Νόμος 4144/13 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού συνιστάται κλάδος με την επωνυμία Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής.

 

2. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής που συστάθηκε με το άρθρο 3 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 7/28-02-2012 (ΦΕΚ 39/Α/2012) καταργείται και οι πόροι, τα αποθεματικά και κάθε έσοδο αυτού μεταφέρονται στον ως άνω συνιστώμενο κλάδο.

 

3. Ο κλάδος με την επωνυμία Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής και ο κλάδος με την επωνυμία Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση που συστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α/1996), ενοποιούνται λειτουργικά σε λογαριασμό με την επωνυμία Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών, ενώ οι ενοποιούμενοι κλάδοι παραμένουν απόλυτα διακριτοί υποκείμενοι σε χωριστή παρακολούθηση και με απόλυτη διαχειριστική αυτοτέλεια.

 

4. Πόροι του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών είναι:

 

α) Εισφορά 0,81 %, όπως αυτή καθορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α/1996).

 

β) Εισφορά 1,35% που βαρύνει τους εργαζόμενους και που υπολογίζεται επί των αποδοχών τους, επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Την ως άνω εισφορά συνθέτουν:

 

α) η προβλεπόμενη από το άρθρο 7 της παραγράφου 1 περίπτωση β' εδάφιο 1o του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2963/1954 (ΦΕΚ 195/Α/1954) εισφορά 1% και

 

β) η προβλεπόμενη από το άρθρο 3 της παραγράφου 1 περίπτωση α' του νόμου [Ν] 678/1977 (ΦΕΚ 246/Α/1977), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 εδάφιο Γ' του νόμου 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/2003) εισφορά 0,35 %, που αμφότερες συνεισπράττονται με τις εισφορές υπέρ Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

γ) Τα προβλεπόμενα, από την περίπτωση Γ' του άρθρου 89 του νόμου 3996/2011, όπως εξειδικεύτηκαν στην 23411/2131/30-12-2011 (ΦΕΚ 29/Β/2012) κοινή απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων, τα οποία διατίθενται αποκλειστικά για τους θεσπισμένους με τις διατάξεις αυτές σκοπούς.

 

δ) Κάθε έσοδο από χαριστική αιτία.

 

ε) Οι πρόσοδοι του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού που ενδεχομένως προκύπτουν από την εκμετάλλευση της περιουσίας των καταργηθέντων από 14-02-2012 με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου 4046/2012, όπως ισχύει, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με τις επωνυμίες Οργανισμός Εργατικής Εστίας και Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, αντίστοιχα.

 

στ) Τα πάσης φύσεως πρόστιμα που επιβάλλονται από τους εργοδότες στους μισθωτούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3789/1957 (ΦΕΚ 210/Α/1957),

 

ζ) Οποιοσδήποτε άλλος πόρος προερχόμενος από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

 

η) η προβλεπόμενη από τις παραγράφους 2, 3 και 5 του άρθρου 69 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010) και την παράγραφο 6 του άρθρου 20 του νόμου 4255/2014 (ΦΕΚ 89/Α/2014) εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Επαγγελματικής Εστίας, τα οποία διατίθενται για τους θεσπισμένους με τις διατάξεις αυτές σκοπούς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 68 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

 

5. Οι πόροι του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών είναι ακατάσχετοι, δεν λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση.

 

6. Από τα έσοδα του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών:

 

α) Η εισφορά 0,81 % διατίθεται αποκλειστικά για τους σκοπούς του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση.

