Νόμος 3139/03 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Ρύθμιση θεμάτων της εταιρίας Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 17 του άρθρου 9 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Η μεταγραφή των πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδίδονται σύμφωνα με όσα παραπάνω ορίζονται, και κάθε πράξη ή συμφωνία, που αφορά στη μεταβίβαση στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ή τις θυγατρικές της εταιρίες, της κυριότητας περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, καθώς και κάθε πράξη ή συμφωνία, που αφορά στη μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού και κάθε εμπράγματου δικαιώματος στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ή στις θυγατρικές της εταιρίες, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, εκτός του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων. Τα δικαιώματα και οι αμοιβές των συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και υποθηκοφυλάκων για όλες τις παραπάνω πράξεις ή συμφωνίες περιορίζονται στο 5% των προβλεπομένων από το νόμο. Τα περιουσιακά στοιχεία, που μεταβιβάζονται, κατά τον παραπάνω τρόπο, αποτιμώνται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, μέσα σε προθεσμία δύο ετών από την έκδοση της σχετικής κάθε φορά Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου και εισφέρονται στην εταιρία, με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την κατά τα παραπάνω αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 7Α, 7Β, 11, 29, 31 και 34 του νόμου [Ν] 2190/1920.}

 

2. Η διάταξη της παραγράφου 17 του άρθρου 9 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000) δεν εφαρμόζεται σε περιουσιακά στοιχεία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που υπάγονται σε καθεστώς ειδικής περιβαλλοντικής ή αρχαιολογικής προστασίας.

 

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Η εταιρία, καθώς και οι εταιρίες που συνιστά δεν υπάγονται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, μετά την ανάθεση της διοίκησης και διαχείρισής τους σε ιδιώτες.}

 

4. Με την εξαίρεση όσων ειδικά προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5, σε περιπτώσεις συγχώνευσης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ή διάσπασης αυτής ή στις περιπτώσεις εισφοράς κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων, κινητών ή ακινήτων, ή επιχειρηματικών κλάδων ή τμημάτων αυτής προς τις θυγατρικές της εταιρίες ή τρίτους, εφαρμόζονται οι φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις των νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1297/1972 (ΦΕΚ 217/Α/1972) και νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993), χωρίς να απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων, ιδίως αυτών που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 2166/1993 και των άρθρων 3, 4, 7, 9 και 12 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1297/1972 και της παραγράφου 11 του άρθρου 7 του νόμου 2386/1996 και χωρίς να ισχύουν οι περιορισμοί και οι δεσμεύσεις, ιδίως αυτές που προκύπτουν από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 2 και του άρθρου 4 του νόμου 2166/1993 και των άρθρων 6 και 7 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1297/1972.

 

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 28 του νόμου 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Η μετάταξη διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης και του οικείου υπουργού. Η μετάταξη γίνεται με μεταφορά της οργανικής θέσης του μετατασσομένου. Αν ο μετατασσόμενος δεν κατέχει οργανική θέση, η μετάταξη γίνεται σε κενή οργανική θέση. Αν δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, τότε η μετάταξη γίνεται σε συνιστώμενες με την απόφαση μετάταξης προσωποπαγείς θέσεις με την ίδια σχέση εργασίας και σε ίδιο ή σε συναφή κλάδο ή ειδικότητα. Οι μετατασσόμενοι κατατάσσονται σε βαθμό ανάλογο με τα προσόντα τους και το χρόνο προϋπηρεσίας τους, καθώς και σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας, ανάλογα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, στις Υπηρεσίες Αυτεπιστασίας Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, στην Ξενοδοχεία Τελεφερίκ και Καζίνα Αττικής Ανώνυμη Εταιρεία και στις εταιρίες της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001). Η παραπάνω βαθμολογική κατάταξη γίνεται μόνο στους φορείς εκείνους στους οποίους από τον οργανισμό τους προβλέπεται διαβάθμιση των θέσεων. Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές διατηρούνται ως προσωπική μισθολογική διαφορά, η οποία μειώνεται με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών ή απολαβών από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται μέχρι πλήρους εξισώσεώς τους με τις αποδοχές και τις απολαβές της νέας θέσης. Ως τακτικές αποδοχές για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης νοούνται ο βασικός μισθός, η τυχόν ΑΤΑ, το επίδομα χρόνου υπηρεσίας και το οικογενειακό επίδομα.}

