Νόμος 3027/02 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Θέματα πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1404/1983 (ΦΕΚ 173/Α/1983) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών και όταν πρόκειται για σύσταση ή κατάργηση θέσεων και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη της Συνέλευσης του οικείου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, εκτός των περιπτώσεων ίδρυσης Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, και του οικείου οργάνου του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας, μπορεί να ιδρύονται, καταργούνται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, αλλάζουν γνωστικό αντικείμενο ή να μετονομάζονται Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, Παραρτήματα, Σχολές ή Τμήματα.

 

Οι ανωτέρω γνώμες πρέπει να υποβληθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την υποβολή του σχετικού ερωτήματος.

 

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η γνώμη δεν είναι απαραίτητη. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των ανωτέρω Υπουργών, συνιστώνται ή αυξάνουν οι θέσεις προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.}

 

β) Στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1268/1982 (ΦΕΚ 87/Α/1982) μετά τις λέξεις να κατατέμνονται προστίθενται οι λέξεις να αλλάζουν γνωστικό αντικείμενο.

 

γ) Με το προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1268/1982 και την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1404/1983 καθορίζεται η αλλαγή σε ότι αφορά την αποστολή του Τμήματος και την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του, που απορρέει από την αλλαγή του γνωστικού αντικειμένου του και ρυθμίζονται οι φοιτητικές ή σπουδαστικές, εκπαιδευτικές και διοικητικές εκκρεμότητες που ανακύπτουν λόγω της αλλαγής του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος, οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις μετακίνησης φοιτητών ή σπουδαστών του Τμήματος που αλλάζει γνωστικό αντικείμενο σε άλλα Τμήματα του Ιδρύματος και κάθε άλλο θέμα που μπορεί να ανακύψει λόγω της αλλαγής του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος.

 

δ) Μετονομάζονται τα Τμήματα των παρακάτω Πανεπιστημίων. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου του οικείου Πανεπιστημίου, ρυθμίζονται τα θέματα που προκύπτουν από τη μετονομασία των τμημάτων της προηγούμενης παραγράφου και αφορούν τη νέα αποστολή τους, τις κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις των πτυχίων, τις φοιτητικές, τις εκπαιδευτικές και τις διοικητικές εκκρεμότητες και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Τα Τμήματα μετονομάζονται ως εξής:

 

α)α) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 377/1989 (ΦΕΚ 166/Α/1989), που κυρώθηκε με το νόμο 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) και της υπουργικής απόφασης [Α] Β1/182/04-03-1992 (ΦΕΚ 170/Β/1992) Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ σε Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.

 

β)β) Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών: Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 377/1989 (ΦΕΚ 166/Α/1989) Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σε Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού.

 

γ)γ) Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 205/1999 (ΦΕΚ 179/Α/1999) Τμήμα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων.

 

δ)δ) Πανεπιστήμιο Αιγαίου:

 

1) Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 83/1984 (ΦΕΚ 31/Α/1984) και [ΠΔ] 233/2000 (ΦΕΚ 198/Α/2000) Τμήμα Επιστημών Αγωγής και Εκπαίδευσης σε Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.

 

2) Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 83/1984 (ΦΕΚ 31/Α/1984) και [ΠΔ] 376/1989 (ΦΕΚ 166/Α/1989) Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας σε Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας.

 

3) Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 316/1997 (ΦΕΚ 223/Α/1997) Τμήμα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων σε Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.

 

4) Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 83/2000 (ΦΕΚ 72/Α/2000) Τμήμα Γραφικών Τεχνών και Σχεδίασης Συστημάτων σε Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων. Στα ως άνω μετ-ονομαζόμενα Τμήματα των περιπτώσεων 3 και 4 η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για τη λήψη πτυχίου των Τμημάτων αυτών αυξάνεται από οκτώ σε δέκα εξάμηνα.

 

ε)ε) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 177/1993 (ΦΕΚ 65/Α/1993) Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας Λαογραφίας σε Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

 

2. α) Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, που προβλέπεται στο άρθρο 4 της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό [Α] ΚΝ/679/22-08-1996 (ΦΕΚ 826/Β/1996) συντάσσει Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου ή τη Συνέλευση του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, κατά περίπτωση.

 

α)α) Στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης περιγράφονται συνολικά τα όργανα, οι διαδικασίες αξιολόγησης, επιλογής, χρηματοδότησης και οικονομικής διαχείρισης των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, καθώς και η διάδοση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων και προϊόντων των ερευνητικών και άλλων δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού.

 

β)β) Με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης καθορίζονται επίσης οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις των υπευθύνων των έργων για τις διάφορες κατηγορίες δραστηριοτήτων, το πλαίσιο και τα θέματα αμοιβών όσων συμμετέχουν σε έργα που χρηματοδοτεί και διαχειρίζεται ο Λογαριασμός, καθώς και κάθε περίπτωση χρηματοδότησης και οικονομικής διαχείρισης που δεν προβλέπεται από την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση.

