Νόμος 2639/98 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων Εργασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να συνιστούν Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων Εργασίας (ΙΓΣΕ) με αντικείμενο την εξεύρεση για λογαριασμό του εργοδότη ορισμένων κατηγοριών θέσεων εργασίας σε ημεδαπούς ή αλλοδαπούς. Τα Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων Εργασίας μεσολαβούν για την εξεύρεση εργασίας που αφορά ιδίως καλλιτέχνες ακροάματος και θεάματος, πρόσωπα εποπτείας ή διεύθυνσης ή εμπιστοσύνης, λογιστές ή φοροτεχνικούς, προσωπικό καθαριότητας χώρων, απασχολούμενους στις οικοδομικές και στις τεχνικές εργασίες, ξεναγούς, μοντέλα, αποκλειστικές νοσοκόμες, πρόσωπα φροντίδας ηλικιωμένων και οικόσιτο προσωπικό. Για τη σύσταση των Ιδιωτικών Γραφείων Συμβούλων Εργασίας απαιτείται άδεια που χορηγείται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται:

 

α) οι κατηγορίες των θέσεων εργασίας, για την εξεύρεση των οποίων επιτρέπεται η σύσταση Ιδιωτικών Γραφείων Συμβούλων Εργασίας,

β) οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη σύστασή τους,

γ) τα απαιτούμενα για την πιστοποίησή τους δικαιολογητικά και άλλα στοιχεία, καθώς και η σχετική διαδικασία,

δ) οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και η διαδικασία χορήγησης της ειδικής εγκριτικής άδειας λειτουργίας τους,

ε) οι περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να ανακληθεί η εγκριτική άδεια, καθώς και η απαιτούμενη διαδικασία για την ανάκλησή της,

στ) το ύψος της αμοιβής για τη μεσολάβησή τους και ο τρόπος καταβολής της και

ζ) κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα ορίζονται και:

 

(α) οι προδιαγραφές για τη σύσταση των Ιδιωτικών Γραφείων Συμβούλων Εργασίας,

(β) οι όροι, προϋποθέσεις, προδιαγραφές, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι λόγοι και η διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας παραρτημάτων, καθώς και οι λόγοι και η διαδικασία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας αυτών,

(γ) οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται για την παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α/2000).

 

3. Καταργήθηκε.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 12 του νόμου 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α/2000).

 

4. Τα Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων Εργασίας έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιανουαρίου και Ιουλίου κάθε έτους αναλυτική κατάσταση των συμβάσεων εργασίας για τη σύναψή των οποίων μεσολαβούσαν το προηγούμενο εξάμηνο. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής αποτελεί λόγο ανακλήσεως της εγκριτικής άδειας λειτουργίας των Ιδιωτικών Γραφείων Συμβούλων Εργασίας.

 

Τα Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων Εργασίας υποχρεούνται να παρέχουν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τα στοιχεία που αφορούν στον αριθμό των θέσεων εργασίας για τις οποίες μεσολάβησαν το προηγούμενο εξάμηνο ανά ειδικότητα, επίπεδο εκπαίδευσης και κατηγορία (άνεργος ή μη) και να συνεργάζονται με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και το Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και η μορφή συνεργασίας των Ιδιωτικών Γραφείων με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και το Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης και καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την τήρηση των υποχρεώσεών τους προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α/2000).

 

5. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που έχουν ως αντικείμενο την εξεύρεση θέσεων εργασίας σε ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, υποχρεούνται, μέσα σε πέντε (5) μήνες από τη δημοσίευση του διατάγματος της παραγράφου 2, να υποβάλουν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αίτηση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, για τη χορήγηση της σχετικής άδειας λειτουργίας.

 

Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής επιφέρει σε βάρος του παραβάτη τις Διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 16 και επιπλέον συνιστά ποινικό αδίκημα, τιμωρούμενου με τις ποινές του άρθρου 17 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 12 του νόμου 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α/2000).

 

6. Στα Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων Εργασίας και τυχόν παραρτήματά τους, που λειτουργούν χωρίς άδεια ή κατά παράβαση των όρων αδείας ή συνεχίζουν να λειτουργούν κατά παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος ή μεσολαβούν για παράνομη απασχόληση, επιβάλλονται με αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας και ύστερα από πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων οι εξής διοικητικές κυρώσεις: α) πρόστιμο ύψους τουλάχιστον δύο εκατομμυρίων 2.000.000 δραχμών, β) προσωρινή διακοπή της λειτουργίας τους μέχρι 1 μήνα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, να τους επιβληθεί προσωρινή διακοπή μεγαλύτερη του ενός (1) μηνός μέχρι και οριστική διακοπή της λειτουργίας τους.

 

Η πράξη επιβολής προστίμου, κατά τα ανωτέρω, κοινοποιείται με απόδειξη στον παραβάτη και αποτελεί έσοδο του Δημοσίου. Κατά της πράξης επιβολής προστίμου ασκείται προσφυγή ουσίας μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίησή της ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου. Η προσφυγή είναι απαράδεκτη αν δεν κοινοποιηθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κατάθεσή της. Η άσκηση της προσφυγής έχει ανασταλτικό χαρακτήρα για το 80% του προστίμου. Από την αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. βεβαιώνεται το 20% του επιβληθέντος προστίμου με την άσκηση της εμπρόθεσμης προσφυγής, το οποίο εισπράττεται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ως δημόσιο έσοδο. Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες. Για την επιβολή των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων συνεκτιμώνται η σοβαρότητα της παράβασης, η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση στις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων, οι παρόμοιες παραβάσεις για τις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις στο παρελθόν και ο βαθμός υπαιτιότητας. Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων προσωρινής και οριστικής διακοπής γίνεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αυξάνονται τα όρια του προβλεπόμενου στη διάταξη αυτήν προστίμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του νόμου 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α/2000).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.