Νόμος 4257/14 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Ελεγκτής Νομιμότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διάταξη της παραγράφου 1 εδάφιο α' του άρθρου 215 του νόμου 3852/2010 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{Συστήνεται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία εντάσσεται στην οργανωτική δομή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης υπαγόμενη απευθείας στον Γενικό Γραμματέα.}

 

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 216 του νόμου 3852/2010 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{Σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης συστήνεται θέση προϊσταμένου αυτής, που φέρει τον τίτλο Ελεγκτής Νομιμότητας, αντίστοιχη με θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας διορίζεται με πενταετή θητεία.}

 

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 216 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Τον Ελεγκτή Νομιμότητας, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο ίδιος προϊστάμενος ασκεί τα καθήκοντα του Ελεγκτή Νομιμότητας εάν η θέση είναι κενή και μέχρι την εκ νέου πλήρωσή της.}

 

4. α. Στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 217 του νόμου 3852/2010 μεταξύ των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προστίθεται κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

 

β. Η διάταξη της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου καταργείται.

 

5. Το άρθρο 218 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 218: Διάρθρωση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Α. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις λοιπές, πλην της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις διαρθρώνεται ως ακολούθως:

 

1. Ελεγκτής Νομιμότητας.

 

2. Διεύθυνση Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

α. Τμήμα Γενικών και Οικονομικών Υποθέσεων.

β. Τμήμα Τεχνικών Υποθέσεων.

 

3. Σε κάθε νομό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πλην του νομού της έδρας, συστήνεται οργανική μονάδα επιπέδου Γραφείου με τίτλο Γραφείο Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την ονομασία του νομού ως αποκεντρωμένη μονάδα του Τμήματος Γενικών και Οικονομικών Υποθέσεων.

 

4. Μέχρι την επαρκή στελέχωση του Τμήματος Τεχνικών Υποθέσεων, η οποία διαπιστώνεται με πράξη του Ελεγκτή Νομιμότητας, οι αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος ασκούνται από τις λοιπές οργανικές μονάδες της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Β. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου διαρθρώνεται ως ακολούθως:

 

1. Ελεγκτής Νομιμότητας.

 

2. Διεύθυνση Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

α. Τμήμα Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη.

β. Τμήμα Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων με έδρα την Ερμούπολη.

γ. Τμήμα Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο.

 

Καθένα εκ των ανωτέρω Τμημάτων ασκεί αρμοδιότητες επί Γενικών, Οικονομικών και Τεχνικών Υποθέσεων.

 

3. Σε κάθε νομό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, πλην του Νομού Λέσβου, συστήνεται οργανική μονάδα επιπέδου Γραφείου με τίτλο Γραφείο Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την ονομασία του νομού ως αποκεντρωμένη μονάδα του Τμήματος Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Βορείου Αιγαίου.

 

4. Στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης συστήνεται οργανική μονάδα επιπέδου Γραφείου με τίτλο Γραφείο Υποστήριξης Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης η οποία υπάγεται στο Τμήμα Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων.

 

Γ. Το προσωπικό που υπηρετεί στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, το οποίο τοποθετείται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ασκεί τις αρμοδιότητες του ελέγχου νομιμότητας σε οργανική μονάδα της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του νομού στον οποίο υπηρετούσε κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.}

 

6. Οι διατάξεις του άρθρου 219 του νόμου 3852/2010 καταργούνται.

 

7. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 220 του νόμου 3852/2010 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{1. Το προσωπικό της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή του κατάσταση υπάγεται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.}

 

8. Οι διατάξεις του άρθρου 221 του νόμου 3852/2010 τροποποιούνται ως ακολούθως:

 

α. Στην παράγραφο 2 διαγράφεται η φράση Υπηρεσιακό Συμβούλιο της παραγράφου 1 του άρθρου 219 του παρόντος νόμου και εισάγεται η φράση Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Επίσης, διαγράφεται η φράση ίδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και εισάγεται η φράση ανωτέρω Πειθαρχικό Συμβούλιο.

 

β. Οι διατάξεις των εδαφίων α' και β' της παραγράφου 3 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{α. Ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

β. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.}

 

γ. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δύναται να επιβάλει στον Ελεγκτή Νομιμότητας μέχρι την ποινή του προστίμου έως τις αποδοχές ενός μηνός. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται να επιβάλει οποιαδήποτε ποινή.}

 

δ. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{Την πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ασκούν:

 

α. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

β. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας.

γ. Ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

δ. Το κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο των υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των φορέων που υπάγονται σε αυτές.}

 

9. Από τη διάταξη της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 232 του νόμου 3852/2010 διαγράφεται η φράση που ορίζεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας.

 

10. α. Στη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 234 του νόμου 3852/2010 διαγράφεται η λέξη έναν η οποία ακολουθεί της απαρίθμησης γ' και εισάγεται η λέξη τον,

 

β. Η διάταξη της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{γ. Ο αναπληρωτής του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ο γραμματέας ορίζονται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας.}

 

11. Στη διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 237 του νόμου 3852/2010 μετά τη λέξη βαθμού διαγράφεται η λέξη Α' και εισάγεται η λέξη Δ'.

 

12. Στο γ' εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 229 του νόμου 3852/2010 μετά τη λέξη Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης τίθεται κόμμα, εισάγεται η φράση οι οποίες κοινοποιούνται στους Γενικούς Γραμματείς των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τίθεται κόμμα.