 

β) Στο εδάφιο γ' της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2233/1994 (ΦΕΚ 141/Α/1994), όπως συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2341/1995, το άρθρο 50 του νόμου [Ν] 2413/1996 (ΦΕΚ 124/Α/1996) και την παράγραφο 9 περίπτωση β' του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2942/2001 (ΦΕΚ 202/Α/2001) προστίθεται από την έναρξη ισχύος του νόμου [Ν] 2413/1996 υποπερίπτωση vi ως ακολούθως:

 

{vi. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και για έργα του επιχειρησιακού προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας ή έργα άλλων επιχειρησιακών προγραμμάτων, ως προς το μέρος που μετέχει σε αυτά και υλοποιεί το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.}

 

3. α) Στο τέλος της υποπερίπτωσης viii της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2083/1992 (ΦΕΚ 159/Α/1992) προστίθενται τα εξής:

 

{Στα πανεπιστήμια, τα οποία είτε έχουν αριθμό Τμημάτων μεγαλύτερο των είκοσι είτε έχουν Τμήματα που λειτουργούν σε τρεις ή περισσότερες γεωγραφικές έδρες, εκλέγεται και τρίτος αντιπρύτανης. Στα υπόλοιπα πανεπιστήμια είναι δυνατόν να προβλεφθεί η ύπαρξη και τρίτου αντιπρύτανη με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται εφάπαξ ύστερα από πρόταση της οικείας Συγκλήτου. Οι αρμοδιότητες του τρίτου αντιπρύτανη καθορίζονται, σε κάθε περίπτωση, με απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου του Ιδρύματος.}

 

β) Οι διατάξεις που προστέθηκαν με την περίπτωση α' εφαρμόζονται από τις πρώτες πρυτανικές εκλογές που θα διεξαχθούν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

 

Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που έχουν διενεργηθεί πρυτανικές εκλογές εντός του έτους 2002 και μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού σε πανεπιστήμιο που υπάγεται στις διατάξεις της ανωτέρω περίπτωσης α', διεξάγεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, συμπληρωματική εκλογή για την ανάδειξη τρίτου αντιπρύτανη, η θητεία του οποίου λήγει μαζί με αυτή των λοιπών πρυτανικών αρχών.

 

4. Στο άρθρο 1 του νόμου [Ν] 2083/1992 προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:

 

{11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση της οικείας Συγκλήτου, επιτρέπεται στα Πανεπιστήμια και στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα να συνάπτουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, που έχουν νόμιμη άδεια, συμβάσεις μίσθωσης μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των φοιτητών από και προς τους χώρους εκπαίδευσης και για ολόκληρη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του οικείου ιδρύματος. Συμβάσεις τέτοιου περιεχομένου, που έχουν υπογραφεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, θεωρούνται νόμιμες και ισχύουν από την ημέρα της υπογραφής τους.}

 

5. Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης [Α] Β3/2274/1987, που έχει κυρωθεί με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 1865/1989 (ΦΕΚ 210/Α/1989), προστίθενται τα εξής:

 

{Ειδικά στα πανεπιστήμια που εδρεύουν στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, είναι δυνατόν να μεταβιβαστεί, με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου ιδρύματος, η αρμοδιότητα πραγματοποίησης των μετεγγραφών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος υποδοχής, το οποίο υποχρεούται να γνωστοποιεί τον αριθμό των πραγματοποιούμενων μετεγγραφών στο Πρυτανικό Συμβούλιο του ιδρύματος υποδοχής.}

 

6. Η αναστολή της διάταξης της παραγράφου 26 του άρθρου 14 του νόμου 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/2000), που προβλέφθηκε με τη διάταξη του άρθρου 9 περίπτωση Γ' του νόμου 2916/2001 (ΦΕΚ 114/Α/2001), παρατείνεται για δύο ακόμη ακαδημαϊκά έτη από τότε που έληξε.

 

7. Στο νόμο [Ν] 2552/1997 (ΦΕΚ 266/Α/1997) γίνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:

 

α) Στον έκτο στίχο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 και μεταξύ των λέξεων έρευνας και στο προστίθενται οι λέξεις καθώς και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας.

 

β) Από την περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 διαγράφεται η φράση και από τον Διευθυντή του εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας.

 

γ) Στον πέμπτο στίχο της παραγράφου 10 του άρθρου 4 αντικαθίστανται οι λέξεις ετήσιας διάρκειας με τις λέξεις διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους.

 

Στο τέλος της ίδιας παραγράφου προστίθεται η φράση: Η διαδικασία ανανέωσης της θητείας των μελών ΣΕΠ καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου.

 

δ) Η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε) Μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης.}

 

ε) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Η πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων φοιτητών στα προγράμματα σπουδών δημοσιεύεται τουλάχιστον σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, σε μία της Θεσσαλονίκης και σε μία της έδρας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.}

 

στ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 αντικαθίσταται από το ακαδημαϊκό έτος 2003 - 2004 ως εξής:

 

{5. α) Εάν ο αριθμός των υποψηφίων ανά Πρόγραμμα Σπουδών είναι

μεγαλύτερος από τον αριθμό των παρεχόμενων θέσεων, για την επιλογή των

υποψηφίων ισχύουν τα ακόλουθα:

 

α)α) Προηγούνται όσοι έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους. Αν ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων, διεξάγεται μεταξύ τους κλήρωση.

β)β) Αν απομένουν θέσεις μετά την τήρηση της προηγούμενης σειράς προτίμησης, οι υπόλοιποι υποψήφιοι επιλέγονται με νέα διαδικασία κλήρωσης.

