Νόμος 4052/12 - Άρθρο 138

Άρθρο 138: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. 1. Στο τέλος της παραγράφου ΙΑ του άρθρου 31 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951 (ΦΕΚ 179/Α/1951), όπως προσετέθη με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Οι ασφαλισμένοι του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, καθώς και τα μέλη οικογενείας τους, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 33, για την περίοδο από 01-03-2012 έως 28-02-2013 καλύπτονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 50 ημέρες ασφάλισης είτε το προηγούμενο ημερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου.}

 

2. Η ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α/1999) και της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011), παρατείνεται για ένα έτος από τη λήξη της και πάντως όχι πέραν της 31-12-2012.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις επί μέρους διατάξεις του νόμου [Ν] 2768/1999 και ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού υποχρεούται να καταβάλλει την προβλεπόμενη εισφορά στους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

 

Β. 1. Τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καλύπτουν τις ανάγκες κατ' οίκον φροντίδας συνταξιούχων λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Προγράμματος με τίτλο Πρόγραμμα κατ' οίκον φροντίδας Συνταξιούχων.

 

2. Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατοχύρωση συνθηκών αυτόνομης διαβίωσης των ηλικιωμένων και των αναπήρων συνταξιούχων στην κατοικία τους, ώστε να εξασφαλισθεί η παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, να αποφευχθεί η παραπομπή σε δομές κλειστής φροντίδας και να προληφθούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού.

 

3. Το Πρόγραμμα έχει ιδίως ως περιεχόμενο:

 

α) την καταπολέμηση της εξάρτησης ηλικιωμένων και αναπήρων με την οργάνωση και συστηματική παροχή υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης, νοσηλευτικής φροντίδας, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και οικιακής βοήθειας.

 

β) την ενημέρωση των εξυπηρετουμένων για τα δικαιώματα τους και την υποστήριξη κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας.

 

γ) τη διευκόλυνση των εξυπηρετουμένων για τη συμμετοχή τους σε πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, κοινωνικές και θρησκευτικές δραστηριότητες.

 

4. α) Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων όλων των ταμείων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας, ήτοι υποστηρικτικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών.

 

β) Κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων αποτελούν ιδίως: η ηλικία, το εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση, η κατάσταση της υγείας και η πρόσκαιρη ή μόνιμη εξάρτηση.

 

γ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξειδικεύονται τα προαναφερθέντα κριτήρια, το περιεχόμενο υλοποίησης του Προγράμματος, η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων και κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό θέμα.

 

δ) Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος δικαιούνται συμπληρωματική ασφαλιστική παροχή αυξημένης κατ' οίκον φροντίδας. Η φύση και το ύψος της παροχής, οι κατηγορίες των δικαιούχων, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες χορήγησης και αναστολής καταβολής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστου φορέα κύριας ασφάλισης.

 

ε) Ωφελούμενοι του Προγράμματος μπορεί να είναι και οι δικαιούχοι της σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, οι δικαιούχοι της σύνταξης του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και του Δημοσίου, καθώς και οι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια των εδαφίων α' και β' της παρούσας παραγράφου και εφόσον στον ειδικό κωδικό προϋπολογισμού της παραγράφου 6 του παρόντος έχουν κατατεθεί προϋπολογιστικά τα αντίστοιχα ποσά από τα αρμόδια Υπουργεία.

 

στ) Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Προγράμματος συνταξιούχοι που διαβιούν σε μονάδες κλειστής φροντίδας κάθε νομικής μορφής ή σε νοσηλευτικές μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή του Ιδιωτικού Τομέα.

 

5. α) Συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών Διεύθυνση με τίτλο Διεύθυνση κατ' οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

Σχεδιασμός, οργάνωση και διαχείριση του Προγράμματος κατ' οίκον φροντίδας συνταξιούχων για λογαριασμό όλων των ασφαλιστικών ταμείων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Διασφάλιση της βιωσιμότητας και παρακολούθηση των χρηματοδοτικών ροών του Προγράμματος
Παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής του Προγράμματος από τους φορείς που το υλοποιούν, ώστε οι δικαιούχοι των παροχών να εξασφαλίζουν ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας.

 

β) Η Διεύθυνση κατ' οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων αποτελείται από τα Τμήματα Ωφελουμένων, Παροχών, Ελέγχου και Συντονισμού, τα οποία ασκούν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

Το Τμήμα Ωφελουμένων παρακολουθεί την εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής στο πρόγραμμα των ενδιαφερομένων συνταξιούχων.
Το Τμήμα Παροχών καθορίζει τις παρεχόμενες κατ' ελάχιστον υπηρεσίες σε σχέση με τον αριθμό των ωφελουμένων και το κόστος των υπηρεσιών αυτών.
Το Τμήμα Ελέγχου καθορίζει την ελεγκτική διαδικασία σε επίπεδο περιφερειακό, προκειμένου να διασφαλίζεται η παροχή της κατ' οίκον βοήθειας στους ωφελούμενους.
Το Τμήμα Συντονισμού υποστηρίζει τη συνεργασία όλων των τμημάτων, συντονίζει τις διαδικασίες χρηματοδότησης του Προγράμματος και παρακολουθεί την εφαρμογή του μέσω της εκπόνησης ετήσιων εκθέσεων που υποβάλλονται στον Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 

γ) Η Διεύθυνση κατ' οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων και τα Τμήματα που υπάγονται σε αυτή στελεχώνονται με μετατάξεις και εσωτερικές μετακινήσεις του προσωπικού του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 

δ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι δυνατόν να ιδρύονται ή να καταργούνται τα ως άνω Τμήματα, να ανακατανέμονται οι αρμοδιότητες τους ή να καθορίζονται νέες αρμοδιότητες γι' αυτά.

