Νόμος 3144/03 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Αναδιάρθρωση Διευθύνσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνιστάται και προστίθεται στον Οργανισμό του Υπουργείου:

 

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, που υπάγεται στη γενική Διεύθυνση Εργασίας.

 

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα παρακάτω Τμήματα:

 

α) Τμήμα Πολιτικών Κοινωνικής Προστασίας και Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την κοινωνική ενσωμάτωση.

 

β) Τμήμα για την κοινωνική προστασία και αποκατάσταση ατόμων ειδικών κατηγοριών και

 

γ) Τμήμα Ισότητας Ευκαιριών.

 

δ) Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας.

 

Στο Τμήμα Πολιτικών Κοινωνικής Προστασίας ανατίθεται η υπηρεσιακή και η διοικητική στήριξη της Εθνικής Επιτροπής για την Κοινωνική Προστασία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/2011).

 

2. Η Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναδιαρθρώνεται, με αντίστοιχη τροποποίηση του Οργανισμού του Υπουργείου και αποτελείται εφεξής από τα παρακάτω Τμήματα:

 

α) Τμήμα Πολιτικών Απασχόλησης και Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση.

 

β) Τμήμα Υπηρεσιών Απασχόλησης και Προσωρινής Απασχόλησης και

 

γ) Τμήμα στήριξης εργαζομένων στην αλλοδαπή και απασχόλησης αλλοδαπών στην Ελλάδα.

 

Στο Τμήμα Πολιτικών Απασχόλησης ανατίθεται η υπηρεσιακή και η διοικητική στήριξη της Εθνικής Επιτροπής για την Απασχόληση.

 

3. Για τη στελέχωση των προαναφερόμενων Διευθύνσεων συνιστώνται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι παρακάτω θέσεις μόνιμου προσωπικού:

 

α) είκοσι οκτώ (28) θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, που κατανέμονται σε επί μέρους ειδικότητες του κλάδου αυτού ως εξής:

 

οκτώ (8) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομολόγων

οκτώ (8) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων

οκτώ (8) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Νομικών

δύο (2) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Στατιστικής

δύο (2) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Επιστημόνων,

 

β) έξι (6) θέσεις του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

Προσόντα διορισμού για την πλήρωση των θέσεων είναι τα προβλεπόμενα από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001), όπως ισχύει.

 

Των Διευθύνσεων και Τμημάτων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού.

 

Ειδικά στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας κατανέμονται έξι (6) οργανικές θέσεις από τις υφιστάμενες στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες διαρθρώνονται ως εξής: τέσσερις (4) υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού, ένας (1) υπάλληλος του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής και ένας (1) υπάλληλος του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Τμημάτων των Διευθύνσεων Κοινωνικής Προστασίας και Απασχόλησης. Από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω απόφασης οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Απασχόλησης, που προβλέπονται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α/1989), όπως ισχύει, ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της απόφασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/2011).

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί για τη γραμματειακή υποστήριξη της Εθνικής Επιτροπής Απασχόλησης και της Εθνικής Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας να συγκροτείται γραμματεία από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Απασχόλησης και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας αντιστοίχως.

 

Με όμοια απόφαση μπορεί να ορίζεται ως συντονιστής για κάθε γραμματεία ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου ή επιστήμονας με ειδίκευση σε θέματα Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αντιστοίχως, μετά από διαβούλευση με εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων.

 

5. Για την επιστημονική υποστήριξη των Επιτροπών των άρθρων 1 και 2 μπορεί να γνωμοδοτεί το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Η εν γένει επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Επιτροπών αποτελεί έργο της Μονάδας Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης, που συνεστήθη με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου 2874/2000.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την υποβοήθηση του έργου των Εθνικών Επιτροπών μπορεί να συνιστώνται επιτροπές ή ομάδες εργασίας ή έργου με πρόσωπα που ορίζονται από υπουργεία ή υπηρεσίες ή φορείς του Δημοσίου ή είναι επιστήμονες με ειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία, ανάλογα με το αντικείμενο του έργου.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των Επιτροπών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζεται η αποζημίωση για τα μέλη των επιτροπών ή ομάδων εργασίας ή έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.