 

β) Ο τρόπος, τα όργανα, η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για φοίτηση στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η διαδικασία διεξαγωγής της σχετικής κλήρωσης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου.}

 

ζ) Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. α) Οι φοιτητές επιβαρύνονται για την απόκτηση του απαραίτητου εκπαιδευτικού, πληροφοριακού και υλικού αξιολόγησης και συμμετέχουν στις ιδιαίτερες δαπάνες επικοινωνίας, που συνδέονται με την εφαρμογή του συστήματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 

β) Το ύψος της συμμετοχής αυτής, καθώς και τα κοινωνικά κριτήρια και τα κριτήρια επίδοσης για τη χορήγηση υποτροφιών από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο μερικής ή ολικής απαλλαγής από τις ανωτέρω διατάξεις, ορίζονται, ύστερα από εισήγηση της Συγκλήτου, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

γ) Με απόφαση της Συγκλήτου, ποσοστό έως και 10% επί του ύψους συμμετοχής των φοιτητών του προηγούμενου εδαφίου τροφοδοτεί τον ειδικό λογαριασμό του Ιδρύματος και χρησιμοποιείται για την ανάθεση έργων σχετικών με τη διοικητική υποστήριξη και ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών.}

 

η) Η περίπτωση α' της παραγράφου 12 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου, επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τεσσάρων τουλάχιστον Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) και εκπόνηση επιστημονικής εργασίας. Η Σύγκλητος, με την προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων και μετά από εισήγηση της αντίστοιχης Σχολής, εξειδικεύει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιοτήτων ανά πρόγραμμα σπουδών.}

 

θ) Στο τέλος της παραγράφου 13 του άρθρου 5 προστίθεται φράση ως εξής: και εξειδικεύονται με τον κανονισμό Διδακτορικών Διατριβών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, ο οποίος συντάσσεται από τη Σύγκλητο.

 

ι) Η παράγραφος 15 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{15. Πιστοποιητικό μεταπτυχιακής επιμόρφωσης μπορεί να απονέμεται σε πτυχιούχους ή διπλωματούχους ανώτατης εκπαίδευσης, που έχουν εισαχθεί στο Ε.Α.Π. για να παρακολουθήσουν πρόγραμμα μεταπτυχιακής επιμόρφωσης συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας, που ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και πάντως μικρότερης εκείνης που απαιτείται για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης. Η Σύγκλητος, με την προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων, εξειδικεύει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιοτήτων ανά πρόγραμμα σπουδών.}

 

ι)α) Στο τέλος της παραγράφου 16 του άρθρου 5 προστίθεται η φράση:

 

{Για την απονομή του πιστοποιητικού παρακολούθησης του άρθρου 5 παράγραφος 1 εδάφιο α' πρέπει ο φοιτητής να δηλώνει εγγράφως ότι δεν επιθυμεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών στο οποίο φοιτά.}

 

ι)β) Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατή η σύσταση και λειτουργία Γραφείου Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων στις πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Το Γραφείο υπάγεται στο Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Ιδρύματος και έχει ως βασικό σκοπό την ενημέρωση των φοιτητών του Ιδρύματος, καθώς και των ενδιαφερόμενων υποψηφίων για φοίτηση σε αυτό. Με απόφαση της Συγκλήτου καθορίζονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες των Γραφείων αυτών, καθώς και ο τρόπος στελέχωσής τους με διοικητικό προσωπικό.}

 

ι)γ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης της διδασκαλίας και του υλικού μιας Θεματικής Ενότητας, καθώς και στη διαδικασία αξιολόγησης των παρεχόμενων διοικητικών υπηρεσιών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου προς τους φοιτητές. Στο πλαίσιο αυτό, η Μονάδα αυτή συντάσσει ειδικά έντυπα αξιολόγησης που συμπληρώνουν οι φοιτητές για κάθε Θεματική Ενότητα. Η έκθεση λαμβάνεται υπόψη (κατά την ανανέωση της θητείας των μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού), κατά τη μονιμοποίηση και εξέλιξη των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, κατά την αναθεώρηση του υλικού, καθώς και για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των διοικητικών υπηρεσιών. Στη Μονάδα, επίσης, ανατίθεται, με απόφαση της Συγκλήτου, η φροντίδα της επιμόρφωσης των διδασκόντων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο σε θέματα που σχετίζονται με τη μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση.}

 

ι)δ) Η περίπτωση iv στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{iv) όταν έχει διορισθεί ένα τουλάχιστον μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού για κάθε πρόγραμμα σπουδών που λειτουργεί σε, αυτοδύναμη ή μη, Σχολή του Ιδρύματος και οδηγεί σε Πτυχίο ή σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.}

 

ι)ε) Στο άρθρο 10 προστίθεται παράγραφος 13 ως ακολούθως:

 

{13. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, μπορεί να καθορίζεται κάθε χρόνο πρόσθετος αριθμός παρεχόμενων θέσεων για φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου, οι οποίες προορίζονται αποκλειστικά για μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με προσωποπαγή θέση, τα οποία δεν κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Ο αριθμός των θέσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του ετήσιου αριθμού των παρεχόμενων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Για την επιλογή και την εγγραφή των ενδιαφερομένων στις εν λόγω θέσεις ισχύουν οι ίδιες διαδικασίες και προϋποθέσεις, οι οποίες ισχύουν και για τους υπόλοιπους υποψηφίους που εγγράφονται στα αντίστοιχα μεταπτυχιακά προγράμματα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Το παραπάνω ποσοστό είναι συνολικό και κατανέμεται ανάλογα στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι σε ένα πρόγραμμα, ο αριθμός των θέσεων που αναλογεί στο πρόγραμμα αυτό κατανέμεται ανάλογα σε άλλα προγράμματα με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία λαμβάνει υπόψη, κατά το δυνατόν, τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.}

 

8. α) Στις θέσεις δικηγόρων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που έχουν προστεθεί στις θέσεις της παραγράφου 1 περίπτωση Ι' του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 1404/1983 με τη διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2188/1994 (ΦΕΚ 18/Α/1994), προστίθενται επιπλέον δεκατέσσερις θέσεις δικηγόρων στον Άρειο Πάγο, οι οποίες κατανέμονται ανά μία στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Αθήνας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Καβάλας, Καλαμάτας, Κρήτης, Λαμίας, Λάρισας, Μεσολογγίου, Πάτρας, Πειραιά, Σερρών και Χαλκίδας και στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που ιδρύεται με το άρθρο 4 του νόμου αυτού.

