Νόμος 4257/14 - Άρθρο 19

Άρθρο 19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 10 του άρθρου 283 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.}

 

2. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 10 του άρθρου 283 του νόμου 3852/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος περάτωσης του έργου, οι ειδικοί εισηγητές και τα μέλη της γραμματείας της Επιτροπής και ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη λειτουργία, στη διοικητική μέριμνα και στη γραμματειακή υποστήριξή της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής, των ειδικών εισηγητών και των μελών της γραμματείας της, καθώς και ο τρόπος καταβολής της. Το σχέδιο του Κώδικα Εσόδων Δήμων και Περιφερειών που θα συντάξει η Επιτροπή υποβάλλεται στη Βουλή προς κύρωση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 76 παράγραφος 6 του Συντάγματος.}

 

3. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 15 του άρθρου 283 του νόμου 3852/2010, όπως ισχύει, η φράση μέχρι 31-12-2011, αντικαθίσταται με τη φράση μέχρι 31-12-2014,.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.