Νόμος 3996/11 - Άρθρο 88

Άρθρο 88: Κατάργηση των ανωνύμων εταιρειών Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική - Πληροφορική Ανώνυμη Εταιρεία και Επαγγελματική Κατάρτιση Ανώνυμη Εταιρεία και σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού με διακριτικό τίτλο (Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού), με έδρα την Αθήνα. Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η επωνυμία του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού για τις σχέσεις του με το εξωτερικό είναι National Institute of Labor and Human Resources (NILHR).

 

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 20 του νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/2011).

 

2. Σκοπός του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού είναι:

 

α) η παροχή επιστημονικής τεκμηρίωσης προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικώς με τις πολιτικές, οι οποίες σχεδιάζονται και εφαρμόζονται σε όλο το φάσμα αρμοδιότητας του, πλην των εξειδικευμένων θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης,

 

β) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το εποπτεύον Υπουργείο, και κατόπιν εντολής του Υπουργού και προς άλλους φορείς του Υπουργείου,

 

γ) η στήριξη των δράσεων και των πολιτικών του Υπουργείου με εργαλεία, μεθόδους και τεχνικές που αναπτύσσονται, συγκροτούνται και είναι διαθέσιμα από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη στα εξειδικευμένα θέματα στα οποία καλείται να συμβάλει, σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και κλαδικό επίπεδο,

 

δ) η εκπόνηση μελετών και πλαισίων εφαρμογής στα θέματα αρμοδιότητας του, η συλλογή και επεξεργασία στατιστικών ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων, όσον αφορά τα δεδομένα της αγοράς εργασίας, των εργασιακών σχέσεων και των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης, ως Εθνικού Φορέα,

 

ε) η εκπόνηση και η έκδοση της Εθνικής Ετήσιας Έκθεσης για την Αγορά Εργασίας και την Απασχόληση στην Ελλάδα,

 

στ) η προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης και της δια βίου μάθησης για το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας σε σχέση με τις εθνικές πολιτικές απασχόλησης,

 

ζ) η ανάπτυξη εργαλείων για την εφαρμογή και την προώθηση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης,

 

η) ο σχεδιασμός και η εκτέλεση δράσεων κατάρτισης και επανακατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού και η υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την Επαγγελματική Κατάρτιση και τη Δια Βίου Μάθηση.

 

3. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού:

 

α) διενεργεί για λογαριασμό του Υπουργείου ερευνητικό και μελετητικό έργο στα πεδία της ανάλυσης της αγοράς εργασίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, των εργασιακών σχέσεων, της επαγγελματικής κατάρτισης - δια βίου μάθησης και των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών απασχόλησης,

 

β) καταρτίζει εκθέσεις πολιτικής με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις και τις υποβάλλει στο Υπουργείο,

 

γ) παρέχει πλήρη τεχνική, επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη στο Υπουργείο, σε όλο το εύρος των αρμοδιοτήτων του, για την επίτευξη των βέλτιστων δυνατών αποτελεσμάτων των πρωτοβουλιών και δράσεων του,

 

δ) παράγει δείκτες παρακολούθησης, αξιολόγησης και μέτρησης επιπτώσεων των μέτρων και πολιτικών αγοράς εργασίας που υλοποιούνται από το Υπουργείο, εκδίδει τα αντίστοιχα πορίσματα και υποβάλλει σχετικές προτάσεις στο Υπουργείο,

 

ε) εκπονεί ειδικά προγράμματα εφαρμογής για την υποστήριξη των δράσεων του Υπουργείου, λαμβάνοντας υπόψη καλές πρακτικές της διεθνούς εμπειρίας, και υποβάλλει στο Υπουργείο εκθέσεις με προτάσεις εφαρμογής,

 

στ) παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις των θεμάτων αγοράς εργασίας και εφαρμογής πολιτικών και μέτρων απασχόλησης, καταπολέμησης της ανεργίας και των κοινωνικών ανισοτήτων σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο και μεταφέρει την τεχνογνωσία που απορρέει από την παρακολούθηση αυτή στα ελληνικά δεδομένα,

 

ζ) υποστηρίζει τη διάχυση πληροφόρησης για θέματα πολιτικών και δράσεων του Υπουργείου σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τακτικών και έκτακτων εκδόσεων και επιστημονικών συναντήσεων,