 

Για την πλήρωση και τα λοιπά θέματα που έχουν σχέση με τις θέσεις αυτές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2188/1994 και των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 124/1994 (ΦΕΚ 91/Α/1994) και [ΠΔ] 91/2001 (ΦΕΚ 86/Α/2001).

 

β) Στις θέσεις της παραγράφου 1 περίπτωση Ι στοιχείο Δ' του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 1404/1983 προστίθενται έντεκα θέσεις κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, οι οποίες κατανέμονται ανά μία στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καλαμάτας, Λαμίας, Λάρισας, Μεσολογγίου, Πάτρας, Σερρών και Χαλκίδας και στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που ιδρύεται με το άρθρο 4 του νόμου αυτού.

 

γ) Στις θέσεις της παραγράφου 1 περίπτωση Ι στοιχείο Δ' του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 1404/1983 προστίθενται επτά θέσεις κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ειδικότητας Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου, οι οποίες κατανέμονται από δύο στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Δυτικής Μακεδονίας και Χαλκίδας και από μία στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Λαμίας, Πειραιά και Σερρών.

 

9. α) Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α/1999), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 23 του άρθρου 20 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999), εφαρμόζονται αναλόγως και για το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, εκτός του ιατρικού, των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινήτειο και Αρεταίειο, ανεξάρτητα του χρόνου κένωσης και σύστασης των αντίστοιχων θέσεων.

 

Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας, Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, νοείται αντίστοιχα Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εφορεία οικείου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η τριμελής επιτροπή που προβλέπεται στο τέταρτο εδάφιο της ανωτέρω παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου 2716/1999 συγκροτείται, σε καθένα από τα ανωτέρω Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, με απόφαση του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και αποτελείται από τον Διευθυντή Διοικητικού και τον Διευθυντή Νοσηλευτικού και, σε περίπτωση έλλειψης αυτών, από τους νόμιμους αναπληρωτές τους και ένα μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού της Ιατρικής Υπηρεσίας του οικείου Νοσοκομείου.

 

β) Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997) εφαρμόζονται αναλόγως και για το αντίστοιχο προσωπικό των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινήτειο και Αρεταίειο. Όπου στις διατάξεις αυτές ή σε διατάξεις που παραπέμπουν αναφέρεται ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας και το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, νοείται αντίστοιχα ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και η Εφορεία του οικείου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Θέματα που τυχόν ανακύπτουν από την εφαρμογή της διάταξης αυτής ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

10. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 στοιχείο Δ' του νόμου [Ν] 2083/1992, όπως αναριθμήθηκε με την περίπτωση α' της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2188/1994, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Ο υποψήφιος εκλέγεται αν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εκλεκτόρων. Αν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από δύο και ο αριθμός των ψήφων που συγκεντρώνουν συνολικά είναι μεγαλύτερος από το μισό του συνόλου των εκλεκτόρων, χωρίς όμως κανείς να συγκεντρώνει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια συνεδρίαση μεταξύ των δύο πρώτων σε αριθμό ψήφων υποψηφίων, οπότε εκλέγεται αυτός που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εκλεκτόρων. Εάν υπάρχουν ισοψηφούντες, η επιλογή από αυτούς των δύο υποψηφίων που συμμετέχουν στην τελική ψηφοφορία γίνεται με επί μέρους ψηφοφορίες.}

 

11. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 6 στοιχείο Δ' του νόμου [Ν] 2083/1992, όπως αναριθμήθηκε με την περίπτωση α' της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2188/1994 και στο τέλος του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1404/1983, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Εάν και κατά την τρίτη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η διαδικασία πλήρωσης της θέσης θεωρείται ότι απέβη άγονη.

 

12. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 στοιχείο Δ' του νόμου [Ν] 2083/1992, όπως αναριθμήθηκε με την περίπτωση α' της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2188/1994, αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

 

{1. Δικαίωμα ψήφου για εκλογή ή εξέλιξη, όπου αυτή προβλέπεται στο νόμο αυτόν, έχουν όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος της βαθμίδας για την οποία γίνεται η κρίση και των ανώτερων από αυτήν, εφόσον ο αριθμός τους δεν υπερβαίνει τους τριάντα (30). Αν το εκλεκτορικό σώμα συγκροτείται από το νόμο χωρίς να μεσολαβεί ορισμός ή κλήρωση, δεν απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος για τη συγκρότησή του, συγκαλείται για να ορίσει τριμελή εισηγητική επιτροπή με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης ή τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων και βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται το ένα τρίτο των μελών του.}

 

13. Για την εκλογή ή εξέλιξη μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων ή μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων οι απαιτούμενες πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά λαμβάνονται υπόψη εφόσον έχουν γίνει δεκτές προς δημοσίευση στα σχετικά περιοδικά, ενώ οι απαιτούμενες πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες λαμβάνονται υπόψη εφόσον βρίσκονται στο στάδιο της εκτύπωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 καταργήθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 81 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011).

 

14. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1404/1983 προστίθενται περιπτώσεις γ' και δ' ως ακολούθως:

 

{γ) Όταν η προκήρυξη γίνεται για συνδυασμό θέσεων, το Συμβούλιο του Τμήματος υποχρεωτικώς εκδίδει ταυτόχρονα τις αποφάσεις συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων για την εκλογή και στις δύο βαθμίδες.

