Νόμος 4144/13

Ν4144/2013: Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4144/2013: Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, (ΦΕΚ 88/Α/2013), 18-04-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος πρώτο: Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην κοινωνική ασφάλιση

 

Κεφάλαιο 1: Σύστημα Αριάδνη

 

Άρθρο 1: Σύζευξη συστημάτων Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών και Οικονομικών

Άρθρο 2: Διασταυρωτικοί έλεγχοι της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 3: Λοιπές διασταυρώσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 4: Αντικατάσταση και τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 344/1976 περί ληξιαρχικών πράξεων

Άρθρο 5: Αντικατάσταση της παραγράφου 8 του Κεφαλαίου ΙΙ του άρθρου 75 του νόμου 3463/2006

Άρθρο 6: Αντικατάσταση της περίπτωσης στ' του άρθρου 82 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 7: Τήρηση ληξιαρχικών βιβλίων

Άρθρο 8: Κατάργηση διατάξεων ληξιαρχείων

 

Κεφάλαιο 2: Αντιμετώπιση παραβατικών και ζημιογόνων για το ασφαλιστικό σύστημα συμπεριφορών

 

Άρθρο 9

Άρθρο 10: Γνωστοποίηση επιβολής διοικητικής ποινής

Άρθρο 11: Διαδικασία πρόσληψης ιατρών σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης

Άρθρο 12: Ειδική Ποινική Διαδικασία

Άρθρο 13: Πολιτική Αγωγή

 

Κεφάλαιο 3: Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών - Καταπολέμηση αδήλωτης εργασίας, γραφειοκρατίας και φοροδιαφυγής

 

Άρθρο 14: Συνεργασία Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης και Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Άρθρο 15: Διαδικασία ειδικού ελέγχου

Άρθρο 16: Συμπλήρωση αντικειμένου αποστολής της Οικονομικής Αστυνομίας

Άρθρο 17: Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Συμμόρφωσης

Άρθρο 18: Δημιουργία ηλεκτρονικής ψηφιακής βάσης σύνταξης και συνταξιούχων - Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και φοροδιαφυγή - Υποχρεώσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης και Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Άρθρο 19: Κυρώσεις σε περιπτώσεις παράνομης απασχόλησης επιδοτούμενου ανέργου

Άρθρο 20: Θωράκιση Επιθεωρητών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

 

Μέρος Δεύτερο: Σώμα επιθεώρησης εργασίας, Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και άλλες διατάξεις εργασιακών ζητημάτων

 

Κεφάλαιο 1: Σώμα επιθεώρησης εργασίας

 

Άρθρο 21: Αναστολή λειτουργίας οργανικών μονάδων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Άρθρο 22: Τροποποίηση άρθρου 68 του νόμου 3863/2010

Άρθρο 23: Τροποποιήσεις του νόμου 3996/2011

Άρθρο 24: Τροποποιήσεις του νόμου 4052/2012

 

Κεφάλαιο 2: Διατάξεις Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

 

Άρθρο 25: Σκοπός Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Άρθρο 26: Συμμετοχή του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ως ισότιμου κοινωνικού εταίρου

Άρθρο 27: Ακατάσχετο των εισφορών υπέρ κλάδων και Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Άρθρο 28: Προστασία ακίνητης περιουσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού - Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής

Άρθρο 29: Διοικητική συνδρομή Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού - Προστασία ελεγκτών Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Άρθρο 30: Μέτρα για την αποτελεσματικότερη ένταξη / επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας

Άρθρο 31:Ρυθμίσεις σχετικές με την τακτική επιδότηση ανεργίας

Άρθρο 32: Ρύθμιση σχετική με ειδική επιδότηση ανεργίας

Άρθρο 33: Θέματα προσωπικού Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Άρθρο 34: Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών

Άρθρο 35: Λοιπές διατάξεις σχετικές με τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας

 

Κεφάλαιο 3: Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

 

Άρθρο 36: Ρυθμίσεις για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Άρθρο 37: Αναγνώριση Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων ως ισότιμου κοινωνικού εταίρου

Άρθρο 38: Γενικές Διατάξεις και Ρυθμίσεις λοιπών ζητημάτων

Άρθρο 39: Τροποποιήσεις του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012)

Άρθρο 40: Μεταβατικές - Ερμηνευτικές διατάξεις

 

Μέρος Τρίτο: Διατάξεις για την κοινωνική ασφάλιση

 

Κεφάλαιο 1: Οργανωτικά θέματα Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εποπτευόμενων φορέων

 

Άρθρο 41: Κατάργηση θέσεων ειδικών συνεργατών

Άρθρο 42: Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 43: Διοικητικό Συμβούλιο Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού

Άρθρο 44: Διοικητικό Συμβούλιο Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας

Άρθρο 45: Διοικητικό Συμβούλιο Οργανισμών Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου

Άρθρο 46: Ρυθμίσεις Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Άρθρο 47: Θέματα του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 48: Επανεγγραφή στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών

Άρθρο 49: Εναρμόνιση ασφαλιστικών εισφορών Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών

Άρθρο 50: Βελτίωση διαδικασίας απόδοσης βοηθήματος σε ασφαλισμένους του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων και Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Άρθρο 51: Ασφάλιση αιρετών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμίδας

Άρθρο 52: Τροποποίηση του νόμου 3586/2007

Άρθρο 53: Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο

Άρθρο 54: Διοικητικές επιτροπές Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών

Άρθρο 55: Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών

Άρθρο 56: Μίσθωση ακινήτων μεταξύ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης

Άρθρο 57: Ημερομηνία καταβολής των συντάξεων

Άρθρο 58: Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων

Άρθρο 59: Διοικητικό Συμβούλιο Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης

Άρθρο 60: Ρυθμίσεις προσωπικού - Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - Τομείς Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

 

Κεφάλαιο 2: Θέματα λειτουργίας κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας

 

Άρθρο 61: Στελέχωση και αποζημίωση μελών - Απόδοση ποσού στο Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών ανά εξεταζόμενο περιστατικό

Άρθρο 62: Οφειλόμενη αποζημίωση σε ιατρούς και γραμματείς

Άρθρο 63: Ένταξη ιατρών στο Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών

Άρθρο 64: Συμμετοχή ιατρών Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στις Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας

Άρθρο 65: Απόσπαση για γραμματειακή υποστήριξη

Άρθρο 66: Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης

Άρθρο 67: Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή

 

Κεφάλαιο 3: Θέματα Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων

 

Άρθρο 68: Διακανονισμός καθυστερούμενων οφειλών

Άρθρο 69: Ανασφάλιστοι υπερήλικες

Άρθρο 70: Ασφάλιση των εργατών γης σε μεγαλύτερη ασφαλιστική κατηγορία

 

Κεφάλαιο 4: Λοιπές διατάξεις Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

Άρθρο 71: Προαιρετική ασφάλιση (πρώην) Ειδικών Ταμείων

Άρθρο 72: Κατανομή συνεισπραττόμενων εισφορών

Άρθρο 73: Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Άρθρο 74

Άρθρο 75: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 76

Άρθρο 77: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 78: Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 79: Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Άρθρο 80

Άρθρο 81

Άρθρο 82: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 17-04-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.