 

η) αναπτύσσει δίκτυο διασύνδεσης του με διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς μετέχοντας σε διεθνή συμπόσια και συνέδρια συζήτησης και ανταλλαγής επιστημονικών δεδομένων και εναλλακτικών στρατηγικών για θέματα πολιτικών απασχόλησης, κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης εργαλείων για την καλύτερη λειτουργία της αγοράς εργασίας,

 

θ) σχεδιάζει και εκτελεί επιχειρησιακά σχέδια ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης σε σύνδεση με την απασχόληση και προώθηση των ανέργων στην αγορά εργασίας και αξιοποιεί τους διαθέσιμους πόρους των κοινοτικών κονδυλίων (Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, Εθνικό Συμβούλιο Ποιότητας για την Ανάπτυξη κ.ά.), εθνικών πόρων και άλλων πηγών σε διεθνές επίπεδο για την υλοποίηση προγραμμάτων που απευθύνονται στο ανθρώπινο δυναμικό,

 

ι) υποστηρίζει το ρόλο του ως θεσμικού φορέα του Υπουργείου για τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την απασχόληση, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Γενικές και Ειδικές Γραμματείες και Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

 

ι)α) αναπτύσσει, μέσω των αποκεντρωμένων μονάδων του στις έδρες των Περιφερειών, δράσεις της αρμοδιότητας του, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες μονάδες ή διευθύνσεις απασχόλησης των Περιφερειών και με άλλους τοπικούς φορείς της αυτοδιοίκησης ή αναπτυξιακά δίκτυα,

 

ι)β) συμμετέχει σε ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πεδία της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της ισότητας ευκαιριών, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς,

 

ι)γ) συγκροτεί και διατηρεί δίκτυα διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους για θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του, καθώς και ειδικές επιτροπές ή ομάδες εργασίας με καθορισμένο αντικείμενο, χρονοδιάγραμμα και παραδοτέα, σε συνεργασία με το Υπουργείο ή άλλο Υπουργείο ή φορέα του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, ανάλογα το αντικείμενο,

 

ι)δ) μπορεί να συμπράττει με διεθνή ή ευρωπαϊκό οργανισμό αντίστοιχων αρμοδιοτήτων και συναφών ενδιαφερόντων,

 

ι)ε) συστήνει και λειτουργεί κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης,

 

ι)στ) σχεδιάζει, εκτελεί και διαχειρίζεται προγράμματα, δράσεις και ενέργειες συναφείς με το σκοπό του, που του ανατίθενται από άλλους φορείς ή από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή τις αρμόδιες Γενικές Γραμματείες του ή μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση,

 

ι)ζ) εφαρμόζει στοχευόμενες και ευέλικτες δράσεις κατάρτισης για ειδικές ομάδες, ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, μετανάστες / πρόσφυγες, μαζικά απολυμένους, κατοίκους απομακρυσμένων γεωγραφικά περιοχών αξιοποιώντας και τεχνολογίες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης,

 

ι)η) υλοποιεί ενέργειες διάχυσης των πολιτικών και πρακτικών που συμβάλλουν στη προσβασιμότητα της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης μέσω των περιφερειακών γραφείων του και με τη συνεργεία της τοπικής αγοράς εργασίας,

 

ι)θ) συγκεντρώνει και καταγράφει στοιχεία αναφορικά με τη συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης ανά περιφέρεια, μεγάλα αστικά κέντρα ή οικονομικούς κλάδους με στόχο την προσαρμογή των προσόντων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στις μεταβολές του τεχνολογικού και παραγωγικού περιβάλλοντος,

 

κ) αναπτύσσει συνεργασία με άλλους δημόσιους φορείς με στόχο τη σύνταξη μελετών και εκθέσεων σχετικά με την πιστοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και για το σχεδιασμό και εφαρμογή κοινών προγραμμάτων ή δράσεων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του και

 

κ)α) συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας ή πληροφοριών που έχουν σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση.