 

δ) Το εκλεκτορικό σώμα, σε κάθε περίπτωση, συνέρχεται για να ορίσει τριμελή εισηγητική επιτροπή, μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται, ύστερα από πρόσκληση του Προϊσταμένου του Τμήματος.}

 

15. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Πρόταση για μετάκληση υποβάλλεται από το 1/4 τουλάχιστον των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος. Η πρόταση υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η οποία αποφασίζει για την ενεργοποίηση ή όχι της διαδικασίας μετάκλησης.}

 

β) Στην περίπτωση β' της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1404/1983, μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Η πρόταση, συνοδευόμενη από τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, παραπέμπεται ακολούθως στο Συμβούλιο του Τμήματος, το οποίο αποφασίζει για την ενεργοποίηση ή όχι της διαδικασίας μετάκλησης.}

 

16. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 2 και της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2530/1997 (ΦΕΚ 218/Α/1997) προστίθενται τα εξής:

 

{Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις μετάκλησης Καθηγητών από το εξωτερικό σε Τμήματα Πανεπιστημίων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που εδρεύουν εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης και για ένα πλήρες ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων τους.}

 

17. α) Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάκληση μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1268/1982, όπως επίσης και για τη μετακίνηση μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2517/1997 (ΦΕΚ 160/Α/1997), είναι να υπάρχει είτε εγκεκριμένη διαθέσιμη πίστωση στο Τμήμα υποδοχής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, είτε σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος προέλευσης, με την οποία να συνηγορεί στη μεταφορά στο Τμήμα υποδοχής της πίστωσης της θέσης του μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που μετακαλείται ή μετακινείται. Η διάταξη Η πίστωση για τη θέση που καταλαμβάνει το μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού μεταφέρεται από το Πανεπιστήμιο προέλευσης προς το Πανεπιστήμιο υποδοχής του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2517/1997 καταργείται.

 

β) Η περίπτωση α' εφαρμόζεται αναλόγως και για μετάκληση σε θέση Καθηγητή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Αντί απόφασης Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος απαιτείται, στην περίπτωση αυτή, απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 καταργήθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 81 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011).

 

18. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2530/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. α) Ο χρόνος παραμονής στις ανωτέρω θέσεις υπολογίζεται στο χρόνο που απαιτείται για την εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα. Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται και για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, εφόσον το μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ασκούσε πλήρη διδακτικά καθήκοντα στο οικείο Τμήμα Πανεπιστημίου στη διάρκεια της αναστολής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.

 

β) Κατά τη διάρκεια παραμονής στις ανωτέρω θέσεις και για διάστημα τριών μηνών από την αποχώρησή τους από αυτές, αναστέλλονται όλες οι διαδικασίες εξέλιξης των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων και των προκηρύξεων θέσεων για την εξέλιξή τους. Η κανονική λήξη των μέγιστων χρόνων παραμονής σε μία βαθμίδα Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, κατά τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2517/1997, παρατείνεται για διάστημα ίσο με το χρόνο παραμονής του μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στη θέση που επέβαλε την αναστολή.

 

γ) Η κρίση του μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού γίνεται υποχρεωτικά μετά την πάροδο τριών μηνών από την αποχώρησή του από τη θέση που επέβαλε την αναστολή. Το μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού μπορεί να ζητήσει να κριθεί οποτεδήποτε μετά την πάροδο του εν λόγω χρόνου, εφόσον συμπληρώνει την προβλεπόμενη για την κρίση ελάχιστη υπηρεσία στη συγκεκριμένη βαθμίδα, συνυπολογιζομένων τόσο του χρόνου πραγματικής πανεπιστημιακής υπηρεσίας όσο και του χρόνου κατοχής της θέσης που επέβαλε την αναστολή.}

 

19. α) Η παράγραφος 9 του άρθρου 6 Κεφαλαίου Δ' του νόμου [Ν] 2083/1992, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 2454/1997 (ΦΕΚ 7/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Ο διορισμός και η μονιμοποίηση του μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού γίνεται με πράξη του Πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η σχετική πράξη με τα πρακτικά εκλογής ή μονιμοποίησης του εκλεκτορικού σώματος διαβιβάζονται, χωρίς καθυστέρηση, από το Ίδρυμα στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον κριθεί νόμιμη η σχετική διαδικασία μετά την άσκηση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός, προκαταρκτικού ελέγχου νομιμότητας από τον Πρύτανη, ενώ τα πρακτικά κοινοποιούνται στους υποψηφίους. Η εν λόγω πράξη του Πρύτανη δεν μπορεί να δημοσιευθεί ούτε να εκτελεσθεί και είναι άκυρο οποιοδήποτε από αυτά συμβεί, αν προηγουμένως δεν ασκηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο έλεγχος αυτός ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από την περιέλευση της πράξης στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η πράξη διορισμού ή μονιμοποίησης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκτελείται χωρίς άλλη διατύπωση, εφόσον κριθεί νόμιμη μετά την άσκηση και του τελικού ελέγχου νομιμότητας ή εφόσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω τρίμηνη προθεσμία. Αν διαπιστωθεί έλλειψη νομιμότητας σε οποιονδήποτε από τους δύο ανωτέρω ελέγχους, η πράξη αναπέμπεται στο αρμόδιο όργανο, προκειμένου να συνεχισθεί η διαδικασία από το σημείο που παρουσιάζεται η έλλειψη νομιμότητας.}

 

β) Στην περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1404/1983:

 

α)α) Στο δεύτερο εδάφιο και μετά τις λέξεις Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προστίθεται η φράση εφόσον κριθεί νόμιμη η σχετική διαδικασία μετά την άσκηση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός, προκαταρκτικού ελέγχου νομιμότητας από τον Πρόεδρο.