 

6. α) Οι παροχές για τους συνταξιούχους μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου που πληρούν τις προϋποθέσεις της υπουργικής απόφασης της περίπτωσης δ' της παραγράφου 4 χρηματοδοτούνται βάσει της παραγράφου 8 του άρθρου 38 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 2 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), από το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), το οποίο συστήθηκε με το άρθρο 149 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008), καθώς και από κάθε άλλο δημόσιο και ιδιωτικό πόρο.

 

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δημιουργείται στον προϋπολογισμό του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών ειδικός κωδικός όπου μεταφέρονται από το Λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών, οι σχετικοί πόροι χρηματοδότησης του προγράμματος, οι οποίοι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτόν καθορίζεται η διαδικασία μεταφοράς των πόρων αυτών στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών και ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό θέμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και των συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι σχετικοί πόροι χρηματοδότησης του προγράμματος, όπως προβλέπονται στην υπουργική απόφαση της περίπτωσης δ' της παραγράφου 4 του παρόντος, η διαδικασία μεταφοράς των πόρων αυτών στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών και ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό θέμα.

 

Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η μεταφορά των πόρων αυτών σε άλλο κωδικό, η διάθεση και χρησιμοποίηση τους για άλλο σκοπό.

 

γ) Για τη χρηματοδότηση της παροχής κατ' οίκον φροντίδας των ασφαλισμένων, θεσμοθετείται από 01-05-2012 η παροχή ποσοστού 0,2% των συνολικών ετήσιων εσόδων από εισφορές των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης κύριας ασφάλισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του Δημοσίου και του NAT με ισόποση μείωση των κωδικών εξόδων των προϋπολογισμών των φορέων, που αφορούν κυρίως παροχές ασθένειας σε είδος και σε χρήμα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι διαδικασίες απόδοσης των ανωτέρω εσόδων και προσαρμογής των προϋπολογισμών των φορέων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να τροποποιείται το ύψος του ποσοστού της εισφοράς, να καθορίζονται περισσότερες κατηγορίες υπόχρεων καταβολής, να ρυθμίζονται οι διαδικασίες είσπραξης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Β6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

7. Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών συνάπτει ειδικές συμβάσεις με παρόχους με τις οποίες αυτοί αναλαμβάνουν, έναντι καθορισμένης αμοιβής ανά ωφελούμενο, να παρέχουν υπηρεσίες κατ' οίκον βοήθειας στους λήπτες του επιδόματος αυξημένης κατ' οίκον φροντίδας. Οι πάροχοι αυτοί δύνανται να είναι ή να ανήκουν σε:

 

α) επιχειρήσεις Δήμων των άρθρων 103 και 107 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010),

β) επιχειρήσεις Περιφερειών των άρθρων 194 και 198 του νόμου 3852/2010,

γ) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

δ) νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό κοινωνικής φροντίδας ή υγείας κατά τις καταστατικές τους διατάξεις,

ε) αμιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν στο σκοπό τους την κοινωνική ανάπτυξη ή πρόνοια ή συναφή προς τα ανωτέρω σκοπό κατά το οικείο καταστατικό.

στ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας του νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).

 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι όροι, το ύψος χρηματοδότησης ανά ωφελούμενο και κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό θέμα για τη σύναψη και παρακολούθηση των ανωτέρω συμβάσεων.

 

9. α) Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συνιστάται Εθνική Επιτροπή κατ' Οίκον Φροντίδας.

 

Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται από:

 

α)α) τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως πρόεδρο, με τον νόμιμο αναπληρωτή του,

 

β)β) τον Γενικό Γραμματέα Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τον νόμιμο αναπληρωτή του,

 

γ)γ) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, με τον νόμιμο αναπληρωτή του,

 

δ)δ) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης,

 

ε)ε) έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου,

 

στ)στ) έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΕΜΑΑ) με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και

 

ζ)ζ) έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται από την Ομοσπονδία.

 

β) Η Εθνική Επιτροπή κατ' Οίκον Φροντίδας αναλύει, παρακολουθεί και αξιολογεί τις δράσεις κατ' οίκον φροντίδας, παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Προγράμματος κατ' οίκον φροντίδας Συνταξιούχων και σε άλλα Υπουργεία κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση συναφών παρεμβάσεων.

 

γ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζεται κάθε ζήτημα οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Β9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

10. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σκοπός του Λογαριασμού είναι η κάλυψη ελλειμμάτων των κλάδων κύριας σύνταξης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και η χρηματοδότηση του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι Συνταξιούχων.}

 

Γ. 1. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), σε περίπτωση που έχουν χορηγήσει δάνεια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του νόμου 3586/2007 (ΦΕΚ 151/Α/2007) και των άρθρων 60, 61 και 62 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 422/1981 (ΦΕΚ 114/Α/1981) αντίστοιχα, μπορούν, με απόφαση των Διοικητικών τους Συμβουλίων, να αναστείλουν την καταβολή των δόσεων για 6 ή περισσότερους μήνες, κατά τους οποίους θα καταβάλλονται μόνο οι αναλογούντες τόκοι, και στη συνέχεια να παρατείνουν το χρόνο αποπληρωμής του δανείου κατά 12 ή περισσότερους μήνες, σε σχέση με τον απομένοντα συμβατικό χρόνο, με αντίστοιχο επανυπολογισμό των ισόποσων μηνιαίων δόσεων. Η απόφαση του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύει όσους δανειολήπτες του οικείου φορέα ενταχθούν σε αυτήν κατόπιν αιτήσεως τους.

