Νόμος 3996/11 - Άρθρο 90

Άρθρο 90


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση 38 της παραγράφου II του άρθρου 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που ασκούνταν από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και είναι σχετικές με την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών, κατά τις ρυθμίσεις του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998), εξακολουθούν να ασκούνται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μέχρι την 30-06-2012, κατά παρέκκλιση του άρθρου 286 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

Οι εκκρεμείς, σχετικές με το νόμο 2643/1998, υποθέσεις και διαδικασίες θα ολοκληρωθούν από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

Οι πράξεις που εκδόθηκαν κατ' εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 2643/1998 μετά την ισχύ του νόμου 3852/2010, δηλαδή μετά την 01-01-2011, είναι νόμιμες και ισχυρές.

 

Οι αρμοδιότητες οι σχετικές με την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών κατά τις ρυθμίσεις του νόμου 2643/1998 που ασκούνται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης παραμένουν σε αυτό.}

 

2. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2920/2001 (ΦΕΚ 131/Α/2001), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 14 του νόμου 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005), καταργείται.

 

β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2920/2001, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 14 του νόμου 3370/2005, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μπορεί να αποσπώνται, χωρίς γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων, για χρονικό διάστημα μέχρι 2 έτη υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για κάλυψη αυξημένων αναγκών του Αεροϋγειονομείου, αν αυτές δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν από το υπηρετούν προσωπικό.}

 

γ) Στις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2920/2001, οι λέξεις Περιφέρεια Αττικής αντικαθίστανται από τις λέξεις Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2920/2001 οι λέξεις Διεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας αντικαθίστανται από τις λέξεις Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Α' Αθηνών και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.