Νόμος 3255/04 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Η Παιδαγωγική Σχολή που έχει ιδρυθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με έδρα τη Φλώρινα με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 99/1993 (ΦΕΚ 46/Α/1993) μεταφέρεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

 

β) Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας μεταφέρονται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δεκαεπτά κενές θέσεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, είκοσι τρεις κενές θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, σαράντα τρεις κενές θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού.

 

Επίσης, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας μεταφέρονται οι κενές θέσεις διοικητικού προσωπικού που έχουν συσταθεί με τα Προεδρικά Διατάγματα [ΠΔ] 544/1989 (ΦΕΚ 231/Α/1989), [ΠΔ] 99/1993 (ΦΕΚ 46/Α/1993) και [ΠΔ] 203/1999 (ΦΕΚ 179/Α/1999) τόσο στα Τμήματα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (με έδρα τη Φλώρινα), Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (με έδρα τη Φλώρινα), Βαλκανικών Σπουδών (με έδρα τη Φλώρινα) και Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων (με έδρα την Κοζάνη) όσο και στην Παιδαγωγική Σχολή (με έδρα τη Φλώρινα).

 

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ύστερα από γνώμη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διαπιστώνεται ο αριθμός των μεταφερόμενων θέσεων κατά κλάδο και βαθμό και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.

 

2. Οι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης, Θράκης και του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι αντίστοιχοι των τίτλων σπουδών που χορηγούσαν τα Τμήματα αυτά πριν από τη μετονομασία τους.

 

3. Από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 445/1984 (ΦΕΚ 160/Α/1984):

 

α) Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στην Αρχαιολογία ή Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης είναι μεταξύ τους ισότιμα και αντίστοιχα και

 

β) βεβαιώσεις σπουδών με ειδίκευση στην Αρχαιολογία ή Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης που χορηγήθηκαν σε πτυχιούχους του ανωτέρω Τμήματος ύστερα από επιτυχή ολοκλήρωση σπουδών ειδικών μαθημάτων, είναι ισότιμες και αντίστοιχες με τα πτυχία που χορηγεί η ειδίκευση αυτή.

 

4. Η ειδίκευση στην Αρχαιολογία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών που προβλέπεται από την παράγραφο 2)β του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 445/1984 (ΦΕΚ 160/Α/1984) μετονομάζεται σε ειδίκευση Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης.

 

5. Χρόνος έναρξης λειτουργίας του τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που ιδρύθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 83/2004 (ΦΕΚ 65/Α/2004) ορίζεται η 01-09-2003.

 

6. α) Μετά το εδάφιο γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2530/1997 και πριν από το εδάφιο δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ιδίου ως άνω νόμου οι λέξεις Δύνανται μόνο αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{Μπορούν μόνο (σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 13 παράγραφος 1 και 50 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1268/1982 (ΦΕΚ 87/Α/1982), καθώς και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 459/1983, όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 129/1991, που εξακολουθούν να ισχύουν ως προς όλα τα θέματα που ρυθμίζουν).}

 

β) Στο τέλος του εδαφίου ι της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2530/1997 (ΦΕΚ 218/Α/1997) προστίθεται ή να κατέχουν τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις θέσεις Ειδικού Συμβούλου ή Ειδικού Συνεργάτη του Υπουργού, των Υφυπουργών ή των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

7. Στο τέλος του εδαφίου β' της παραγράφου 28 του άρθρου 3 του νόμου 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α/2002) προστίθενται τα ακόλουθα:

 