 

β)β) Το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Αν διαπιστωθεί έλλειψη νομιμότητας σε οποιονδήποτε από τους δύο ανωτέρω ελέγχους, η πράξη αναπέμπεται στο αρμόδιο όργανο, προκειμένου να συνεχισθεί η διαδικασία από το σημείο που παρουσιάζεται η έλλειψη νομιμότητας.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 19 καταργήθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 81 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011).

 

20. Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων επιτρέπεται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια, προκειμένου να απασχοληθούν σε Έδρες Ελληνικών Σπουδών στην αλλοδαπή. Η άδεια αυτή μπορεί να διαρκέσει μέχρι δύο έτη και δεν συνυπολογίζεται στην εκπαιδευτική άδεια που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 1268/1982. Το διάστημα κατά το οποίο διαρκεί η άδεια λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία του μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στην οργανική του θέση ως προς κάθε συνέπεια. Για ολόκληρη τη διάρκεια της άδειας οι ανωτέρω λαμβάνουν διπλές αποδοχές, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η ανωτέρω διάταξη εφαρμόζεται και για τα μέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού κλάδου Ι, αλλά μόνο για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στις εν λόγω Έδρες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 20 καταργήθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 81 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011).

 

21. Μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με προσωποπαγή θέση που δεν έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους μπορούν, κατ' εξαίρεση των διατάξεων που προβλέπουν διαφορετικό όριο ηλικίας, να λάβουν εκπαιδευτική άδεια για απόκτηση ακαδημαϊκών τίτλων, προκειμένου να ζητήσουν εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 2916/2001. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 Κεφάλαιο Δ' του νόμου [Ν] 1404/1983, εκτός της παραγράφου 6, ενώ το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου θεωρείται ότι έχει καλυφθεί πλήρως, σε περίπτωση που το μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού συνταξιοδοτείται πριν συμπληρωθεί το χρονικό αυτό διάστημα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 21 καταργήθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 81 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011).

 

22. Η προσωποπαγής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 2916/2001, θέση μέλους Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το οποίο αποχώρησε από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, αλλά πριν από την αποχώρησή του και ενώ ήταν στην υπηρεσία είχε καταθέσει αίτηση για μετατροπή της θέσης του σε μόνιμη τακτική, σύμφωνα με τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν, θεωρείται ότι έχει μετατραπεί σε μόνιμη τακτική θέση, εφόσον η αίτησή του έγινε δεκτή από το οικείο εκλεκτορικό σώμα είτε μετά την έξοδό του από την υπηρεσία είτε πριν από αυτήν, αλλά δεν έγινε δυνατόν να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες. Η μετατροπή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διαδικασία ή προϋπόθεση, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μετατροπής. Για τη μετατροπή συντάσσεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του οικείου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 22 καταργήθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 81 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011).

 

23. Οι μόνιμοι Βοηθοί, Επιστημονικοί Συνεργάτες και Επιμελητές, καθώς και τα μόνιμα μέλη Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Πανεπιστημίων, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2517/1997 και υπηρετούν, και στις δύο περιπτώσεις, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν μία φορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, την ένταξή τους, μετά από κρίση, στη βαθμίδα του Λέκτορα. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2517/1997.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 23 καταργήθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 81 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011).

 

24. α) Στην υποπερίπτωση δ)δ' της περίπτωσης θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2530/1997, οι λέξεις Προϊστάμενος Τμήματος αντικαθίστανται, από 11-06-2001, από τις λέξεις Προϊστάμενος Τμήματος και Διευθυντής Κέντρου Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής.

 

β) Η πρώτη θητεία των Διευθυντών των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων λήγει κατά το χρόνο που λήγει και η θητεία των Προϊσταμένων των Τμημάτων του οικείου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Κατά τα λοιπά, για την εκλογή τους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1404/1983.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 24 καταργήθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 81 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011).

 

25. Μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των οποίων η προσωποπαγής θέση μετατρέπεται σε μόνιμη τακτική θέση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 2916/2001, καταλαμβάνουν τη θέση ως μόνιμοι και όχι με θητεία, ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 1404/1983, όπως σήμερα ισχύουν και του αν έχουν κριθεί για μονιμοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 1404/1983, όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με το νόμου 2916/2001. Η διάταξη αυτή ισχύει από 11-06-2001.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 25 καταργήθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 81 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011).

 

26. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2517/1997 έχουν εφαρμογή στους καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι υπηρετούσαν με απόσπαση στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Πανεπιστημίων, για άσκηση διδακτικού έργου, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1995 - 1996 ή 1996 - 1997 ή 1997 - 1998.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 26 καταργήθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 81 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011).

 

27. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2740/1999 (ΦΕΚ 186/Α/1999) προστίθεται περίπτωση iv ως εξής:

 

{iv) πτυχίου του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή αντίστοιχου και ισότιμου πτυχίου Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, οι οποίοι θεωρούνται ότι διαθέτουν άριστη γνώση των γλωσσών εργασίας που έχουν διδαχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με σχετική βεβαίωση του Τμήματος, η οποία πιστοποιεί την άριστη αυτή γνώση.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 27 καταργήθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 81 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011).

 

28. α) Από το ακαδημαϊκό έτος 2004 - 2005 δεν επιτρέπονται μετεγγραφές Ελλήνων φοιτητών από Πανεπιστήμια του εξωτερικού σε Πανεπιστήμια του εσωτερικού.

