

Άρθρο 3Γ: Πόροι - Οικονομική Διαχείριση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι πόροι της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας προέρχονται από:

 

α) την επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

 

β) την επιχορήγηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων,

 

γ) χρηματοδοτήσεις και κάθε είδους ενισχύσεις από άλλες κρατικές υπηρεσίες και δημόσια νομικά πρόσωπα,

 

δ) έσοδα από συμμετοχή σε ερευνητικά ή άλλα προγράμματα εθνικών και διεθνών οργανισμών,

 

ε) κληρονομιές με το ευεργέτημα της απογραφής, δωρεές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες, ενισχύσεις και κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένων και των φορέων που συνιστώνται για την ενίσχυση της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας από υποστηρικτές της στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

 

στ) έσοδα από πωλήσεις εντύπων ή ηλεκτρονικών εκδόσεων, φωτοαντιγράφων, βιβλιογραφικού ή άλλου υλικού παραγωγής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας ή υλικού παραγωγής τρίτων για την προβολή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας,

 

ζ) έσοδα από τη λειτουργία πωλητηρίων, για τη διάθεση αναμνηστικών και πολυτελών αντιγράφων από τη συλλογή χειρογράφων, παλαιών βιβλίων, πινάκων, χαρακτικών κ.λ.π. της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, καθώς και χαρτικών, γραφικής ύλης, ηλεκτρονικών μικροεξαρτημάτων κ.λ.π.,

 

η) έσοδα από εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις, διαλέξεις, συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, θεατρικές, μουσικές ή άλλες παραστάσεις λόγου και τέχνης, καθώς και από παροχή ειδικών υπηρεσιών προς το κοινό και προς τρίτους και από τη χρήση χώρων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας από τρίτους,

 

θ) έσοδα από εισιτήρια εισόδου σε επιλεγμένους χώρους της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας,

 

ι) έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων οριοθετημένων χώρων των εγκαταστάσεών της για τη λειτουργία εστιατορίου, κυλικείου, βιβλιοπωλείου κ.λ.π., καθώς και εν γένει πρόσοδοι από την περιουσία της,

 

ι)α) έσοδα από υπηρεσίες και λειτουργίες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, όπως η διεθνής πρότυπη αριθμοδότηση, οι υπηρεσίες κατάθεσης και χρονοσήμανσης φυσικών ή ηλεκτρονικών έργων της παραγράφου 10 του άρθρου 12,

 

ι)β) έσοδα από προσωρινό δανεισμό ή διαδανεισμό Τεκμηρίων,

 

ι)γ) έσοδα από πρόστιμα που επιβάλλονται σε περιπτώσεις απώλειας ή φθοράς ή παραβίασης των κανόνων δανεισμού και χρήσης Τεκμηρίων, όπως ρητά ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας,

 

ι)δ) έσοδα από κινητές αξίες και από οποιαδήποτε άλλη πηγή και αιτία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.