 

2. α) Μέτοχοι των Τομέων Πρόνοιας Αστυνομικών (ΤΠΑΣ) και Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΤΠΥΑΠ) του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ), εξερχόμενοι του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και καθ' οιονδήποτε τρόπο αποκαθιστάμενοι διοικητικά (με νόμο, δικαστική ή διοικητική απόφαση) και μη επανερχόμενοι στην ενεργό υπηρεσία για παροχή εργασίας, δεν δικαιούνται συμπληρωματικό εφάπαξ βοήθημα για τον εκτός υπηρεσίας διανυθέντα χρόνο, ούτε για ενδεχόμενη επελθούσα αναδρομικά βαθμολογική μεταβολή, ανεξάρτητα του δικαιώματος συμπληρωματικής συντάξεως και δεν υποχρεούνται για τον εν λόγω χρόνο ή τη βαθμολογική αποκατάσταση απόδοσης υπέρ των Τομέων εισφορών. Εκκρεμείς υποθέσεις για διοικητική αποκατάσταση κρίνονται με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.

 

β) Ως χρόνος ασφάλισης στον Τομέα νοείται μόνο ο πραγματικός χρόνος παροχής ενεργού υπηρεσίας (εργασίας) στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, για τον οποίο αποδίδονται στον Τομέα οι ασφαλιστικές εισφορές.

 

γ) Η προβλεπόμενη παγία εισφορά (κράτηση) ονομασίας δοκίμου Αστυφύλακα σε Αστυφύλακα και δοκίμου Αξιωματικού σε Υπαστυνόμο Β' των μετόχων των τομέων Πρόνοιας Αστυνομικών και Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας παρακρατείται σε 18 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και αποδίδεται με μέριμνα και ευθύνη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Χρηματικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας στον αντίστοιχο δικαιούχο Τομέα.

 

δ) Η προβλεπόμενη πάγια εισφορά (κράτηση) ονομασίας δοκίμου Αξιωματικού σε Υπαστυνόμο Β' των μετόχων των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής και Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας, παρακρατείται σε 10 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και αποδίδεται με μέριμνα και ευθύνη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Χρηματικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας στους δικαιούχους Τομείς.

 

ε. Οφειλή προσωπικού δανείου εκτάκτων αναγκών, βαρύνουσα τον ασφαλισμένο και μη αποδοθείσα στον Τομέα (Πρόνοιας ή Επικουρικής Ασφάλισης) του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας, τον οποίο αφορά, από οποιαδήποτε αιτία, παρακρατείται, κατά περίπτωση, από το καταβαλλόμενο δικαίωμα (εφάπαξ βοήθημα - επιστροφή εισφορών ή επικουρική σύνταξη), κατά την συνταξιοδότηση του. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται εντόκως, για μεν τον υπόλοιπο συμβατικό χρόνο του δανείου από τότε που κατέστη ληξιπρόθεσμο με το συμφωνημένο επιτόκιο, για δε τον πέραν τούτου χρόνο με το επιτόκιο το προβλεπόμενο για τα αποθεματικά, που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 

στ. Για την απόσβεση οφειλής προσωπικού δανείου εκτάκτων αναγκών του ασφαλισμένου από Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης, παρακρατείται αυτή συμψηφιστικά από το αντίστοιχο δικαίωμα αυτού στον Τομέα Πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας, από τον οποίο ο ασφαλισμένος προέρχεται.

 

ζ. Κάθε οφειλή προσωπικού δανείου εκτάκτων αναγκών ασφαλισμένων, μη δικαιουμένων για οποιαδήποτε αιτία απολήψεως εφάπαξ βοηθήματος, επιστροφής εισφορών ή επικουρικής σύνταξης, συμψηφίζεται και αποσβέννυται ως απαίτηση του Τομέα με υφιστάμενο δικαίωμα του ασφαλισμένου στο Ταμείο.

 

η. Οφειλές επικουρικών συντάξεων διοικητικώς αποκαθιστάμενων μετόχων Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής, Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, επανερχομένων ή μη στην ενεργό υπηρεσία, παρακρατούνται κατά περίπτωση από τις λαμβανόμενες αναδρομικά αποδοχές ενέργειας αυτών και αποδίδονται αντίστοιχα με μέριμνα και ευθύνη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Χρηματικού της Ελληνικής Αστυνομίας ή της Διαχείρισης Χρηματικού του Πυροσβεστικού Σώματος στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας, για να τύχουν νέας επικουρικής σύνταξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 138 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).

 

3. α. Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται υπαγωγή, κατά οποιονδήποτε τρόπο, του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών, νοείται, από την έναρξη ισχύος του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ιδίως στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του νόμου 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α/1996) και στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 94/2011 (ΦΕΚ 225/Α/2011).