 

4. Οι πόροι του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού προέρχονται από:

 

α) τον τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό, και ειδικότερα από τακτικούς πόρους που εγγράφονται κατ' έτος υπέρ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ειδικά για το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού,

 

β) τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων,

 

γ) επιχορήγηση του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, σε ποσοστό 2% στα έσοδα του από εισφορές,

 

δ) χρηματοδότηση Κοινοτικών Κονδυλίων (Εθνικό Συμβούλιο Ποιότητας για την Ανάπτυξη), Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων, προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών,

 

ε) παροχή υπηρεσιών προς τρίτους εφόσον συνάδουν με τους σκοπούς και στόχους του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού και

 

στ) από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

 

Οι πόροι του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού, ειδικά για το έτος 2011, θα προέλθουν και από τον εγκεκριμένο τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του έτους 2011 (φορέας 33-110) και συγκεκριμένα από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Κωδικού Αριθμού Εξόδων 2599 (επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς).

 

5. α) Όργανα διοίκησης του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού είναι:

 

α) το Διοικητικό Συμβούλιο και

 

β) ο Γενικός Διευθυντής.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού είναι επταμελές με θητεία 3 ετών.

 

Τα μέλη και οι αναπληρωτές τους διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Αποτελείται από:

 

Τον Γενικό Διευθυντή του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού ως Πρόεδρο. Αναπληρωτής του ορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ένας από τους Διευθυντές του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού.
2 ανώτατους ή ανώτερους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο οποίος υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Έναν επιστήμονα νομικών, οικονομικών, κοινωνικών ή πολιτικών επιστημών, με εξειδίκευση και εμπειρία στο αντικείμενο του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Έναν ανώτατο ή ανώτερο υπάλληλο του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, ο οποίος υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Οργανισμού.
Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος και
Έναν εκπρόσωπο των Εργοδοτικών Οργανώσεων που υποδεικνύεται από κοινού από το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, από το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων ύστερα από συμφωνία μεταξύ τους.

 

Αν διαφωνήσουν ο εκπρόσωπος ορίζεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό ύστερα από πρόταση ενός εκπροσώπου από καθεμία από τις τέσσερις παραπάνω εργοδοτικές οργανώσεις.

 

β) Με την απόφαση συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου ένα από τα μέλη του ορίζεται Αντιπρόεδρος του.

 

Γραμματέας ορίζεται με απόφαση του Προέδρου ένας από τους υπαλλήλους του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείτο ανώτατο διοικητικό όργανο του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού, ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και ρυθμίζει όλες τις λειτουργίες του, εκτός από αυτές που ανατίθενται στον Γενικό Διευθυντή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

γ) Η αποζημίωση του Προέδρου και των μελών και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003).

 

δ) Για την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστάται επιστημονική και κοινωνική επιτροπή γνωμοδοτικού χαρακτήρα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται ο αριθμός των μελών και η σύνθεση της επιτροπής και κάθε σχετικό θέμα. Η συμμετοχή σε αυτήν είναι τιμητική και άμισθη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

6. α) Ο Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού διορίζεται με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για μία ακόμη φορά συνεχόμενη ή μη με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προκηρύσσεται η θέση του Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού, με την οποία καθορίζονται τα προσόντα, ο τρόπος επιλογής και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την επιλογή του. Η προκήρυξη αυτή δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες. Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού μπορεί να διορίζεται και ένας από τους Διευθυντές που υπηρετούν σε αυτό. Αν ως Γενικός Διευθυντής επιλεγεί υπάλληλος ή λειτουργός του δημόσιου τομέα αναστέλλεται η άσκηση καθηκόντων του σε αυτόν και ο χρόνος υπηρεσίας του λογίζεται ως πραγματικός χρόνος υπηρεσίας στον φορέα από τον οποίο προέρχεται για κάθε συνέπεια. Ο Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

 

β) Ο Γενικός Διευθυντής είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, παράλληλα αποτελεί μονομελές διοικητικό όργανο του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού, προΐσταται όλων των Υπηρεσιών του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού και του πάσης φύσεως προσωπικού, του οποίου είναι πειθαρχικώς προϊστάμενος, εκπροσωπεί το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον κάθε Αρχής, Δικαστικής ή Διοικητικής, σε όλες γενικά τις σχέσεις και συμβάσεις του προς τρίτους και σε κάθε δημόσια εκδήλωση και ενεργεί γενικά κάθε πράξη διοίκησης και εκπροσώπησης, υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής και εξόδων και θεωρεί τις αποδείξεις εσόδων.

 

γ) Ο Γενικός Διευθυντής και Πρόεδρος του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού μπορεί να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του με σχετική πράξη του.