{Από το ίδιο ακαδημαϊκό έτος, οι κάτοχοι πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων υπουργείων, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων προς αυτά, κατατάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων και σε ξεχωριστό ποσοστό 2% επί του αριθμού εισακτέων του Τμήματος. Η κατάταξη των πτυχιούχων αυτών γίνεται σε αντίστοιχα ή συναφή Πανεπιστημιακά Τμήματα. Για την αντιστοιχία ή συνάφεια αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του κάθε Τμήματος υποδοχής. Κατ' εξαίρεση για το ακαδημαϊκό έτος 2004 - 2005, ο τρόπος κατάταξης των πτυχιούχων (επιλογή με εξετάσεις ή με βάση το βαθμό πτυχίου), το εξάμηνο κατάταξης κατά κατηγορία πτυχιούχων και σε περίπτωση επιλογής με εξετάσεις τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους (εδάφιο β' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1966/1991 (ΦΕΚ 147/Α/1991)) θα ανακοινωθούν στους υποψηφίους προς κατάταξη μέχρι το τέλος Ιουλίου 2004.}

 

8. Στο άρθρο 34 του νόμου [Ν] 1404/1983 (ΦΕΚ 173/Α/1983) προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:

 

{3.α) Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται αναλόγως και για την τοποθέτηση για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών σε νεοϊδρυόμενο ή νεολειτουργούν Τμήμα ή παράρτημα άλλου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

β) Μέλη του διοικητικού προσωπικού ενός Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος επιτρέπεται να μεταταγούν για κάλυψη διοικητικών αναγκών νεοϊδρυόμενου ή νεολειτουργούντος Τμήματος ή παραρτήματος άλλου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Η αίτηση των ενδιαφερομένων υποβάλλεται στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που υπηρετούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 12 μηνών, από την ίδρυση ή λειτουργία του Τμήματος ή παραρτήματος του άλλου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων ή, σε περίπτωση νεοϊδρυθέντος Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, από γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος. Η μετάταξη αυτή δεν υπόκειται στους περιορισμούς της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 1404/1983 (ΦΕΚ 173/Α/1983).}

 

9. Μέλη Επιστημονικού Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τα οποία κατέχουν ή κατείχαν κατά τη δημοσίευση του νόμου 2916/2001 προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή Καθηγητή, στην περίπτωση που μετά τη μεταφορά τους σε τακτική θέση της ίδιας βαθμίδας προκύπτουν συνολικές μηνιαίες αποδοχές μικρότερες από αυτές που έπαιρναν κατά τον τελευταίο μήνα που προηγήθηκε της μεταφοράς τους, διατηρούν την προκύπτουσα διαφορά ως προσωπική, μέχρι την κάλυψή της από οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών.

 

10. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/2004) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο φοιτητής να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μία πόλη. Επίσης, θεωρείται ως μία πόλη ο Νομός Αττικής, πλην όλων των νησιωτικών περιοχών του, καθώς και των πόλεων ή περιοχών του που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από 40 km, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.}

 

11. Για το προσωπικό που προσλήφθηκε για την εκτέλεση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται μέσω των ειδικών λογαριασμών των Πανεπιστημίων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών Κέντρων και Ερευνητικών Ινστιτούτων ή για την εκτέλεση προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (νόμος [Ν] 2621/1998, άρθρο 2 παράγραφος 23 και νόμος 2640/1998, άρθρο 11 παράγραφος 4), δεν απαιτείται για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000) η συνδρομή της προϋποθέσεως δ' της παραγράφου αυτής.

 

12. Η αναστολή της διάταξης της παραγράφου 26 του άρθρου 14 του νόμου 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/2000), που προβλέφθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 περίπτωση Γ του νόμου 2916/2001 (ΦΕΚ 114/Α/2001) και της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του νόμου 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α/2002) παρατείνεται για δύο ακόμα ακαδημαϊκά έτη από τη λήξη της.

 

13. Η αποκλειστική προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 6 κεφάλαιο Δ' του νόμου [Ν] 2083/1992 (ΦΕΚ 159/Α/1992), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 2454/1997 (ΦΕΚ 7/Α/1997) και την παράγραφο 19Α του άρθρου 3 του νόμου 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α/2002) για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στις πράξεις διορισμού και μονιμοποίησης των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες. Η διάταξη αυτή δεν αποκλείει την εφαρμογή των διατάξεων του αναγκαστικού νόμου 261/1968 (ΦΕΚ 12/Α/1968).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.