Νόμος 3144/03 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Κύρωση διατάξεων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κυρώνονται και αποκτούν ισχύ νόμου οι διατάξεις των άρθρων 4, 6 και 13 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της 15-04-2002, όπως το άρθρο 6 ισχύει μετά την υπογραφείσα ερμηνευτική δήλωση, που κατατέθηκαν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τους αριθμούς καταθέσεως αντιστοίχως 19/2002 και 37/2002 ως εξής:

 

Α. Η αποζημίωση του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 16-07-1920, όπως διαμορφώθηκε με τις Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας του 1989 (άρθρο 7), του 1994 (άρθρο 4), του 1996 (άρθρο 6), του 1998 - 1999 (άρθρο 4) και του 2000 - 2001 (άρθρο 5), καθορίζεται, ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη, ως εξής:

 

Προϋπηρεσία

Αποζημίωση

Από 2 μήνες έως 1 έτος

5 ημερομίσθια

Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη

7 ημερομίσθια

Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη

15 ημερομίσθια

Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη

30 ημερομίσθια

Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη

60 ημερομίσθια

Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη

95 ημερομίσθια

Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη

115 ημερομίσθια

Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη

135 ημερομίσθια

Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω

150 ημερομίσθια

 

Β. 1. Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται, για χρονικό διάστημα 30 μηνών από τον τοκετό, είτε να προσέρχονται αργότερα στην εργασία τους είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα. Εναλλακτικά, εφόσον το ζητεί η μητέρα και συμφωνεί ο εργοδότης, το ημερήσιο ωράριο μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και κατά μία ώρα για 6 επιπλέον μήνες.

 

2. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του τέκνου δικαιούται και ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, αφού προσκομίσει στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του τέκνου.

 

3. Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας ή του πατέρα για τη φροντίδα του τέκνου έχουν και οι θετοί γονείς από το χρόνο της υιοθεσίας τέκνου που δεν έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

 

4. Την άδεια φροντίδας τέκνου δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.

 

5. Η άδεια φροντίδας του τέκνου θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν επιτρέπεται να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.

 

Γ. Αυξάνεται από 29-04-2002 η εισφορά που καταβάλλουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας κατά 0,05%. Από 01-01-2003 η εισφορά αυξάνεται περαιτέρω κατά 0,05% και ανέρχεται τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες σε 0,10% (εργοδοτική και εργατική εισφορά), έτσι ώστε το συνολικό ποσοστό εισφοράς υπέρ του Οργανισμού να ανέρχεται σε 0,35% συνολικά για το κάθε μέρος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εισφορά της παραγράφου Γ καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΑ6 του άρθρου ΙΑ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.