Νόμος 4019/11 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, στο εξής Μητρώο, το οποίο είναι δημόσιο βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Το Μητρώο τηρείται στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται ατελώς από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο και αποτελείται από τα εξής επί μέρους μητρώα:

 

α. Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις οι οποίες συστήνονται με βάση τον παρόντα νόμο και οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης του νόμου 2716/1999. Με την εγγραφή τους οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης αποκτούν πρόσβαση στα Χρηματοδοτικά Εργαλεία του άρθρου 9 και απολαμβάνουν των οικονομικών κινήτρων και μέτρων στήριξης του άρθρου 10.

 

β. Ειδικό Μητρώο άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας, στο οποίο εγγράφονται προαιρετικά οι υφιστάμενες νομικές μορφές, οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

 

α)α) έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την κοινωνική ωφέλεια μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα,

 

β)β) αποδίδουν προτεραιότητα στα άτομα και την εργασία έναντι του κεφαλαίου,

 

γ)γ) εφαρμόζουν δημοκρατικό σύστημα λήψης αποφάσεων,

 

δ)δ) έχουν αυτονομία στη διοίκηση και διαχείριση των δραστηριοτήτων τους,

 

ε)ε) προβλέπουν τη χρησιμοποίηση των κερδών τους για τους καταστατικούς σκοπούς τους και δευτερευόντως τη δυνατότητα περιορισμένης έκτασης διανομής των κερδών αυτών,

 

στ)στ) λειτουργούν με βάση την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης,

 

ζ)ζ) οι δραστηριότητες τους εντάσσονται αποκλειστικά σε μία από τις κατηγορίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και

 

η)η) αναπτύσσουν τις δραστηριότητες τους τουλάχιστον επί μια τριετία πριν από την υποβολή της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο.

 

Οι Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας που εγγράφονται στο Ειδικό Μητρώο μπορούν να χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης και να εντάσσονται στο νόμο 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/2011).

 

2. α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/2003) προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ) Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας.}

 

β) Στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3144/2003 τηρείται το Γενικό Μητρώο της παραγράφου 1 του παρόντος νόμου και τα επί μέρους μητρώα αυτού.

 

3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 3144/2003 και μετά το εδάφιο Των Διευθύνσεων και Τμημάτων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας κατανέμονται 6 οργανικές θέσεις από τις υφιστάμενες στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες διαρθρώνονται ως εξής:

 

4 υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού,

1 υπάλληλος του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής και

1 υπάλληλος του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.