 

β) Η εισφορά 1,35% και οι λοιποί ανωτέρω αναφερόμενοι πόροι υπό στοιχεία β', δ', ε', στ', ζ' και η' της παραγράφου 4 διατίθενται αποκλειστικά και καλύπτουν:

 

α)α) Δαπάνες για κάθε γεννημένη έννομη σχέση των καταργηθέντων με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου 4046/2012, όπως ισχύει, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Εργατικής Εστίας και Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την εκκαθάριση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το κατασκευαστικό πρόγραμμα του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

 

β)β) Τακτικό πόρο του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας σε ποσοστό επί των ετήσιων εσόδων του Λογαριασμού, που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

γ)γ) Τακτικό πόρο του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού σε ποσοστό επί των ετήσιων εσόδων του Λογαριασμού, που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

δ)δ) Την εν γένει κάλυψη υποδομών, ινστιτούτων ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων της αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας οργάνωσης των εργαζομένων, που υπογράφουν εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

 

ε)ε) Δαπάνες για κοινωνικούς σκοπούς, ιδίως:

 

την πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού συμπεριλαμβανομένης και της ψυχαγωγίας των τέκνων αυτού,
την υλοποίηση προγραμμάτων για τη στεγαστική προστασία του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού,
τη συνδρομή στη συλλογική οργάνωση και δράση του εργατικού δυναμικού, ενόψει της βελτίωσης του βιοτικού του επιπέδου,
για την κάλυψη μερική ή ολική λειτουργικών και άλλων δαπανών σχετικά με την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.

 

Οι ως άνω κοινωνικοί σκοποί εξειδικεύονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίες εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Με τις ίδιες ή όμοιες αποφάσεις ρυθμίζονται και τα θέματα που αφορούν τον τρόπο κατανομής και καταβολής των χρηματικών ποσών και τη διαδικασία πιστοποίησης της εκτέλεσης των δαπανών, ενόψει της επίτευξης των ως άνω οριζομένων κοινωνικών σκοπών.

 

γ) Η εισφορά από την περίπτωση Γ' του άρθρου 89 του νόμου 3996/2011 διατίθεται αποκλειστικά και καλύπτει τους θεσπισμένους με τη διάταξη αυτή σκοπούς, όπως εξειδικεύτηκαν με την 23411/2131/30-12-2011 (ΦΕΚ 29/Β/2012) κοινή απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται σε τριάντα ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, καθορίζεται ο χρόνος έναρξης υλοποίησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, σύμφωνα και με τους όρους της περίπτωσης Γ' του άρθρου 89 του νόμου 3996/2011.

 

δ. Οι δαπάνες των κλάδων Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) και Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής βαρύνουν, για την κάλυψή τους, τους διαχρονικά αποδιδόμενους πόρους στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και καταβάλλονται από τα σχετικά ταμειακά διαθέσιμα, ανεξαρτήτως εάν έχει μεταφερθεί από τον ΕΦΚΑ, κατά το έτος απόδοσης του πόρου, το ποσό που αντιστοιχεί στις εν λόγω ενιαύσιες δαπάνες. Οι ως άνω δαπάνες αποτελούν απόδοση πόρου και δεν συνιστούν επιχορήγηση ή χρηματοδότηση, κατά το άρθρο 41 του νόμου 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/2013), το άρθρο 10Β του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) και την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του νόμου 2731/1999 (ΦΕΚ 138/Α/1999), όπως ισχύουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του νόμου 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/2013), με την παράγραφο 4 του άρθρου 68 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), με την παράγραφο 2 του άρθρου 51 του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016), με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 4491/2017 (ΦΕΚ 152/Α/2017).

 

7. Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τη λειτουργία του κάθε κλάδου του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών και την υποστήριξη των προγραμμάτων και δράσεών του καλύπτονται από το σύνολο των πόρων εκάστου κλάδου του ως άνω Λογαριασμού.

 

8. Για τη λειτουργία του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών συνιστάται Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που εκδίδεται εντός τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η Επιτροπή αποτελείται από:

 

α) Τον Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ή τον οριζόμενο από αυτόν ως αναπληρωτή του Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ο οποίος και προεδρεύει της Επιτροπής Διαχείρισης.

 

β) 5 εκπροσώπους με ισάριθμους αναπληρωτές που ορίζει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος.

 

γ) 5 εκπροσώπους με ισάριθμους αναπληρωτές που ορίζονται ως εξής: 1 από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, 1 από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, 1 από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, 1 από το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και 1 από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).

