Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 31/12/12 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Αναδιάρθρωση Οργανικών Μονάδων Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου εσωτερικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διεύθυνση Οικονομικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών μετονομάζεται σε Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αναδιαρθρώνεται ως εξής:

 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι αρμόδια για την επεξεργασία, εφαρμογή και ερμηνεία του θεσμικού πλαισίου που διέπει την οικονομική διοίκηση και διαχείριση, την περιουσία, τα έσοδα, καθώς και την παρακολούθηση και επεξεργασία οικονομικών στοιχείων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των πάσης φύσεως νομικών τους προσώπων.

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτή Τμήματα, ως ακολούθως:

 

Α. Στο Τμήμα Περιουσίας, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα όπως:

 

α. Τα ζητήματα που άπτονται των εμπραγμάτων και ενοχικών δικαιωμάτων επί της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας αυτών, καθώς και της προστασίας, της διαχείρισης και της εν γένει αξιοποίησης αυτής.

 

β. Τα ζητήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των διατάξεων για την κήρυξη και τη συντέλεση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

γ. Τα ζητήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των διατάξεων για τον καθορισμό των ορίων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και την τήρηση αρχείου αποφάσεων καθορισμού ορίων.

 

δ. Η εισήγηση και επεξεργασία σχεδίων για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας αυτών, συμπεριλαμβανομένων της κατάρτισης και τήρησης από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κτηματολογίων των ακινήτων τους.

 

ε. Η ανάπτυξη, υποστήριξη και ενημέρωση της βάσης δεδομένων ακίνητης περιουσίας της τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

στ. Η συνεργασία με το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, την οικεία Υπηρεσία Εποπτείας του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κάθε συναρμόδιο Υπουργείο και φορέα για ζητήματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ζ. Η υποστήριξη εφαρμογής προγραμμάτων για την εξυγίανση των οικονομικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

η. Η παρακολούθηση της τήρησης των διατάξεων που διέπουν τις δωρεές, τα κληροδοτήματα και τις κληρονομιές υπέρ αυτών.

 

θ. Η συνεργασία και η παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για θέματα του Τμήματος.

 

Β. Στο Τμήμα Εσόδων, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα όπως:

 

α. Η κωδικοποίηση, επεξεργασία και εισήγηση του θεσμικού πλαισίου που ρυθμίζει τα έσοδα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

β. Η ανάπτυξη μηχανισμού βεβαίωσης και είσπραξης

των εσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προέρχονται από θεσμοθετημένους φόρους, τέλη, εισφορές και δικαιώματα.

 

γ. Η εισήγηση και επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου που διέπει το φορολογικό σύστημα αυτών και η μέριμνα για τον εκσυγχρονισμό του.

 

δ. Η εισήγηση και επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη φορολογική αποκέντρωση.

 

ε. Η εισήγηση και επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα έσοδα των νομικών προσώπων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

στ. Η συνεργασία με το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, την οικεία Υπηρεσία Εποπτείας του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κάθε συναρμόδιο Υπουργείο και φορέα για ζητήματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ζ. Η υποστήριξη εφαρμογής προγραμμάτων για την εξυγίανση των οικονομικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

η. Η συγκρότηση και η συνδρομή στη λειτουργία των επιτροπών συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

 

θ. Η συνεργασία και η παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για θέματα του Τμήματος.

 

Γ. Στο Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης και Προϋπολογισμού, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα όπως:

 

α. Η κατάρτιση των προϋπολογισμών, απολογισμών και η εν γένει οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως νομικών τους προσώπων.

 

β. Η σύσταση και λειτουργία της ταμειακής τους υπηρεσίας, η συνομολόγηση των δανείων τους, η είσπραξη των εσόδων και η πληρωμή των δαπανών τους.

 

γ. Η εφαρμογή από αυτούς του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και της αναλυτικής λογιστικής.

 

δ. Ο καθορισμός και σχεδιασμός των βιβλίων και στοιχείων που οφείλουν να τηρούν.

 

ε. Ο καθορισμός των δικαιολογητικών που συνοδεύουν τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής που εκδίδουν.

 

στ. Τα ζητήματα που άπτονται κάθε είδους οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου, καθώς και όσα άπτονται του προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου των δαπανών τους.

 

ζ. Η μέριμνα για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για την οικονομική διοίκηση και το λογιστικό αυτών.

 

η. Η συνεργασία με το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, την οικεία Υπηρεσία Εποπτείας του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κάθε συναρμόδιο Υπουργείο και φορέα για ζητήματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

θ. Η υποστήριξη της εφαρμογής προγραμμάτων για την εξυγίανση των οικονομικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

ι. Η εισήγηση και επεξεργασία σχεδίων για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις προγραμματικές συμβάσεις και η εφαρμογή τούτου.

 

ι)α. Ο έλεγχος και η έγκριση του προϋπολογισμού, του απολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών.

 

ι)β. Η εισήγηση και η επεξεργασία ρυθμίσεων και πράξεων για ζητήματα που αφορούν τον καθορισμό του ύψους κάθε είδους αποδοχών, της αντιμισθίας, των εξόδων κίνησης και παράστασης, καθώς και λοιπών αποζημιώσεων των αιρετών οργάνων τους.