 

13. Το άρθρο 239 του νόμου 3852/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 239: Στελέχωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

1. Κατά την πρώτη πενταετία από την έναρξη της λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το προσωπικό που υπηρετεί σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ασχολείται με τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα θέματα της πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τοποθετείται στις οικείες Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από την έναρξη της λειτουργίας αυτών, ανεξαρτήτως τυπικών προσόντων ή κατηγορίας.

 

2. Μόνιμοι υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού με πτυχίο Νομικού Τμήματος ή Πολιτικών Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών διαφόρων κλάδων που διαθέτουν, είτε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών είτε προϋπηρεσία σε θέσεις με αντικείμενο συναφές με αυτό της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν τη μετάταξή τους σε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης μπορεί να ζητήσουν τη μετάταξή τους στην εν λόγω Υπηρεσία δημόσιοι υπάλληλοι, απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κάτοχοι πτυχίου νομικού τμήματος Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή οικονομικών επιστημών, πολιτικών επιστημών ή δημόσιας διοίκησης ή πολυτεχνικών σχολών. Για την υποβολή αιτήσεων από τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν ισχύουν οι περιορισμοί της παραγράφου 5 του άρθρου 71 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007) που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009).

 

Η αίτηση υποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 1 μηνός από τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνοδευόμενη από τα στοιχεία εκείνα που αποδεικνύουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων. Με την αίτηση ο υποψήφιος μπορεί να εκδηλώσει προτίμηση για την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην οποία θέλει να υπηρετήσει. Η μετάταξη του προσωπικού αυτού γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται εντός 3 μηνών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων ύστερα από γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Η επιλογή γίνεται με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων προς μετάταξη.

 

Με τις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο χρόνος μετάταξης των υπαλλήλων, καθώς και η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην οποία τοποθετούνται με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες αφού συνεκτιμηθεί η προτίμηση των υπαλλήλων. Οι μετατασσόμενοι καταλαμβάνουν θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας. Δεν επιτρέπεται να μεταταγούν περισσότεροι από 8 υπάλληλοι από κάθε φορέα.

 

Ειδικά για τους δήμους δεν επιτρέπεται να μεταταγούν περισσότεροι από 2 υπάλληλοι από κάθε δήμο, για δε τις περιφέρειες δεν επιτρέπεται να μεταταγούν περισσότεροι από 4 υπάλληλοι από κάθε περιφέρεια.

 

3. Με την ανωτέρω διαδικασία μπορούν να ζητήσουν τη μετάταξή τους στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Γενικών Καθηκόντων δημόσιων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Η επιλογή των μετατασσόμενων γίνεται με βάση τα στοιχεία του μητρώου τους. Δεν επιτρέπεται να μεταταγούν περισσότεροι από 4 υπάλληλοι από κάθε φορέα.

 

4. Οι θέσεις του προσωπικού των προηγούμενων παραγράφων περιλαμβάνονται στις προβλέψεις του οικείου Οργανισμού κάθε Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στις θέσεις αυτές κατατάσσεται το προσωπικό των προηγούμενων παραγράφων με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

14. (α) Κατόπιν της δημοσίευσης του παρόντος οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μεριμνούν για την εγγραφή σχετικών πιστώσεων στους οικείους προϋπολογισμούς, για την αντιμετώπιση των αναγκών της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

(β) Οι Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέχρι την επαρκή στελέχωσή τους υποστηρίζονται από τις οικείες υπηρεσίες Γραμματείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

(γ) Οι επιλεγέντες με την υπ' αριθμόν 36366/2011 προκήρυξη (ΦΕΚ 4/ΑΣΕΠ/2011) ως Ελεγκτές Νομιμότητας, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Εσωτερικών, αποδέχονται εγγράφως τη θέση τους, στην οποία τοποθετούνται εντός προθεσμίας 60 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Οι λοιπές θέσεις, μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από τους Ελεγκτές Νομιμότητας οι οποίοι θα επιλεγούν κατόπιν νέας προκήρυξης, καλύπτονται με αναπλήρωση από πρόσωπα ανάλογων προσόντων, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου.

 

(δ) Οι υποβληθείσες αιτήσεις για μετάταξη στις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξετάζονται από τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Προς τούτο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν γραπτή δήλωσή τους, με την οποία θα εμμένουν στην αρχική αίτηση μετάταξής τους. Η γραπτή δήλωση υποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

(ε) Κατά το μεταβατικό στάδιο, από την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέχρι την επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφασή του ορίζει αναπληρωτές προϊσταμένους της Διεύθυνσης Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Τμημάτων αυτής. Οι προϊστάμενοι επιλέγονται εκ των υπαλλήλων οι οποίοι τοποθετούνται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με εξαίρεση το Τμήμα Τεχνικών Υποθέσεων, στο οποίο δύναται να τοποθετηθεί υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών άλλης υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε περίπτωση που δεν τοποθετηθεί υπάλληλος ιδίου κλάδου στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κατά την επιλογή, λαμβάνονται υπόψη η θέση στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος, ο οποίος ασκεί έλεγχο νομιμότητας κατά τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και η θητεία του σε θέσεις ευθύνης, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του υπαλληλικού κώδικα.

 

15. Ο έλεγχος νομιμότητας τελειώνεται με την έκδοση σχετικής απόφασης του Ελεγκτή Νομιμότητας.

 

16. Όπου στις διατάξεις των άρθρων 215 έως και 238 του νόμου 3852/2010 αναφέρεται ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης νοείται ο Υπουργός Εσωτερικών και όπου στις ανωτέρω διατάξεις αναφέρεται το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης νοείται το Υπουργείο Εσωτερικών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.