 

δ) 2 εμπειρογνώμονες με ισάριθμους αναπληρωτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

 

Τα μέλη των περιπτώσεων β' έως δ' ορίζονται με τετραετή θητεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 4578/2018 (ΦΕΚ 200/Α/2018), με την παράγραφο 1 του άρθρου 70 του νόμου [Ν] 4611/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 

9. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για τον τρόπο διανομής και χρήσης των ποσών του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών και γενικά για κάθε θέμα που αφορά την υλοποίηση των σκοπών του ως άνω Λογαριασμού.

 

10. Η διαχείριση του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών υπάγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού και τις διατάξεις του κανονισμού ταμειακής και λογιστικής διαχείρισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 410/1971/ΦΕΚ 124/Α/1971). Για την εξασφάλιση της λειτουργίας, διαχείρισης και παρακολούθησης του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών προβλέπονται διακεκριμένοι κωδικοί αριθμοί εσόδων και δαπανών στον Προϋπολογισμό και Απολογισμό του Οργανισμού.

 

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, καθορίζονται:

 

α) Η διαδικασία, τα όργανα, οι κατηγορίες προσωπικού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και η αποζημίωσή τους για τη διενέργεια ελέγχων που αφορούν προγράμματα και παροχές,

 

β) ο αριθμός των ατόμων από το προσωπικό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού που υποστηρίζουν τη λειτουργία της Επιτροπής και το ύψος αποζημίωσής τους για την πρόσθετη απασχόλησή τους,

 

γ) το ύψος της αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της, και

 

δ) δαπάνες για κάθε άλλη ενέργεια, αναγκαία για την υλοποίηση των σκοπών του Λογαριασμού.

 

12. Για την αντιμετώπιση των προαναφερόμενων δαπανών, καθώς και του διαχειριστικού κόστους του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, εγγράφεται κατ' έτος στον προϋπολογισμό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ειδική πίστωση από έσοδο προερχόμενο από απόδοση ποσοστού από 5% έως 10% επί του συνολικού ποσού των εισφορών υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών που εισπράχθηκαν το προηγούμενο έτος.

 

13. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανατίθενται στις υφιστάμενες υπηρεσιακές δομές του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στην ολοκλήρωση των αναληφθέντων τεχνικών έργων των καταργηθέντων οργανισμών Εστίας και Κατοικίας, καθώς και όλες οι ενέργειες παραχώρησης των κατοικιών στους δικαιούχους και η σύνταξη των αναγκαίων πράξεων προς την εκπλήρωση των σκοπών αυτών.

 

14. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

15. Μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περί συγκρότησης της συνιστώμενης με την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου Επιτροπής, ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση εξακολουθεί να λειτουργεί ως μεμονωμένος Λογαριασμός, σύμφωνα με τη νομοθεσία που τον διέπει, όπως επίσης και ο Ειδικός Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής που συστάθηκε με το άρθρο 3 της Πράξης Υπουργικής Απόφασης 7/28-02-2012 (ΦΕΚ 39/Α/2012), καθώς και ο Ειδικός Λογαριασμός Παιδικών Κατασκηνώσεων., όπως αυτός συστάθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης Γ' του άρθρου 89 του νόμου 3996/2011 όπως εξειδικεύτηκαν στην 23411/2131/30-12-2011 (ΦΕΚ 29/Β/2012) κοινή απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

16. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 4 και η παράγραφος 6 του άρθρου 1 του νόμου 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α/1996), καθώς και η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του νόμου 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α/1998), καταργούνται.

 

17. Η παράγραφος 10 του άρθρου 1 του νόμου 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α/1996), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφος 6 του άρθρου 21 του νόμου 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α/1998) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Από τον Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση επιχορηγούνται το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, καθώς και ινστιτούτα και εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν με τη συμμετοχή της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Για τους ανωτέρω φορείς η επιχορήγηση από τον Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστού 15% επί του συνόλου των ετήσιων εισφορών που εισπράχθηκαν υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση.}

 

18. Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του νόμου 2639/1998 (ΦΕΚ 295/Α/1998) καταργείται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.