 

β. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. α. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.}

 

4. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 49 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 422/1981 (ΦΕΚ 114/Α/1981), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{3. Ως βασικός μισθός για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου νοείται:

 

α) έτη υπηρεσίας έως 31-10-2011 ο βασικός μισθός του μισθολογικού κλιμακίου ή βαθμοί και το χρονοεπίδομα που έφερε ο υπάλληλος την 31-10-2011 και

 

β) για τα έτη υπηρεσίας που αντιστοιχούν από 01-11-2011 και μέχρι την έξοδο ο βασικός μισθός τού μισθολογικού κλιμακίου ή βαθμού και χρονοεπιδόματος που φέρει ο υπάλληλος κατά την έξοδο του από την υπηρεσία, τα οποία υπολογιζόμενα σύμφωνα με την παράγραφο 1 δίνουν ποσό α' υπομερίσματος.

 

4. Ως τυχόν άλλες αποδοχές νοούνται τα επιδόματα, οι αποζημιώσεις και τα ποσά που συνεντέλλονται με τις συντάξιμες αποδοχές, αναλόγως των μηνών κατά τα οποία διενεργήθηκε επ' αυτών η προβλεπόμενη κράτησα από την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων και οι οποίες υπολογιζόμενες σύμφωνα με την παράγραφο 1 δίνουν ποσό β' υπομερίσματος.

 

5. Το άθροισμα των ποσών των υπομερισμάτων της παραγράφου 1, όπως αναλύονται στις παραγράφους 3 και 4, αποτελεί το συνολικό ποσό του δικαιούμενου μερίσματος, σύμφωνα με τους ακόλουθους μαθηματικούς τύπους, οι οποίοι βέβαια μπορεί να αναπτυχθούν σε περισσότερους ανάλογα με τα κατά περίπτωση επιδόματα - αποζημιώσεις:

 

Α) α' υπομέρισμα = (Α.α + Α.β)

 

Α.α 20% * (ΒΜ + επίδομα χρόνου υπηρεσίας έως 31-10-2011) * (έτη έως 31-10-2011/35) * Σ

Α.β 20% * (ΒΜ + επίδομα χρόνου υπηρεσίας από 01-11-2011) * (έτη υπηρεσίας από 01-11-2011/35) * Σ

 

Β) β' υπομέρισμα = 20% * (τυχόν άλλες αποδοχές) * (μήνες/420) * Σ Μηνιαίο μέρισμα (Μ) = (Α' υπομέρισμα + β' υπομέρισμα).}

 

5. Στο τέλος του άρθρου 29 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Επί του ποσού της υπερβάλλουσας μείωσης του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 διενεργείται υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων η κράτηση που προβλέπει το άρθρο 27 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 422/1981.}

 

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του νόμου 4024/2011 και η παράγραφος 2 του άρθρου 29 του νόμου 4024/2011, όπως αντικαταστάθηκαν με τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος νόμου, ισχύουν από την 01-11-2011.

 

Δ. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις δύνανται να εντάσσονται κατά την έναρξη λειτουργίας τους σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και από άλλους συναρμόδιους φορείς. Το ύψος της επιχορήγησης, τα κριτήρια, οι όροι, οι προϋποθέσεις η διαδικασία και τυχόν άλλα θέματα προσδιορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Ε. Η παράγραφος 6 του άρθρου 17 του νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται:

 

α) το περιεχόμενο, η διαδικασία υποβολής και η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων, αναφορών, ειδοποιήσεων, αναγγελιών και λοιπών στοιχείων, την υποβολή των οποίων ορίζει ο νόμος, προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και τους εποπτευόμενους από αυτό οργανισμούς και φορείς και

 

β) η επιβολή των σχετικών κυρώσεων και προστίμων καθώς και τα όργανα επιβολής αυτών

 

γ) τα ανωτέρω σχετικά με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των ανωτέρω εντύπων.

 

δ) η υποχρεωτικότητα και οι όροι της ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων, καθώς και

 

ε) κάθε άλλο θέμα που αφορά στη μεταβατική περίοδο από τη χειρόγραφη στην ηλεκτρονική υποβολή εντύπων.}

 

ΣΤ. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως ακολούθως:

 

{στ. Το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται στις αιτήσεις συνταξιοδότησης, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι και τις 04-08-2011. Απορριπτικές αποφάσεις συνταξιοδότησης που εκδόθηκαν βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του νόμου 3996/2011 επί αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι και 04-08-2011 ανακαλούνται αυτοδίκαια και τα σχετικά αιτήματα επανακρίνονται με βάση το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς.}

 

Ζ. 1. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010), προτίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Για τον προσδιορισμό των ανωτέρω ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται ως βάση υπολογισμού για τον κάθε ασφαλιστικό φορέα - τομέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και πρόνοιας, ο ασφαλιστέος μισθός ή το τεκμαρτό ημερομίσθιο της ασφαλιστικής κλάσης ή κατηγορίας, όπως θα διαμορφώνονταν κάθε φορά αν τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής συνέχιζαν, κατά περίπτωση, να απασχολούνται ή να αυτοαπασχολούνται ή να ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται ασφαλιστέος μισθός ή τεκμαρτό ημερομίσθιο ή το ύψος αυτών υπερβαίνει τον ασφαλιστέο μισθό ή το τεκμαρτό ημερομίσθιο που αντιστοιχεί στην 28η ασφαλιστική κλάση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του ασφαλιστέου μισθού ή του τεκμαρτού ημερομισθίου της κλάσης αυτής, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης, ή προκειμένου για ασφαλισμένους από 01-01-1993 και μετά, επί των αποδοχών της παραγράφου 2)β του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 2084/1992 που δεν μπορούν να υπερβαίνουν κατά μήνα το οκταπλάσιο του μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.

