Νόμος 4304/14 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Επιτροπή Κωδικοποίησης Δικαίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συστήνεται Επιτροπή για τη σύνταξη Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

2. Έργο της Επιτροπής αποτελεί η σύνταξη Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την κωδικοποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, όπως ιδίως των διατάξεων που ρυθμίζουν, για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους νομικών προσώπων και επιχειρήσεών τους, την οργάνωση και λειτουργία τους, την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων τους, κάθε ζήτημα εσόδων, δαπανών, οικονομικής λειτουργίας και αναπτυξιακής πολιτικής τους.

 

3. Η Επιτροπή αποτελείται από:

 

α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Πρόεδρο,

 

β) δύο δικαστικούς λειτουργούς του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ορίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Λειτουργών, ως ισχύει, ο αρχαιότερος των οποίων αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Επιτροπής, όταν κωλύεται ή απουσιάζει,

 

γ) έναν δικαστικό λειτουργό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Λειτουργών, ως ισχύει,

 

δ) το Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών,

 

ε) έως δύο μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Τμημάτων Νομικής,

 

στ) έναν Σύμβουλο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού,

 

ζ) έναν εμπειρογνώμονα εγνωσμένου κύρους,

 

η) τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών,

 

θ) τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών,

 

ι) τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Οργάνωσης και Λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τεχνικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών,

 

ι)α) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας,

 

ι)β) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών,

 

ι)γ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

 

ι)δ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

 

ι)ε) έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας,

 

ι)στ) έναν εκπρόσωπο κάθε πολιτικού κόμματος ή συνασπισμού πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπείται στη Βουλή, ειδικού επί θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.

 

4. Μετά την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 105/2014 (ΦΕΚ 172/Α/2014) Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών, τα σημεία η', θ' και ι' της ανωτέρω παραγράφου 3 ισχύουν ως εξής:

 

η) τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών,

 

θ) τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών,

 

ι) τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του ίδιου Υπουργείου.

 

5. Ως μέλη της Γραμματείας της Επιτροπής ορίζονται 3 υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης από τους υπηρετούντες στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και 2 υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης από τους υπηρετούντες στη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

6. Η Επιτροπή συγκροτείται με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με την ίδια Απόφαση ορίζεται ο χρόνος περάτωσης του έργου της, οι Ειδικοί Εισηγητές και τα μέλη της Γραμματείας της Επιτροπής, και ρυθμίζονται θέματα που αναφέρονται στη λειτουργία, στη διοικητική μέριμνα και στη γραμματειακή υποστήριξή της, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

7. Με την Απόφαση της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, προς επιτάχυνση του έργου της Επιτροπής, δύναται να ορίζεται η λειτουργία υποεπιτροπών, με συμμετοχή ορισμένων μόνο εκ των μελών της Επιτροπής και με έργο εστιαζόμενο σε συγκεκριμένες θεματικές εντασσόμενες σε κάθε περίπτωση στο έργο της Επιτροπής της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών δύναται να καθορίζεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποζημίωση των μελών της Επιτροπής, των Ειδικών Εισηγητών και των μελών της Γραμματείας της, καθώς και ο τρόπος καταβολής της.

 

9. Το σχέδιο του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα συντάξει η Επιτροπή, θα υποβληθεί στη Βουλή για να κυρωθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 76 παράγραφος 6 του Συντάγματος.

 

10. Οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 283 του νόμου 3852/2010, ως ισχύουν, και η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του νόμου 4018/2011, ως ισχύει, καταργούνται.

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.