Νόμος 3996/11 - Άρθρο 89

Άρθρο 89


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Καθορισμός ποσού αμοιβής απασχολούμενων προσώπων σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

 

1. Η αμοιβή των προσώπων που απασχολούνται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας δικαιούχων φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι θα χρηματοδοτούνται από προγράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσης τους, ορίζεται σε 25 € ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 € μηνιαίως, κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις.

 

2. Οι εισφορές που αναλογούν στις παραπάνω αμοιβές καταβάλλονται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, μέσω ειδικών προγραμμάτων επιδοτήσεων των ασφαλιστικών εισφορών.

 

3. Οι δικαιούχοι φορείς, εκτός από τα καταβαλλόμενα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν οποιαδήποτε άλλη παροχή στα απασχολούμενα πρόσωπα.

 

4. Για την εφαρμογή και εκτέλεση των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας οι δικαιούχοι φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια στον τόπο παροχής εργασίας των προσώπων που απασχολούνται σε αυτούς.

 

5. Η παρούσα διάταξη έχει εφαρμογή και για κάθε πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που έχει ήδη προκηρυχθεί.

 

Β. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 16 του νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/2010) αντικαθίστανται αφότου ίσχυσαν, ως εξής:

 

{3. Μέχρι την 30-03-2011 ολοκληρώνεται η διαδικασία συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τα προβλεπόμενα στο παρόν.

 

Μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, συνεχίζεται η θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί και να ασκεί τα καθήκοντα του, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1876/1990.

 

Δεν επιτρέπεται ο ορισμός των τακτικών μελών του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχουν συμπληρώσει 6 έτη συνεχούς θητείας ως μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

4. (α) Μέσα σε ένα μήνα από τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του προβαίνει σε δημόσια προκήρυξη για την πρόσληψη μεσολαβητών και διαιτητών.

 

(β) Οι εν ενεργεία μεσολαβητές και διαιτητές μπορεί να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη και όσοι δεν προσληφθούν εκ νέου η θητεία τους λήγει στις 30-10-2011, οπότε λύεται αζημίως η σχέση τους με τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας. Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να έχουν ολοκληρώσει και παραδώσει τις υποθέσεις που έχουν αναλάβει. Δεν αναδεικνύεται ως διαιτητής όποιος χειρίσθηκε την ίδια υπόθεση ως μεσολαβητής.}

 

Γ. Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων

 

1. Στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας συνιστάται λογαριασμός με τίτλο Ειδικός Λογαριασμός Παιδικών Κατασκηνώσεων με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια. Πόροι του λογαριασμού είναι η εργοδοτική εισφορά 20 € ετησίως για κάθε εργαζόμενο, η οποία εισπράττεται με τις τακτικές εισφορές του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, οι τόκοι των κεφαλαίων του Λογαριασμού και κάθε παροχή από χαριστική αιτία.

 

2. Σκοπός του λογαριασμού είναι η οργάνωση και η εφαρμογή προγραμμάτων φιλοξενίας σε θερινές κατασκηνώσεις των παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας καθορίζεται για κάθε έτος ο αριθμός των δικαιούχων που εντάσσονται στα προγράμματα φιλοξενίας των παιδιών τους σε θερινές κατασκηνώσεις, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής τους.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθορίζονται οι διαδικασίες είσπραξης, ελέγχου, διαχείρισης, διάθεσης και δικαιολόγησης των κονδυλίων του Λογαριασμού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την υλοποίηση του σκοπού της παρούσας διάταξης.

 

5. Για την κάλυψη της παροχής αυτής θεσπίζεται ετήσια εργοδοτική εισφορά 20 € ανά εργαζόμενο.

 

6. Τα της λογιστικής οργάνωσης ισοζυγίων, προϋπολογισμών, ισολογισμών, απολογισμών, διενέργειας προμηθειών υπηρεσιών αναγκαίων για τη λειτουργία του λογαριασμού διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.