 

Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για τον αναγνωριζόμενο χρόνο γίνεται είτε εφάπαξ εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ισούται με τους αναγνωριζόμενους μήνες. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της κοινοποίησης της απόφασης. Καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνση της με τα εκάστοτε προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη.

 

Ο αναγνωριζόμενος χρόνος αξιοποιείται είτε για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος είτε για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης μόνο μετά την ολοσχερή εξόφληση του ποσού εξαγοράς.}

 

Η. 1. Από την 01-09-2011 και εφεξής, οι μητέρες ανηλίκων - ασφαλισμένες πριν από την 01-01-1983 στα Ειδικά Ταμεία του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3029/2002 (ΦΕΚ 160/Α/2002), θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης λόγω γήρατος από τον ασφαλιστικό τους φορέα με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και του ορίου ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται, όπως αυτά διαμορφώνονται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η ανηλικότητα του παιδιού αναζητείται κατά τη συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου, όπως αυτός διαμορφώνεται με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την κατηγορία αυτών των ασφαλισμένων.

 

Όσα πρόσωπα της ανωτέρω κατηγορίας έχουν υποβάλλει αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία τους και αίτηση συνταξιοδότησης στον φορέα κύριας ασφάλισης τους μέχρι 31-08-2011, θεμελιώνουν δικαίωμα για λήψη σύνταξης σύμφωνα με τις καταστατικές και γενικές διατάξεις των ταμείων τους, εφόσον κατά το χρόνο συμπλήρωσης των 15 ετών ασφάλισης στον ασφαλιστικό τους φορέα συνέτρεχε και η ανηλικότητα του παιδιού.

 

Συνταξιοδοτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι 31-08-2011 κατόπιν αιτήσεων που υπεβλήθησαν από ασφαλισμένες της ίδιας ως άνω κατηγορίας, δεν ανακαλούνται.

 

2. Από την 01-09-2011 και εφεξής, γυναίκες - ασφαλισμένες πριν την 01-01-1983 στα Ειδικά Ταμεία του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3029/2002, θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης λόγω γήρατος από τον ασφαλιστικό τους φορέα με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και του ορίου ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται, όπως αυτά διαμορφώνονται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την κατηγορία αυτών των ασφαλισμένων.

 

Όσα πρόσωπα της ανωτέρω κατηγορίας έχουν υποβάλλει αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία τους και αίτηση συνταξιοδότησης στον φορέα κύριας ασφάλισης τους μέχρι 31-08-2011 και έχουν συμπληρώσει συντάξιμο χρόνο τουλάχιστον 21 έτη μέχρι την ημερομηνία παραίτησης, θεμελιώνουν δικαίωμα για λήψη πλήρους ή μειωμένης σύνταξης.

 

Συνταξιοδοτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι 31-08-2011 κατόπιν αιτήσεων που υπεβλήθησαν από ασφαλισμένες της ίδιας ως άνω κατηγορίας, δεν ανακαλούνται.

 

Θ. 1. Για το χρονικό διάστημα από 01-10-2009 έως 31-12-2012 οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου), για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, της επικουρικής ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, καθώς και τις ασφαλιστικές εισφορές εκείνες, που το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών εισπράττει ή συν-εισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης, που αφορούν σε εργαζομένους, οι οποίοι: α) μεταφέρθηκαν από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΕ (ΕΝΑΕ) στην ανώνυμο εταιρεία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΤΥΕ), β) έχουν προβεί σε σχετική καταγγελία στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών διεκδικώντας τις ασφαλιστικές τους εισφορές για το χρονικό διάστημα από 01-10-2009 και εφεξής, γ) ήταν μέχρι 30-09-2009 ασφαλισμένοι στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, και δ) συμπληρώνουν μέχρι 31-12-2012 τις προϋποθέσεις πλήρους ή μειωμένης συνταξιοδότησης, συνυπολογιζομένου του χρόνου ασφάλισης από 01-10-2009 μέχρι 31-12-2012, καταβάλλονται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού μεταξύ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, μετά την υποβολή σχετικής αιτήσεως στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών.

 

2. Ο παραπάνω χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος πραγματικής ασφάλισης, λαμβάνεται υπ' όψιν για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη και δεν συνυπολογίζεται για τον προσδιορισμό του εναπομείναντος αριθμού πλασματικών χρόνων της παραγράφου 18 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3863/2010, όπως ισχύει.

 

3. Καθ' όλη τη διάρκεια ασφάλισης της παραγράφου 1 οι αναλογούσες εισφορές υπολογίζονται επί των αποδοχών που ελάμβαναν ή δικαιούνταν να λάβουν οι εργαζόμενοι της παραγράφου 1 την 01-01-2009.

 

4. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού υπεισέρχεται μετά την καταβολή των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων και του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών κατά της οφειλέτριας εργοδότριας εταιρείας, δυνάμενος να διεκδικήσει ή να παρακρατήσει όλα τα ποσά που κατέβαλε.

 

5. Εάν η εργοδότρια εταιρεία καταβάλλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, διακόπτεται η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού αμελλητί, όσες δε εισφορές έχουν εν τω μεταξύ καταβληθεί από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα ως προς τον τρόπο καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών της παραγράφου 1, τη διαδικασία υποβολής της αιτήσεως στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν, το αρμόδιο όργανο που θα εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τις ενστάσεις σε περίπτωση απόρριψης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ρύθμισης.

