Νόμος 3144/03 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Άδεια λειτουργίας Ιδιωτικών Γραφείων Συμβούλων Εργασίας και Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης - Κυρώσεις παράνομης λειτουργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ειδική Επιτροπή, που απαρτίζεται από:

 

α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου με αναπληρωτή τον Γενικό Διευθυντή Εργασίας,

β) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου με αναπληρωτή του προϊστάμενο Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης,

γ) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Όρων Εργασίας με αναπληρωτή του προϊστάμενο Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης,

δ) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Απασχόλησης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού με αναπληρωτή του προϊστάμενο Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης,

ε) έναν (1) κοινό εκπρόσωπο των εργοδοτικών οργανώσεων με τον αναπληρωτή του και

στ) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος με τον αναπληρωτή του.

 

Οι φορείς που εκπροσωπούνται στην Ειδική Επιτροπή υποχρεούνται να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους, με τους αναπληρωτές τους, μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αν δεν προταθεί κοινός εκπρόσωπος από τις εργοδοτικές οργανώσεις, ο Υπουργός επιλέγει μεταξύ των προτεινομένων από κάθε εργοδοτική οργάνωση. Αν η προθεσμία των 30 ημερών παρέλθει άπρακτη και δεν έχουν υποδειχθεί εκπρόσωποι των φορέων, η Επιτροπή συγκροτείται νομίμως από τα λοιπά μέλη.

 

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο γενικός Γραμματέας του Υπουργείου ή σε περίπτωση απουσίας του ο αναπληρωτής του. Εισηγητής ορίζεται ο προϊστάμενος του αρμόδιου για το αντικείμενο Τμήματος της Διεύθυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου με αναπληρωτή του υπάλληλο του ίδιου Τμήματος. Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Απασχόλησης.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζονται τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής, ο γραμματέας και ο εισηγητής με τους αναπληρωτές τους.

 

2. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί για την έκδοση της υπουργικής απόφασης χορήγησης άδειας για τη σύσταση και λειτουργία Ιδιωτικού Γραφείου Συμβούλων Εργασίας, που προβλέπεται στο άρθρο 5 του νόμου 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α/1998), όπως ισχύει, για την έκδοση της υπουργικής απόφασης χορήγησης ειδικής άδειας για σύσταση και λειτουργία Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης, που προβλέπεται στο άρθρο 21 του νόμου 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α/2001), όπως ισχύει, καθώς και για την έκδοση απόφασης ανάκλησης των χορηγηθεισών αδειών σύστασης και λειτουργίας Ιδιωτικού γραφείου Συμβούλων Εργασίας και Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης, εφόσον δεν τηρούνται οι οριζόμενες διατάξεις του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 160/1999 και του άρθρου 7 της υπουργικής απόφασης 30342/2002 του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Η Ειδική Επιτροπή γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού λάβει υπόψη τις εκθέσεις ελέγχου και αξιολόγησης των επιτροπών επιτόπιου ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 160/1999 (ΦΕΚ 157/Α/1999), όπως ισχύει, και του άρθρου 5 της υπ' αριθμόν 30342/06-03-2002 (ΦΕΚ 337/Β/2002) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως ισχύει, καθώς και τα στοιχεία του φακέλου που υποβάλλει ο αιτούμενος την άδεια. Η Ειδική Επιτροπή μπορεί οποτεδήποτε να διατάσσει επιτόπιους ελέγχους για τη διαπίστωση της σύννομης λειτουργίας των Ιδιωτικών Γραφείων Συμβούλων Εργασίας και των Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης.

 

Η Ειδική Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει και εκτός ωραρίου εργασίας των δημόσιων υπηρεσιών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται η αποζημίωση των μελών, του εισηγητή και του γραμματέα της Ειδικής Επιτροπής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

3. Στο τέλος του άρθρου 5 του νόμου 2639/1998, όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 12 του νόμου 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α/2000) προστίθεται τελευταία παράγραφος, που έχει ως εξής:

 

{Όποιος θέτει σε λειτουργία ή λειτουργεί Ιδιωτικό Γραφείο Συμβούλων Εργασίας ή παράρτημά του χωρίς νόμιμη άδεια λειτουργίας τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 2 ετών και με χρηματική ποινή.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 133 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012).

 

4. Στο άρθρο 25 του νόμου 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α/2001) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Η λειτουργία Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης χωρίς την άδεια λειτουργίας του άρθρου 21 του παρόντος επιφέρει τη διοικητική κύρωση της σφράγισης και της οριστικής διακοπής λειτουργίας της, η οποία εκτελείται από την αρμόδια αστυνομική αρχή. Όποιος θέτει σε λειτουργία ή λειτουργεί Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης χωρίς άδεια λειτουργίας τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 2 ετών και με χρηματική ποινή.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 133 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.