 

δ) Αν Γενικός Διευθυντής ο οποίος συμπληρώσει 1 θητεία και μετά τη λήξη της θητείας του δεν επιλεγεί εκ νέου ως Γενικός Διευθυντής τοποθετείται υποχρεωτικά σε θέση Διευθυντή του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού, εφόσον είναι υπάλληλος του. Αν διακοπεί η θητεία του Γενικού Διευθυντή με οποιονδήποτε τρόπο δεν γεννάται απαίτηση καταβολής αποζημίωσης του.

 

ε) Οι αποδοχές του Προέδρου - Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού είναι ίσες με τις πάσης φύσεως αποδοχές Γενικού Διευθυντή Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου.

 

7. Η οικονομική διαχείριση του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού υπόκειται σε ετήσιο κατασταλτικό έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίοι υποβάλλουν έκθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο και στον εποπτεύοντα Υπουργό. Ο προϋπολογισμός και απολογισμός εγκρίνεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

8.α) Η Κεντρική Υπηρεσία του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού βρίσκεται στην έδρα του και μπορεί να διαρθρώνεται γεωγραφικά με τη λειτουργία έως 13 Περιφερειακών Γραφείων στις έδρες των Περιφερειών, ως ακολούθως:

 

Διεύθυνση Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Περιφερειακών Γραφείων
Διεύθυνση του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης
Διεύθυνση Ανάλυσης Αγοράς Εργασίας και Εργασιακών Σχέσεων
Διεύθυνση Ενεργητικών Πολιτικών και Διεθνών Δικτύων
Υπηρεσίες, Τμήματα και Γραφεία υπαγόμενα στον Πρόεδρο - Γενικό Διευθυντή.

 

α)α) Γραφείο Προέδρου - Γενικού Διευθυντή

β)β) Νομική Υπηρεσία

γ)γ) Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

δ)δ) Γραφείο Ποιότητας

ε)ε) Γραφείο Κοινοτικών Προγραμμάτων

στ)στ) Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων.

 

β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται ύστερα από σχετική εισήγηση του Προέδρου - Γενικού Διευθυντή, προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες κάθε Διεύθυνσης, καθώς και η εσωτερική τους διάρθρωση και μπορεί να δημιουργούνται νέες Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία.

 

9. α) Για τη λειτουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού, συνιστώνται 75 οργανικές θέσεις προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ενιαίες για τις κατηγορίες- εκπαιδευτικές βαθμίδες ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, καθώς και 3 θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή.

 

Στις πιο πάνω θέσεις, συμπεριλαμβάνονται οι θέσεις προϊσταμένων διευθύνσεων και τμημάτων, καθώς και οι απαραίτητες για τη στελέχωση των Περιφερειακών γραφείων του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού. Τα προσόντα για όλες τις κατηγορίες του προσωπικού είναι εκείνα που προβλέπονται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001). Η κατανομή των θέσεων κάθε κατηγορίας κατά κλάδους, ειδικότητες και η κατάταξη προσωπικού σε κατηγορίες, κλάδους, ειδικότητες, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο, καθώς και η τοποθέτηση του, γίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού μέσα σε 20 ημέρες από τη συγκρότηση του σύμφωνα με τις ισχύουσες για κάθε περίπτωση διατάξεις.

 

β) Για την επιλογή προϊσταμένων διευθύνσεων και τμημάτων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 85 και 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (νόμος 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007)).

 

γ) Κατά την πρώτη εφαρμογή και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών η επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων διευθύνσεων και τμημάτων γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του Προέδρου - Γενικού Διευθυντή.

 

δ) Για κάθε ζήτημα που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση, τη μισθολογική και βαθμολογική ένταξη και εξέλιξη, τις άδειες, την υπηρεσιακή εκπαίδευση, την πειθαρχική διαδικασία και τα γενικότερα δικαιώματα και υποχρεώσεις των εργαζομένων του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του κεφαλαίου Α' του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009) και των άρθρων 2 έως 26, της παραγράφου 2 του άρθρου 27 και του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003). Οι πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα οποιασδήποτε ονομασίας δεν διατηρούνται ως προσωπική διαφορά.

 

10. α) Η πρόσληψη του προσωπικού του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού διενεργείται σύμφωνα και κατ' αναλογία με τα οριζόμενα στις διατάξεις του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), καθώς και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001, που αφορούν τα προσόντα διορισμού.