 

Θ.β.1. Οι οφειλόμενες συμπληρωματικές ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου), για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών και της επικουρικής ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, που αφορούν σε πρώην εργαζομένους της εταιρείας TVX Hellas Ανώνυμη Εταιρεία, οι οποίοι εντάχθηκαν στο ειδικό τοπικό πρόγραμμα επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 47 του νόμου 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/2004), χωρίς να δικαιούνται, κατά την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα, ασφάλισης, εκτός της ασφάλισης του κλάδου υγείας, αλλά δικαιώθηκαν μεταγενεστέρως και αναδρομικά πλήρους ασφάλισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/2010), καταβάλλονται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού μεταξύ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών. μετά την υποβολή σχετικής αιτήσεως στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα ως προς τον τρόπο καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών της παραγράφου 1, τη διαδικασία υποβολής της αιτήσεως στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν, το αρμόδιο όργανο που θα εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τις ενστάσεις σε περίπτωση απόρριψης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ρύθμισης.

 

Θ.γ.1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του νόμου 3728/2008 (ΦΕΚ 258/Α/2008) διαγράφεται η φράση εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 24 του νόμου 3728/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Οι δικαιούχοι του προγράμματος συνεχίζουν να ασφαλίζονται στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και για όλους τους κλάδους, στους οποίους ασφαλίζονταν ως μισθωτοί, από το μήνα που έπεται της λύσης ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους, ανεξαρτήτως ημερομηνίας σύναψης της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 προγραμματικής σύμβασης. Ο παραπάνω χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη, καθώς και των απαιτούμενων από την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 825/1978 (ΦΕΚ 189/Α/1978), όπως ισχύει κάθε φορά, χρονικών προϋποθέσεων. Οι εισφορές για κύρια ασφάλιση υπολογίζονται επί της ανώτερης ασφαλιστικής κλάσης του τελευταίου τριμήνου πριν την καταγγελία ή λύση της σύμβασης, στην οποία κατατάσσονται οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, βάσει των πράγματι καταβληθεισών αποδοχών τους. Επί της βάσης αυτής, όπως κάθε φορά ισχύει, θα εξακολουθήσει η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών έως τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης των δικαιούχων. Οι εισφορές για επικουρική ασφάλιση υπολογίζονται επί των αυτών ποσών της κύριας ασφάλισης. Όσοι μισθωτοί ήταν ασφαλισμένοι για τουλάχιστον έξι μήνες κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες της εργασίας τους στον κλάδο των βαρέων και ανθυγιεινών ή των οικοδομικών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. λόγω της ειδικότητας τους ή της φύσης της εργασίας τους, θα συνεχίσουν να ασφαλίζονται στον κλάδο αυτόν καθ' όλη τη διάρκεια του ειδικού προγράμματος. Οι εισφορές για τη συνέχιση της ασφάλισης βαρύνουν το ειδικό πρόγραμμα.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση υπαγωγής στις ρυθμίσεις των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 είναι να προσκομίσουν οι δικαιούχοι στον φορέα υλοποίησης: α) βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα από την οποία να προκύπτει ότι οι μέχρι τούδε ασφαλιστικές εισφορές τους έχουν ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί προσηκόντως, β) υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι δεν εκκρεμεί καταγγελία εις βάρος τους και δεν διώκονται για αδίκημα απάτης σχετικά με την καταβολή των εισφορών τους στους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).}

 

3. Η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης Θ.γ έχει αναδρομική ισχύ από την έναρξη ισχύος του νόμου 3728/2008 (ΦΕΚ 258/Α/2008).

 

Θ.δ. Η βεβαίωση πιστοποίησης της ιδιότητας των ανέργων α)εγγεγραμμένων στους καταλόγους προσφερομένων προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρτημάτων αυτού, β) εγγεγραμμένων στο λογαριασμό ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και γ) του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης εξομοιώνεται ως προς τα έννομα αποτελέσματα της με την κάρτα ανεργίας των ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας: α) είναι δυνατόν να εφαρμόζονται προγράμματα για τους ανέργους εγγεγραμμένους στους καταλόγους τους αντίστοιχα με αυτά που εφαρμόζονται για τους ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, β) καθορίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση της βεβαίωσης πιστοποίησης της ιδιότητας των ανέργων των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 και γ) ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τα δικαιώματα και τις παροχές των εξομοιούμενων ανέργων των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 με τους ανέργους του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

Θ.ε. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 21 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2961/1954 (ΦΕΚ 197/Α/1954), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του νόμου [Ν] 3552/2007 (ΦΕΚ 77/Α/2007), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{3. Το βασικό επίδομα ανεργίας καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών. Μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης συνεχίζεται το καθεστώς επιδότησης που ίσχυε την 31-12-2011.}

 

Οι υφιστάμενες παράγραφοι 5, 6, 7, 8 αναριθμούνται σε 4, 5, 6, 7.