 

6. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του νόμου 2837/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Με την ανάληψη της διοίκησης, διαχείρισης ή εκμετάλλευσης των επιχειρηματικών μονάδων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, Καζίνο Ξενοδοχείο Τελεφερίκ Πάρνηθας και Καζίνο Κέρκυρας, από τις εταιρίες της παραγράφου 1, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001), όλο το προσωπικό, που εργάζεται στις παραπάνω επιχειρηματικές μονάδες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας και με πλήρη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών του δικαιωμάτων στις εταιρίες αυτές, εκτός από όσους εργαζόμενους δηλώσουν εγγράφως και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός προς την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ότι επιθυμούν να παραμείνουν σε αυτήν. Ως χρόνος προϋπηρεσίας του παραπάνω προσωπικού για κάθε συνέπεια λογίζεται ο χρόνος υπηρεσίας στην Ξενοδοχεία Τελεφερίκ και Καζίνα Αττικής Ανώνυμη Εταιρεία , στις Υπηρεσίες Αυτεπιστασίας Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Καζίνο, Ξενοδοχείο και Τελεφερίκ Πάρνηθας, Καζίνο Κέρκυρας, Καζίνο Ρόδου και στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Το ύψος της αποζημίωσης λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης του παραπάνω προσωπικού ρυθμίζεται από τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2112/1920 και του νόμου [Ν] 3198/1955 (ΦΕΚ 98/Α/1955), όπως ισχύουν σήμερα.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7)γ του άρθρου 49 του νόμου 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/2004).

 

7. Το προσωπικό του εδαφίου β της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του νόμου 2837/2000, όπως αυτό αντικαθίσταται με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού, μπορεί:

 

α) μέσα σε ένα έτος από τη μεταφορά του στις εταιρίες της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 2837/2000 να υποβάλλει αίτηση μεταφοράς είτε στο Δημόσιο, είτε σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α ή β βαθμού. Την απόφαση για την αποδοχή της αίτησης λαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο κάθε εταιρίας, το οποίο αποφασίζει για τη χορήγηση εφάπαξ ποσού σε κάθε μεταφερόμενο εργαζόμενο, ύψους, μετά την αφαίρεση όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων, 10.000 ευρώ και διαβιβάζει τις αιτήσεις στα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης. Για τη μεταφορά αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 28 του νόμου 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998),

 

β) μέσα σε τρία χρόνια από τη μεταφορά του στις εταιρίες της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 2837/2000 να υποβάλει αίτηση εθελουσίας αποχώρησης από την εργασία του. Η εταιρία υποχρεούται να απαντήσει στην αίτηση αυτή μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την υποβολή της, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή. Σε περίπτωση αποδοχής της παραπάνω αίτησης ο εργαζόμενος που αποχωρεί δικαιούται αποζημίωσης, διπλάσιας από την προβλεπόμενη για την καταγγελία συμβάσεως εργασίας. Όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις δεν περιλαμβάνονται στο ποσό της παραπάνω αποζημίωσης και συνυπολογίζονται πέραν αυτής.

 

8. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, που εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της, καταρτίζεται εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας.}

 

9. Οι κανονισμοί που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998) τροποποιούνται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας και εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της.

 

10. Η διάταξη της παραγράφου 17 του άρθρου 6 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) εφαρμόζεται και επί των μισθώσεων Ιαματικών Πηγών Τουριστικής Σημασίας μετά των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων αυτών, οι οποίες τελούν υπό τη διοίκηση και διαχείριση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

 

11. Ακίνητα που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998) χαρακτηρίστηκαν ή χαρακτηρίζονται εφεξής ως Τουριστικά Δημόσια Κτήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 12Α του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 180/1946, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 827/1948, περιέρχονται κατά κυριότητα στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και η διοίκηση και διαχείρισή τους παραμένει, όπου έχει ήδη ανατεθεί, ή ανατίθεται εφεξής στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000) εφαρμόζεται και επί των ακινήτων αυτών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.