 

β) Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού μπορεί να προβαίνει σε νέες προσλήψεις εφόσον έχει εξεταστεί προηγουμένως η δυνατότητα να καλυφθούν οι συγκεκριμένες ανάγκες με μετακίνηση ή μετάθεση πλεονάζοντος σε άλλες υπηρεσιακές μονάδες προσωπικού ή με μετατάξεις πλεονάζοντος προσωπικού άλλης κατηγορίας, εφόσον το προσωπικό αυτό διαθέτει ή μπορεί με μέριμνα του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού να αποκτήσει τα απαιτούμενα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, με εκπαίδευση, μετεκπαίδευση ή επανακατάρτιση.

 

11. Συνιστώνται 2 ενιαίες θέσεις για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο γραφείο του Προέδρου - Γενικού Διευθυντή. Η πρόσληψη στις ανωτέρω θέσεις γίνεται με σχετική πράξη του Προέδρου - Γενικού Διευθυντή. Οι αποδοχές του προσωπικού που προσλαμβάνεται στις προαναφερόμενες θέσεις είναι αντίστοιχες με αυτές του προσωπικού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 2623/1998 (ΦΕΚ 139/Α/1998). Το προσωπικό αυτό αποχωρεί αυτοδικαίως ταυτόχρονα με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του Πρόεδρου - Γενικού Διευθυντή χωρίς άλλη διαδικασία. Αποχωρεί επίσης οποτεδήποτε με σχετική πράξη του Πρόεδρου - Γενικού Διευθυντή. Η παροχή υπηρεσίας στις θέσεις της παρούσας παραγράφου δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη αξίωση. Οι ανωτέρω θέσεις επιτρέπεται να καλύπτονται και με απόσπαση υπαλλήλων υπηρεσιών και φορέων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997). Η απόσπαση διενεργείται ύστερα από αίτημα του Προέδρου - Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών.

 

12. Για τις μετακινήσεις του Πρόεδρου - Γενικού Διευθυντή, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους (νόμος 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999)). Για κάθε μορφής προμήθειες του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού εφαρμόζονται οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και ελέγχου (νόμος 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), νόμος 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995), προεδρικό διάταγμα 118/2007 και προεδρικό διάταγμα 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) περί προσαρμογής στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ).

 

13. Από 01-09-2011 καταργούνται οι ανώνυμες εταιρείες Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική - Πληροφορική Ανώνυμη Εταιρεία και Επαγγελματική Κατάρτιση Ανώνυμη Εταιρεία, οι οποίες ιδρύθηκαν με τα άρθρα 9 και 10 του νόμου 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α/2001) και το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού καθίσταται καθολικός διάδοχος και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργούμενων ανωνύμων εταιρειών. Τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία των καταργούμενων εταιρειών Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική - Πληροφορική Ανώνυμη Εταιρεία και Επαγγελματική Κατάρτιση Ανώνυμη Εταιρεία περιέρχονται στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού. Η ακίνητη περιουσία τους μεταβιβάζεται στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού από την ημερομηνία μεταγραφής των πράξεων μεταβίβασης της στα βιβλία μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου / Κτηματολογικού Γραφείου, ενώ η κινητή από την ημερομηνία παράδοσης της στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού.

 

Οι ως άνω μεταβιβάσεις, καθώς και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για τα ανωτέρω απαλλάσσεται παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου ή άλλου τέλους, εισφοράς δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ υποθηκοφυλάκων. Το προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος στις καταργούμενες εταιρείες, μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας αυτοδικαίως στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού και κατατάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Το προσωπικό και οι δικηγόροι που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος στις καταργούμενες εταιρείες, μεταφέρονται με την ίδια σχέση εργασίας αυτοδικαίως στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού και κατατάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

Όπου σε νόμο, διάταγμα ή υπουργική απόφαση αναφέρεται κάποια από τις καταργούμενες εταιρείες νοείται ότι αναφέρεται το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού. Οι εκκρεμείς δίκες των καταργούμενων εταιρειών συνεχίζονται από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού.

 

14. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος ο Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού ορίζεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι μηνών.

 

15. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται επίσης και άλλα σχετικά θέματα και λεπτομέρειες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 22 του άρθρου 20 του νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.