 

Ι. Για τον υπολογισμό των ποσών που προβλέπονται από τις κατωτέρω διατάξεις λαμβάνεται υπόψη το ύψος του ποσού του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη της 31-12-2011:

 

α) η αναγνώριση χρόνων ασφάλισης με εξαγορά των άρθρων 39 - 41, 56 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011), του άρθρου 2 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 1358/1983 (ΦΕΚ 64/Α/1983), του άρθρου 40 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992), του άρθρου 20 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004),

 

β) του άρθρου 63 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010),

 

γ) του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 3863/2010,

 

δ) του άρθρου 29 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 1846/1951 (ΦΕΚ 179/Α/1951), όπως ισχύει,

 

ε) των άρθρων 8 και 17 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 419/1983 (ΦΕΚ 154/Α/1983), όπως ισχύουν, καθώς και του άρθρου 14 παράγραφος 5 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004),

 

στ) των άρθρων 8 και 17 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 419/1980 (ΦΕΚ 115/Α/1980), όπως ισχύουν, καθώς και του άρθρου 14 παράγραφος 5 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004),

 

ζ) του άρθρου 25 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 65/Α/2010),

 

η) του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού Παροχών Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων,

 

θ) όπου από τις κείμενες διατάξεις των Καταστατικών των φορέων επικουρικής ασφάλισης προβλέπεται αναστολή σύνταξης λόγω απασχόλησης συνταξιούχων,

 

ι) του άρθρου 7 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1745/1987 (ΦΕΚ 234/Α/1987) και του άρθρου 9 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 2458/1997 (ΦΕΚ 15/Α/1997),

 

ι)α) του άρθρου 11 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 2458/1997 και του άρθρου 13 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 2458/1997, όπως ισχύει.

 

ΙΑ. 1. Στις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές των Υποκαταστημάτων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών Νομού Αττικής και των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Νομού Αττικής διορίζονται ως Πρόεδροι και μέλη υπάλληλοι που προέρχονται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ειδικότερα, ως Πρόεδροι διορίζονται υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατηγορίας, Α' ή Β' ή Γ' βαθμού με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους και ως μέλη υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατηγορίας με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους. Ειδικό για τις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές των λοιπών, πλην περιοχής Αθηνών και Πειραιώς, Υποκαταστημάτων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών του Νομού Αττικής και μόνο σε περίπτωση έλλειψης ή αδυναμίας ορισμού των προσώπων του πρώτου εδαφίου, ως Πρόεδροι και μέλη διορίζονται υπάλληλοι εποπτευόμενου οργανισμού, πλην Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, με τα προσόντα που περιγράφονται στο προηγούμενο εδάφιο.

 

Στις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές των Υποκαταστημάτων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών των υπολοίπων νομών της χώρας διορίζονται ως Πρόεδροι μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί των τακτικών διοικητικών ή πολιτικών ή υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατηγορίας, Α' ή Β' ή Γ' βαθμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή εποπτευόμενου οργανισμού, πλην Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, και ως μέλη υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή εποπτευόμενου οργανισμού, πλην Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατηγορίας, με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στο Υπουργείο ή στον εποπτευόμενο φορέα, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.

 

Στις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών των υπολοίπων νομών της χώρας διορίζονται ως Πρόεδροι και μέλη υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή εποπτευόμενου οργανισμού, πλην Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών με τους αναπληρωτές τους, με τα αντίστοιχα προσόντα που περιγράφονται στο προηγούμενο εδάφιο.

 

Σε όλες τις συνεδριάσεις των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών και του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, μετέχουν ως μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου: α) ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης του οικείου Υποκαταστήματος του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών ή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών αντίστοιχα και β) οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων του οικείου Υποκαταστήματος του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών ή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών αντίστοιχα ή υπάλληλοι του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών ή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών αντίστοιχα Α' ή Β' ή Γ' Βαθμού, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών και του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών αντίστοιχα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1)ΙΑ τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012), με το άρθρο 34 του νόμου 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/2015).

 

2. Στα Διοικητικά Συμβούλια των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις Διοικούσες Επιτροπές του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008) και στο Συμβούλιο Ασφάλισης Τραπέζης της Ελλάδος διορίζονται ως Κυβερνητικοί Επίτροποι και μέλη, όπου η συμμετοχή τους προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, υπάλληλοι που προέρχονται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και είναι οι μεν Κυβερνητικοί Επίτροποι προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ή Τμήματος, τα δε μέλη προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή Τμήματος ή υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κατηγορίας με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Για τον Κυβερνητικό Επίτροπο στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών και του αναπληρωτή του, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 7 του άρθρου 77 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011).

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 33 του νόμου [Ν] 702/1977, η οποία είχε καταργηθεί με το εδάφιο γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 1407/1983 και επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 1649/1986 (ΦΕΚ 149/Α/1986) και καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3900/2010, επαναφέρεται σε ισχύ για τις υποθέσεις εκείνες των οποίων το αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό των 2.000,00 €, καθώς και για τις υποθέσεις που δεν αποτιμώνται σε χρήμα, έχουν όμως οικονομικές συνέπειες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 55 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013).

 

4. Η περίπτωση β' της παράγραφος 1 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 422/1981, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Ενός υπαλλήλου της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος ή υπαλλήλου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κατηγορίας με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.}

 

5. Η περίπτωση γ' της παραγράφου Β3 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Έναν (1) εκπρόσωπο των δικαστικών επιμελητών που προτείνεται από την Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του.}

 

6. Η περίπτωση β' της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Εκ δύο υπαλλήλων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών βαθμού Α' ή Β' και ελλείψει αυτών βαθμού Γ', οριζομένων από τον Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, ως μελών, μετά των αναπληρωτών τους.}

 

7. Η υποπερίπτωση ε)ε' της περίπτωσης α' της παραγράφου 7 του άρθρου 77 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε)ε. Έναν υπάλληλο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών που προτείνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΠΟΣΕ-ΙΚΑ).}

 

IB. 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο περιέχεται στο άρθρο πέμπτο του νόμου 3607/2007 (ΦΕΚ 245/Α/2007) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Η Εταιρεία συνάπτει σύμβαση, με τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και με το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) για τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες, με απευθείας ανάθεση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.}

 

2. Όλες οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που έχουν συναφθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μεταξύ της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), οι τυχόν παρατάσεις αυτών, καθώς και όλες οι κατά το χρονικό αυτό διάστημα διενεργηθείσες πράξεις και δαπάνες θεωρούνται νόμιμες και παράγουν όλες τις έννομες συνέπειες.

