Νόμος 3848/10 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Θέματα Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας. Το Συμβούλιο αποτελείται από έντεκα μέλη προερχόμενα από τον ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό χώρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς και ο γραμματέας με τον αναπληρωτή του. Χρέη γραμματέα εκτελούν υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται το Εθνικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Έρευνας νοείται το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας.

 

2. Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας εισηγείται τις βασικές επιλογές κατά τον προγραμματισμό της κρατικής ερευνητικής πολιτικής και γνωμοδοτεί σε όλα τα θέματα έρευνας και τεχνολογίας, για τα οποία απαιτείται η γνώμη του, κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και σε θέματα που παραπέμπονται σε αυτό από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Γνωμοδοτεί, επίσης, για τη συγκρότηση του εθνικού καταλόγου κριτών της παραγράφου 4.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων, η απαρτία, ο τρόπος λήψης απόφασης και κάθε ειδικότερο θέμα λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη στη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Η συμμετοχή στα έργα της Γραμματείας δεν θεωρείται δεύτερη θέση ή απασχόληση στο δημόσιο τομέα. Στον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς και στον εκτελούντα χρέη γραμματέα υπάλληλο καταβάλλεται αποζημίωση ανά συνεδρίαση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων συγκροτείται, ύστερα από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, ο εθνικός κατάλογος κριτών. Ο κατάλογος περιλαμβάνει όλους τους διευθυντές των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους, τους διευθυντές αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ερευνητές Α' και Β' βαθμίδας. Με την απόφαση συγκρότησης μπορούν να εγγράφονται στον κατάλογο κριτών και επίκουροι καθηγητές, ερευνητές Γ' βαθμίδας, καθώς και στελέχη του ευρύτερου παραγωγικού τομέα, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, με δεκαετή τουλάχιστον πείρα σε ερευνητικές δραστηριότητες, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι υποψηφιότητες όσων έχουν δικαίωμα εγγραφής στον κατάλογο κριτών υποβάλλονται είτε με έγγραφη αίτηση από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους είτε με έγγραφη εισήγηση ερευνητή ερευνητικού ή τεχνολογικού φορέα ή επιχείρησης. Η αίτηση, στην οποία γίνεται περιγραφή της ειδικότητας του υποψηφίου, συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα. Ο τελικός κατάλογος κριτών δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελεί τον Εθνικό Πίνακα Κριτών.

 

Μέλη της ακαδημαϊκής και της ερευνητικής κοινότητας προκειμένου να συμμετέχουν σε επιτροπές αξιολόγησης πρέπει να έχουν βαθμό ανώτερο ή ίσο του αξιολογουμένου εφόσον είναι μέλη Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού ή ερευνητές ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου: α) το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α/1985), όπως ισχύει, καταργείται, πλην της παραγράφου 5, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001), β) λήγει η θητεία των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, τα οποία εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους έως τη συγκρότηση του συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

6. Η Γενική Διεύθυνση και η αντίστοιχη θέση Γενικού Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, που συστάθηκαν με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005) καταργούνται. Οι υπηρεσιακές μονάδες της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 127/2006 (ΦΕΚ 139/Α/2006) υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή που ορίζονται στο άρθρο 2 του ίδιου διατάγματος ασκούνται από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.