 

Από το αυτό ακαδημαϊκό έτος καταργείται κάθε διάταξη νόμου ή διάταξη που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση νόμου, σχετική με θέματα των μετεγγραφών αυτών.

 

β) Από το ακαδημαϊκό έτος 2004 - 2005 οι κάτοχοι πτυχίων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισότιμων προς αυτά κατατάσσονται σε Τμήμα Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για πτυχιούχους Πανεπιστημίων και σε ξεχωριστό ποσοστό 5% επί του αριθμού εισακτέων του Τμήματος. Από την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής καταργείται κάθε διάταξη νόμου ή διάταξη που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση νόμου, που προβλέπει διαφορετικό τρόπο κατάταξης σε Τμήματα Πανεπιστημίων των πτυχιούχων αυτών.

 

Από το ίδιο ακαδημαϊκό έτος, οι κάτοχοι πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων υπουργείων, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων προς αυτά, κατατάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων και σε ξεχωριστό ποσοστό 2% επί του αριθμού εισακτέων του Τμήματος. Η κατάταξη των πτυχιούχων αυτών γίνεται σε αντίστοιχα ή συναφή Πανεπιστημιακά Τμήματα. Για την αντιστοιχία ή συνάφεια αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του κάθε Τμήματος υποδοχής. Κατ' εξαίρεση για το ακαδημαϊκό έτος 2004 - 2005, ο τρόπος κατάταξης των πτυχιούχων (επιλογή με εξετάσεις ή με βάση το βαθμό πτυχίου), το εξάμηνο κατάταξης κατά κατηγορία πτυχιούχων και σε περίπτωση επιλογής με εξετάσεις τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους (εδάφιο β' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1966/1991 (ΦΕΚ 147/Α/1991)) θα ανακοινωθούν στους υποψηφίους προς κατάταξη μέχρι το τέλος Ιουλίου 2004.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 28 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του νόμου 3255/2004 (ΦΕΚ 138/Α/2004).

 

29. Οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2188/1994 εξακολουθούν να ισχύουν για τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Νοσηλευτικής των Πανεπιστημίων, που απασχολούνται, χωρίς την καταβολή και άλλου μισθού, στο ΩΝΑΣΕΙΟ καρδιοχειρουργικό κέντρο και στο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

 

30. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1268/1982 και στην παράγραφο 8 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1404/1983 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Οι εκπρόσωποι των φοιτητών ή των σπουδαστών προσκαλούνται στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων των ιδρυμάτων με προσκλήσεις, οι οποίες είτε τους επιδίδονται είτε αναρτώνται σε πινακίδα της Γραμματείας του Τμήματος στο οποίο φοιτούν.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 30 καταργήθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 81 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011).

 

31. α) Δημιουργείται στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κλάδος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡΔΙΠ), τα μέλη του οποίου επιτελούν εργαστηριακό εφαρμοσμένο διδακτικό έργο, που συνίσταται στη διεξαγωγή εργαστηριακών και πρακτικών ασκήσεων στο πεδίο εφαρμογής του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος και, ειδικότερα, στους γνωστικούς τομείς της μουσικής τέχνης και τεχνολογίας και των εφαρμοσμένων τεχνών. Τα Τμήματα Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στα οποία συνιστώνται θέσεις κλάδου Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και οι συγκεκριμένες ειδικότητες που καλύπτονται σε κάθε Τμήμα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Συμβουλίων των οικείων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

β) Για την κατάληψη θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού απαιτείται τουλάχιστον οκταετής, στο αντικείμενο της θέσης, καλλιτεχνική και επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία έχει διακριθεί, αναγνωρισθεί, ή και βραβευθεί, και τουλάχιστον διετής διδακτική εμπειρία. Συνεκτιμώνται συναφείς τίτλοι ή πιστοποιητικά σπουδών.

 

γ) Οι θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού κλιμακώνονται, ανάλογα με τα προσόντα, στις βαθμίδες Α', Β' και Γ' με κατώτερη βαθμίδα την Γ'. Τα ειδικότερα προσόντα κατά βαθμίδα, τα ζητήματα που αφορούν τα μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, όπως διδακτική ή άλλη απασχόληση, ώρες απασχόλησης, προκήρυξη κάλυψης των θέσεων, πρόσληψη, μονιμοποίηση, εξέλιξη σε ανώτερη βαθμίδα και γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

δ) Τα θέματα που αφορούν τα μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού υπάγονται στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου του οικείου Τμήματος. Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού μετέχουν στη γενική συνέλευση του Τομέα στον οποίο ανήκουν και εκπροσωπούνται στο Σώμα Εκλεκτόρων του Τμήματος, σε ποσοστό 20% επί του συνόλου των μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος.

 

ε) α)α) Ο βασικός μηνιαίος μισθός όλων των βαθμίδων των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του Καθηγητή Εφαρμογών με τους συντελεστές 1,0, 0,95 και 0,90 για τις βαθμίδες Α', Β' και Γ' αντιστοίχως.

β)β) Στα μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού παρέχονται κατά μήνα το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, υπολογιζόμενο επί του βασικού μισθού του μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και οικογενειακή παροχή. Επίσης στα μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού χορηγείται και το επίδομα εορτών και άδειας. Τα ανωτέρω επιδόματα και η παροχή χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους δημόσιους υπαλλήλους.

