Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 31/12/12 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Συμβάσεις Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ανώνυμης εταιρείας με Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης - Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διάταξη της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου ΙΒ του άρθρου 138 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) ισχύει και για όλες οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που έχουν συναφθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μεταξύ της Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ανώνυμης εταιρείας και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), οι τυχόν παρατάσεις αυτών, καθώς και όλες οι κατά το χρονικό αυτό διάστημα διενεργηθείσες πράξεις και δαπάνες θεωρούνται νόμιμες και παράγουν όλες τις έννομες συνέπειες.

 

2. Οι συμβάσεις της παραγράφου 1 δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 παράγραφος 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 774/1980.

 

3. Όλες οι οφειλές της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας καθώς και των κάθε είδους φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας που υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας) προς την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ανώνυμη εταιρεία καθώς και προς τον δικαιοπάροχό της Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών που αφορούν κάθε είδους υπηρεσίες που έχουν ήδη παρασχεθεί ή θα παρασχεθούν μέχρι 31-12-2012, όπως οι οφειλές αυτές προκύπτουν από τους ετήσιους Προϋπολογισμούς, Απολογισμούς και Ισολογισμούς της Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ανώνυμης εταιρείας και του Κέντρου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν αρμοδίως από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θεωρούνται νόμιμες και ληξιπρόθεσμες ακόμα και αν δεν έχει συναφθεί σχετική σύμβαση και εξοφλούνται άμεσα μετά την δημοσίευση του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του νόμου 4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α/2013).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.