Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 31/12/12 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Ρύθμιση θεμάτων αποσπασμένου προσωπικού της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού σε Ασφαλιστικά Ταμεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η δαπάνη της εν γένει μισθοδοσίας, καθώς και οι αντίστοιχες εισφορές εργοδότη για τους αποσπασμένους υπαλλήλους της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού βαρύνουν τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού και ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας αποδίδει στην εταιρεία το ύψος της δαπάνης μισθοδοσίας τους που προκύπτει από την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Δεύτερου του νόμου 4024/2012 που αφορούν στο μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, για δε τους με διάθεση υπαλλήλους, συνεχίζουν να βαρύνουν τους φορείς από τους οποίους οι εν λόγω υπάλληλοι προέρχονται.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η δαπάνη της εν γένει μισθοδοσίας, καθώς και οι αντίστοιχες εισφορές εργοδότη για τους αποσπασμένους υπαλλήλους της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού βαρύνουν τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, και το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών αποδίδει στην εταιρεία το ύψος της δαπάνης μισθοδοσίας τους που προκύπτει από την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Δεύτερου του νόμου 4024/2012 που αφορούν στο μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νόμου.}

 

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 81 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η δαπάνη της εν γένει μισθοδοσίας, καθώς και οι αντίστοιχες εισφορές εργοδότη για τους αποσπασμένους υπαλλήλους της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού βαρύνουν τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, και το Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας αποδίδει στην εταιρία το ύψος της δαπάνης μισθοδοσίας τους που προκύπτει από την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Δεύτερου του νόμου 4024/2012 που αφορούν στο μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νόμου.}

 

4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η δαπάνη της εν γένει μισθοδοσίας, καθώς και οι αντίστοιχες εισφορές εργοδότη:

 

α) όσον αφορά στους αποσπασμένους από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, βαρύνουν τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, και το Ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης αποδίδει στην εταιρεία το ύψος της δαπάνης μισθοδοσίας τους που προκύπτει από την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Δεύτερου του νόμου 4024/2012 που αφορούν στο μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νόμου,

 

β) όσον αφορά στους λοιπούς, βάσει της παραγράφου αυτής, αποσπασμένους ή με διάθεση στο Ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης υπαλλήλους, βαρύνουν τους φορείς από τους οποίους προέρχονται.}

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 46 του νόμου 4075/2012 προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, φράση ως εξής:

 

{καθώς και στο αποσπασμένο στο Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας προσωπικό, το οποίο συνεχίζει να υπηρετεί με απόσπαση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.