 

ι)γ. Η συνεργασία και η παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για θέματα του Τμήματος.

 

Δ. Στο Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα όπως:

 

α. Η συγκέντρωση και η επεξεργασία βάσεων δεδομένων επιχορηγήσεων και λοιπών οικονομικών και στατιστικών στοιχείων, καθώς και η εξαγωγή και επεξεργασία από τις βάσεις αυτές αριθμοδεικτών αξιολόγησης όλων των υπόχρεων για την παροχή στοιχείων φορέων.

 

β. Η υποστήριξη εφαρμογής προγραμμάτων για την εξυγίανση των οικονομικών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

γ. Η κατάρτιση και διαχείριση οικονομικών και στατιστικών δεδομένων και αναφορών, καθώς και η παροχή σχετικών στοιχείων στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου με υπηρεσίες άλλων Υπουργείων ή φορέων, ιδίως με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Οικονομική Επιθεώρηση του Υπουργείου Οικονομικών, την Ελληνική Στατιστική Αρχή, την EUROSTAT, το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και την Ένωση Περιφερειών.

 

δ. Η παρακολούθηση της είσπραξης των εσόδων και πραγματοποίησης των δαπανών, καθώς και των ελέγχων που διενεργούνται σε αυτούς.

 

ε. Τα ζητήματα που άπτονται των ενοποιημένων ετήσιων προϋπολογισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

στ. Η συγκέντρωση οικονομικών δεδομένων από τα μητρώα δεσμεύσεων που σχετίζονται με τον τακτικό προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και η καταγραφή τους στη Διαδικτυακή Πύλη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε τακτική βάση.

 

ζ. Η κατάρτιση και υποβολή των προβλεπόμενων αναφορών σχετικά με τη λειτουργία των μητρώων δεσμεύσεων και σχετικά με καθυστερημένες πληρωμές.

 

η. Η πραγματοποίηση εκτιμήσεων για την πορεία εκτέλεσης των ενοποιημένων προϋπολογισμών, η παραγωγή, ο έλεγχος και η επεξεργασία των σχετικών οικονομικών λογιστικών δεδομένων.

 

θ. Η εξακρίβωση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των οικονομικών δεδομένων που υποβάλλονται από τους εποπτευόμενους φορείς.

 

ι. Η ενημέρωση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την απόκλιση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης από τους στόχους που έχουν τεθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

 

ι)α. Η συνεργασία με το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, την οικεία Υπηρεσία Εποπτείας του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κάθε συναρμόδιο Υπουργείο και φορέα για ζητήματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ι)β. Η γραμματειακή υποστήριξη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

ι)γ. Η συνεργασία και η παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για θέματα του Τμήματος.

 

Ε. Στη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στα υπαγόμενα σε αυτή Τμήματα, προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού.

 

2. Η Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών μετονομάζεται σε Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε αυτήν προστίθεται Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Α. Το Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αρμόδιο για θέματα που αφορούν τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως:

 

α. Η υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού κάθε οικονομικού έτους κατά το μέρος που αφορά τα έσοδα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

β. Ο καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, καθώς και η κατανομή αυτών για την κάλυψη των δαπανών τους και την υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων.

 

γ. Η καταβολή της μισθοδοσίας στο προσωπικό αυτών.

 

δ. Η διαχείριση των Κεντρικών Αυτοτελών Εσόδων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

ε. Η διαχείριση των αναγκαίων πιστώσεων για τις μετακινήσεις προσωπικού από και προς τις Περιφέρειες.

 

δ. Η επιχορήγησή τους από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού που εγγράφονται ως μεταβιβαστικές πληρωμές στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

ε. Η επιχορήγηση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) προς αντικατάσταση των καταργηθέντων τελών ύδρευσης και αποχέτευσης.

 

στ. Η κατανομή σε αυτούς εσόδων από το τέλος ακίνητης περιουσίας, το τέλος διαφήμισης, το φόρο ζύθου, από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών παραμονής των αλλοδαπών, καθώς και από κάθε άλλη πηγή που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

 

ζ. Η έκδοση αποφάσεων παρακράτησης οφειλών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι μέλη συνδέσμων.

 

η. Η σύμπραξη στην επεξεργασία ρυθμίσεων και η έκδοση πράξεων του Υπουργείου, κατά το μέρος που αυτές έχουν επίπτωση στον προϋπολογισμό αυτών.

 

θ. Η συνεργασία και η παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για θέματα του Τμήματος.

 

ι. Η κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και την Ένωση Περιφερειών για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.

 

Β. Στο Τμήμα αυτό προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού.

 

3. Για την υποστήριξη του αντικειμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών αυξάνονται οι οργανικές θέσεις του Υπουργείου Εσωτερικών κατά είκοσι. Οι κλάδοι των θέσεων αυτών ανά κατηγορία είναι: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού 9 θέσεις, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού 4, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού 2, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής 1, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής 1, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού 2, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων 1. Η κάλυψη των θέσεων αυτών γίνεται με μετατάξεις και αποσπάσεις από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του νόμου 4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α/2013).

 

4. Καταργείται κάθε γενική και ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.