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του Καταστατικού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο περιέχεται στο άρθρο πέμπτο του νόμου 3607/2007, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα: α) Η έγκριση προμηθειών, αγαθών και υπηρεσιών για ποσά για τα οποία απαιτείται η διενέργεια τακτικού διαγωνισμού όπως εκάστοτε ισχύουν από τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου, β) Η υποβολή πρότασης στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για έγκριση των όρων, του χρόνου και των προϋποθέσεων εκτέλεσης των εργασιών, του ύψους και του τρόπου της αμοιβής και κάθε άλλου αναγκαίου σχετικού θέματος για την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, κατόπιν απευθείας ανάθεσης.}

 

ΙΓ. 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η σχέση μεταξύ μελών της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, η διοίκηση, η λειτουργία της, καθώς και η λύση της διέπονται από το νόμο [Ν] 1667/1986 (ΦΕΚ 196/Α/1986), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο αυτόν. Δεν εφαρμόζονται το άρθρο 1, οι παράγραφοι 2, 7 και 8 του άρθρου 2, οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 3, οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 4, η παράγραφος 2 του άρθρου 5, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 7, το άρθρο 8, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 και η παράγραφος 4 του άρθρου 9, το άρθρο 13 και το άρθρο 14 του νόμου [Ν] 1667/1986. Όπου στο νόμο [Ν] 1667/1986 αναφέρεται καταχώριση στο Μητρώο Συνεταιρισμών του ειρηνοδικείου ή στο μητρώο της παραγράφου 3 του άρθρου 1, νοείται το Μητρώο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. α) Για τη σύσταση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης απαιτείται η σύνταξη καταστατικού και η εγγραφή της στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2. Από την εγγραφή, η οποία περιλαμβάνει και την καταχώριση του καταστατικού στο Μητρώο, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα. Το καταστατικό πρέπει να υπογράφεται από επτά τουλάχιστον πρόσωπα, αν πρόκειται για Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης, και από πέντε τουλάχιστον πρόσωπα αν πρόκειται για Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Κοινωνικής Φροντίδας ή Συλλογικού Σκοπού.

 

β) Το καταστατικό της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης πρέπει να περιέχει τις απολύτως αναγκαίες σύμφωνα με τον παρόντα νόμο διατάξεις, καθώς και τα ακόλουθα:

 

α)α) Την επωνυμία, την έδρα και το σκοπό της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης. Ως έδρα της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ορίζεται δήμος. Η επωνυμία της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ορίζεται από το σκοπό της, το είδος της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης και την έκταση της ευθύνης των μελών της. Ονόματα μελών ή τρίτων δεν περιλαμβάνονται στην επωνυμία της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης.

β)β) Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας ή την επωνυμία και τη διεύθυνση των ιδρυτικών μελών.

γ)γ) Τους όρους εισόδου και εξόδου των μελών.

δ)δ) Την έκταση της ευθύνης των μελών όπως ορίζεται στην παράγραφο 8.

ε)ε) Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας.

στ)στ) Τον ορισμό προσωρινής διοικητικής επιτροπής που θα μεριμνήσει για την έγκριση του και τη σύγκληση της πρώτης γενικής συνέλευσης για ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης.

 

Κατά τα λοιπά το καταστατικό της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης μπορεί να παραπέμπει στις διατάξεις των οικείων νόμων.

 

γ) Για τη σύσταση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης μπορεί να γίνει χρήση πρότυπου καταστατικού, το οποίο συμπληρώνεται από τους ιδρυτές της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης και περιλαμβάνει τα στοιχεία της περίπτωσης β'. Το περιεχόμενο του πρότυπου καταστατικού ορίζεται ειδικότερα με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της παραγράφου 5 του άρθρου 17.

 

Ενδεικτικό πρότυπο καταστατικό διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.}

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής ασφάλισης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας του άρθρου 15, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα τήρησης και λειτουργίας του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας, κάθε λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία του, τεχνική ή μη, οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Οικονομίας του άρθρου 14, οι προδιαγραφές και τα κριτήρια πιστοποίησης των νομικών προσώπων που εγγράφονται στα επί μέρους Μητρώα, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή τους σε αυτά, οι προϋποθέσεις για τη διαγραφή τους, η μορφή και το περιεχόμενο του προτυποποιημένου καταστατικού της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 3, οι διαδικασίες ελέγχου και κυρώσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

Ο τίτλος του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Εξουσιοδοτικές και μεταβατικές διατάξεις}

 

Στο τέλος του άρθρου 17 προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού Μητρώου, οι απαιτούμενες διαδικασίες για την εγγραφή και πιστοποίηση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Ένταξης και των άλλων φορέων Κοινωνικής Οικονομίας σε αυτό δύνανται να διενεργούνται και χειρόγραφα από το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.