Νόμος 3996/11 - Άρθρο 55

Άρθρο 55: Παράλληλη Ασφάλιση - Συνταξιοδότηση Ασφαλισμένων πρώην Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 37 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 258/2005 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Στα πρόσωπα τα οποία κατέστησαν συνταξιούχοι των πρώην Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων και Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών μέχρι τις 31-12-2006, ή του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων μέχρι 31-07-2008, ο Οργανισμός εξακολουθεί να καταβάλει τις συντάξεις τους χωριστά, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για κάθε κατηγορία στο παρόν προεδρικό διάταγμα.

 

2. Οι συντάξεις λόγω θανάτου που χορηγήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου 2676/1999 εξακολουθούν να καταβάλλονται ως έχουν. Όσες χορηγήθηκαν μετά την ισχύ του νόμου αυτού, υπόκεινται στους περιορισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 62 του ίδιου νόμου.

 

Σε περίπτωση θανάτου των προσώπων των παραγράφων 1, 3 και 4, τα δικαιοδόχα μέλη του άρθρου 23 του παρόντος προεδρικού διατάγματος δικαιούνται δύο ή περισσότερες συντάξεις λόγω θανάτου, το ποσό των οποίων καθορίζεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες καταστατικές διατάξεις, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 62 του νόμου 2676/1999, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

 

3. Πρόσωπα που μέχρι τις 31-12-2006, κατέστησαν συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή αναπηρίας ενός εκ των τριών Ταμείων (πρώην Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων, Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών) ή μέχρι 31-07-2008 του Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων και έχουν θεμελιώσει, με βάση το χρόνο ασφάλισης, συνταξιοδοτικό δικαίωμα σε κάποιον άλλον ή άλλους από τους φορείς αυτούς, δικαιούνται δεύτερη ή και περισσότερες συντάξεις από τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του νόμου [Ν] 2084/1992, όπως ισχύουν περί διπλοσυνταξιούχων, χωρίς αναγωγή στα κατώτατα όρια.

 

Όσον αφορά τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης στους ασφαλισμένους του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων, αυτή υπολογίζεται με βάση τις καταστατικές διατάξεις του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων, σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 3655/2008, χωρίς αναγωγή στα κατώτατα όρια.

 

4. Πρόσωπα που μέχρι τις 31-12-2006, κατέστησαν συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή αναπηρίας ενός εκ των τριών Ταμείων (πρώην Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων, Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών) ή μέχρι 31-07-2008 του Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων και παράλληλα ήταν ασφαλισμένοι σε κάποιον άλλον ή άλλους από τους φορείς αυτούς, μπορούν να συνεχίσουν την ασφάλιση τους στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, χωρίς καμία επίπτωση στην ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη και αφού συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους και τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, δικαιούνται σύνταξης ή συντάξεων γήρατος από τον Οργανισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διπλοσυνταξιούχων, χωρίς αναγωγή στα κατώτατα όρια.

 

Όσον αφορά τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης στους ασφαλισμένους του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων, αυτή υπολογίζεται με βάση τις καταστατικές διατάξεις του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων, σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 3655/2008, χωρίς αναγωγή στα κατώτατα όρια.

 

5. Συνταξιούχοι λόγω γήρατος και αναπηρίας που η σύνταξή τους τελεί σε αναστολή, λόγω άσκησης επαγγέλματος που ασφαλίζονταν σε ένα εκ των τριών Ταμείων (Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων, Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών) ή λόγω μεταβίβασης της επιχείρησης σε ανήλικο, εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναστολή και μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Καταστατικού και έως ότου εκλείψουν οι λόγοι που την επέβαλαν.

 

Αναστολή σύνταξης που έγινε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, πλην των ανωτέρω, παύει να ισχύει μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

 

6. Τα ανωτέρω πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 μπορούν με αίτηση τους οποτεδήποτε να ζητήσουν την προσμέτρηση του χρόνου ασφάλισης τους για την προσαύξηση της σύνταξης τους. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον προέρχονται από τα πρώην Ταμεία Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων και Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών, το οργανικό ποσό της σύνταξης τους προσαυξάνεται με 2% για κάθε επιπλέον έτος ασφάλισης που θα προσμετρηθεί.

 

Στις περιπτώσεις προσμέτρησης χρόνου ασφάλισης στο πρώην Ταμείο Πρόνοιας Ξενοδόχων για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης που χορηγείται από τον Οργανισμό, το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης αυξάνεται με το ποσό που αναλογεί στο χρόνο ασφάλισης στο πρώην Ταμείο, υπολογιζόμενο σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 3655/2008, καθώς και στο χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών από 01-08-2008, υπολογιζόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

Οι δικαιοδόχοι σε περίπτωση θανάτου των προσώπων των παραγράφων 3 και 4, μπορούν να επιλέξουν την προσαύξηση του οργανικού ποσού της σύνταξης όπως παραπάνω για το χρόνο ασφάλισης ο οποίος δεν είχε αξιοποιηθεί στη σύνταξη του θανόντα.}

 

2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης οποιασδήποτε κατηγορίας εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, τα δε οικονομικά αποτελέσματα επέρχονται από την 1η του επομένου μήνα της υποβολής της αίτησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.