Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 31/12/12 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Λειτουργία Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από 01-01-2013 εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) τα ταμεία και οι τομείς επικουρικής ασφάλισης για τα οποία υποβλήθηκε αίτημα εξαίρεσης από την ένταξή τους στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), εφόσον μέχρι 31-12-2012 α) δεν έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αναλογιστικές μελέτες και καταστατικά κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του νόμου [Ν] 3029/2002 (ΦΕΚ 160/Α/2002) ή β) έχουν υποβληθεί και απορριφθεί. Για όσες περιπτώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι 31-12-2012 αναλογιστικές μελέτες και καταστατικά και εκκρεμεί η επεξεργασία τους στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή και στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αντίστοιχα, η προθεσμία υποχρεωτικής ένταξής τους στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης παρατείνεται έως την 28-02-2013.

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 42 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) καταργείται.

 

3. Οι παροχές που χορηγούνται στους μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένους, καθώς και στους συνταξιούχους του Λογαριασμού Διαχείρισης Κεφαλαίων Πρόσθετης Ασφάλισης Συμπληρωματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων Προσωπικού Τράπεζας Αττικής (ΛΑΚ) σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου 3554/2007 (ΦΕΚ 80/Α/2007) εξακολουθούν να καταβάλλονται από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, από ειδικό λογαριασμό που τηρείται από τα ποσά που καταβάλλει η εργοδότρια Τράπεζα.

 

4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, αναλογιστική μελέτη, γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης αναπροσαρμόζονται οι καταβαλλόμενες από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης προσυνταξιοδοτικές παροχές και παροχές Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων Προσωπικού Τράπεζας Αττικής.

 

Η αναλογιστική μελέτη εκπονείται εντός 2 μηνών από την ανάθεση από το διοικητικό συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης. Η αναλογιστική μελέτη ανατίθεται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.