Νόμος 3996/11 - Άρθρο 56

Άρθρο 56: Ασφάλιση Μελών Αγροτικών Συνεταιρισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα μέλη κάθε μορφής Αγροτικών Συνεταιρισμών δεν ασφαλίζονται σε κανένα ασφαλιστικό οργανισμό με βάση και κριτήριο μόνο την ιδιότητα τους αυτή.

 

2. Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες - αγρότισσες που είναι παράλληλα και μέλη Αγροτικών Συνεταιρισμών, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.

 

Μέλη Αγροτικών Συνεταιρισμών, μη αγρότες - αγρότισσες, που υπάγονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε άλλους, πλην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ασφάλισης για άλλη εργασία - απασχόληση, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στους οργανισμούς αυτούς.

 

3. Μέλη Αγροτικών Συνεταιρισμών, μη αγρότες - αγρότισσες και μη εργαζόμενοι-απασχολούμενοι σε άλλη εργασία / δραστηριότητα που ο μέσος όρος των εισοδημάτων τους, που προέρχονται από τη συμμετοχή τους στο Συνεταιρισμό, της τελευταίας τριετίας (2008 - 2010) ή της πρώτης τριετίας για τους Συνεταιρισμούς που ιδρύονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπερβαίνει το 200 πλάσιο και υπολείπεται του 400πλασίου του Ημερομισθίου του Ανειδίκευτου Εργάτη, όπως ισχύει κάθε φορά, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων. Εάν ο παραπάνω μέσος όρος των εισοδημάτων υπερβαίνει το 400πλάσιο του Ημερομισθίου του Ανειδίκευτου Εργάτη υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών. Στην τελευταία αυτή περίπτωση εντάσσονται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών και κατατάσσονται μόνο προαιρετικά στις ανώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες του Οργανισμού.

 

4. Μέλη Αγροτικών Συνεταιρισμών, συνταξιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών ούτε στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.

 

5. Μέλη Αγροτικών Συνεταιρισμών, συνταξιούχοι ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθώς και συνταξιούχοι του Δημοσίου ή τουΝαυτικού Απομαχικού Ταμείου, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών εάν ο μέσος όρος των εισοδημάτων τους όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 από τη συμμετοχή τους στο Συνεταιρισμό υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Στις περιπτώσεις των προσώπων αυτών δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 63 του νόμου 2676/1999 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του νόμου [Ν] 3863/2010.

 

6. Τα πρόσωπα του παρόντος άρθρου που είναι ασφαλιστέα στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, αλλά ασφαλίστηκαν στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού και κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές στον Οργανισμό, δικαιούνται, με αίτηση τους, να ζητήσουν την επιστροφή, άτοκα, των ασφαλιστικών εισφορών τους ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. Διαφορετικά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.