γ)γ) Στα μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού παρέχονται επίσης επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και πάγια μηνιαία αποζημίωση για τη δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και συμμετοχή σε συνέδρια. Το ύψος του ανωτέρου επιδόματος και της ανωτέρω αποζημίωσης ανά βαθμίδα μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

στ) Συνιστώνται θέσεις μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ανά βαθμίδα ως εξής: 2 θέσεις στην Α' βαθμίδα, 3 θέσεις στη Β' βαθμίδα και 3 θέσεις στη Γ βαθμίδα. Οι θέσεις αυτές προστίθενται στις θέσεις της περίπτωσης Ι της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 1404/1983.

 

ζ) Για την κάλυψη διδακτικών ή άλλων αναγκών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε γνωστικούς τομείς που αναφέρονται στην περίπτωση α' της παραγράφου αυτής, μπορεί να προσλαμβάνεται σε θέση Εργαστηριακού Συνεργάτη προσωπικό που έχει τα προσόντα μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Β' και Γ βαθμίδας. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4, 5, 6 και 9 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 1404/1983 εφαρμόζονται αναλόγως και για το προσωπικό της κατηγορίας αυτής και ειδικότερα η παράγραφος 1 για όσους διαθέτουν τα προσόντα των τακτικών μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Β' και Γ' βαθμίδας και η παράγραφος 2 για όσους έχουν τουλάχιστον ένα από τα προσόντα αυτά ή τριετή τουλάχιστον επαγγελματική πείρα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 31 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α/2003).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 31 καταργήθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 81 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011).

 

32. Η ισχύς του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 118/2002 (ΦΕΚ 99/Α/2002) για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού αρχίζει από 01-02-2002.

 

33. α) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Όταν η επίσκεψη σε απογευματινό ιατρείο γίνεται σε πανεπιστημιακό ιατρό, ποσοστό 10% της εισπραττόμενης αμοιβής για επίσκεψη αποδίδεται στον ειδικό λογαριασμό της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2530/1997.

 

Το ποσό αυτό αφαιρείται από το ποσό που παρακρατείται από το νοσοκομείο.

 

Πανεπιστημιακοί ιατροί που υπηρετούν σε κλινική, εργαστήριο ή μονάδα εγκατεστημένη στα νοσοκομεία:

 

α) Γενικό Νοσοκομείο ΛΑΙΚΟ,

β) Γενικό Νοσοκομείο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ,

γ) Γενικό Νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ,

δ) Γενικό Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,

ε) Γενικό Νοσοκομείο Παίδων ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΑΓΛΑΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ,

στ) Γενικό Νοσοκομείο Παίδων ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ,

ζ) Γενικό Νοσοκομείο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ,

η) Γενικό Νοσοκομείο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ,

θ) ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ και

ι) ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ

 

επιτρέπεται, προσωρινά, να ασκούν απογευματινό ιατρείο, με τους όρους των παραγράφων 1, 2 και 3 αυτού του άρθρου, σε χώρο εκτός του νοσοκομείου, που θα λειτουργεί, με δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη, ως τμήμα των απογευματινών ιατρείων του νοσοκομείου. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ορίζεται ο χρόνος κατάργησης των παραπάνω απογευματινών ιατρείων.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζεται στις παραπάνω περιπτώσεις ο τρόπος είσπραξης από τον ιατρό της αμοιβής για επίσκεψη και η διαδικασία απόδοσης των οφειλόμενων ποσών στους ειδικούς λογαριασμούς του νοσοκομείου και της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2530/1997 και ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.

 

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ότι ποσοστό μέχρι 5% του ποσού που αναλογεί στον ειδικό λογαριασμό του νοσοκομείου παρακρατείται από τον ιατρό για τα πάσης φύσεως έξοδα λειτουργίας του απογευματινού ιατρείου.}

 

β) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από 01-01-2002.

 

34. Στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 9 του νόμου 2889/2001, μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και οι φυσικοί ιατρικής ακτινοφυσικοί, χημικοί, κλινικοί χημικοί, βιοχημικοί, βιολόγοι, ψυχολόγοι και διαιτολόγοι.

 

35. Η ειδική αμοιβή για το κλινικό και εργαστηριακό έργο που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 13 του νόμου 2889/2001 καταβάλλεται από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και στους φυσικούς ιατρικής ακτινοφυσικούς, χημικούς, κλινικούς χημικούς, βιοχημικούς, βιολόγους, ψυχολόγους και φαρμακοποιούς, μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίων, που υπηρετούν σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή των Πανεπιστήμιων. Η αμοιβή αυτή καταβάλλεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικείου νοσοκομείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 35 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003).

 

36. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 2716/1999 και μετά τη φράση Τα Πανεπιστημιακά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία προστίθεται η φράση και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα Ψυχικής Υγείας.

 

37. Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές, Υποδιοικητές, καθώς και οι αναπληρωτές τους, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου υπαγόμενα στο δημόσιο τομέα, που διορίζονται για πρώτη φορά σε θέση μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου ή Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, εφόσον λάβουν άδεια από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα για τη διατήρηση της θέσης τους, τελούν σε αναστολή της ιδιότητάς τους. Μετά τον τερματισμό της υπηρεσίας τους στο φορέα του δημόσιου τομέα, τα παραπάνω μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ή Εκπαιδευτικού Προσωπικού είναι υποχρεωτικά πλήρους απασχόλησης για μία τριετία.

 

38. Οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 2083/1992 εφαρμόζονται για τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίων και Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μερικής απασχόλησης, τα οποία κατέχουν δεύτερη έμμισθη θέση στο δημόσιο τομέα. Ως προς τις περιπτώσεις αυτές δεν ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2530/1997.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.