Νόμος 2623/98 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Θέματα του Συνηγόρου του Πολίτη - Γενικού Επιθεωρητή του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην κατά τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2477/1997 (ΦΕΚ 59/Α/1997) ανεξάρτητη διοικητική αρχή Συνήγορος του Πολίτη συνιστώνται επτά (7) θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται τρεις (3) για τις ανάγκες του Συνηγόρου του Πολίτη και ανά μία (1) για τις ανάγκες κάθε Βοηθού Συνηγόρου. Η πρόσληψη στις ανωτέρω θέσεις γίνεται κατά περίπτωση από το Συνήγορο του Πολίτη και Βοηθό Συνήγορο, με σχετική πράξη τους, χωρίς οποιαδήποτε διαδικασία. Οι αποδοχές του προσωπικού που προσλαμβάνεται στις προαναφερόμενες θέσεις καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό αποχωρεί αυτοδικαίως ταυτόχρονα με την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, του οργάνου που το προσέλαβε, χωρίς άλλη διαδικασία. Η παροχή υπηρεσίας στις θέσεις της παρούσας παραγράφου δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη αξίωση ή προνόμιο. Οι ανωτέρω θέσεις επιτρέπεται να καλύπτονται και με απόσπαση υπαλλήλων υπηρεσιών και φορέων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997). Η απόσπαση γίνεται, ύστερα από αίτημα του Συνηγόρου του Πολίτη, με κοινή απόφαση του αρμόδιου υπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.

 

2. Ο Συνήγορος του Πολίτη και οι Βοηθοί Συνηγόρου είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί αποκλειστικής απασχόλησης. Οι αποδοχές τους καθορίζονται με κανονιστικές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, κατ' αντιστοιχία των αποδοχών του Προέδρου και Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Για τα λοιπά θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του Συνηγόρου του Πολίτη και των Βοηθών Συνηγόρων εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τον Πρόεδρο και Συμβούλους, αντίστοιχα, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται ο Υπουργός Οικονομικών, για την εφαρμογή του παρόντος και μόνο, νοείται ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και όπου αναφέρεται ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους νοείται ο Συνήγορος του Πολίτη.

 

3. Στην κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2477/1997 πρόσκληση του Συνηγόρου του Πολίτη εξειδικεύονται τα απαιτούμενα για την πρόσληψη ειδικά τυπικά προσόντα. Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2477/1997 επιτρέπεται να καλύπτονται και με απόσπαση υπαλλήλων υπηρεσιών και φορέων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997, εφόσον συγκεντρώνουν τα προσόντα της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1943/1991. Η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου υπουργού, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του δεύτερου, τρίτου, τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2477/1997.

 

4. Συνιστώνται τριάντα (30) θέσεις βοηθητικού επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας πέντε (5) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται. Απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη η απόσπαση στις θέσεις αυτές ορίζονται τίτλος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής και πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας. Η εξειδίκευση των απαιτούμενων τυπικών προσόντων και ο προσδιορισμός της ξένης γλώσσας γίνεται κάθε φορά στη δημόσια πρόσκληση, που εκδίδεται από το Συνήγορο του Πολίτη, για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων.

 

Η κάλυψη των θέσεων αυτών γίνεται με πρόσληψη ή απόσπαση υπαλλήλων, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2477/1997 και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

 

5. Η πλήρωση θέσεων της Γραμματείας του Συνηγόρου του Πολίτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2477/1997, μπορεί να γίνεται και με απόσπαση υπαλλήλων υπηρεσιών και φορέων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 216/1974, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, ισχύουν και για αποσπάσεις υπαλλήλων στην υπηρεσία του Συνηγόρου του Πολίτη.

 

6. Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2477/1997 εφαρμόζονται για τους υπαλλήλους που αποσπώνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του ίδιου νόμου, καθώς και των παραγράφων 1, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου.

 

7. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2530/1997 (ΦΕΚ 218/Α/1997), μετά την περίπτωση ι)α' προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, περίπτωση ι)β', που έχει ως εξής:

 

{ι)β. Να συμμετέχουν με αμοιβή στις διαδικασίες του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού για την πλήρωση θέσεων, περιλαμβανομένης και της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού και των επιτροπών πρόσληψης ειδικού επιστημονικού προσωπικού.}

 

8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2530/1997 προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{γ. Ο Συνήγορος του Πολίτη και οι Βοηθοί Συνήγοροι.}

 

Για το Συνήγορο του Πολίτη και τους Βοηθούς Συνηγόρους εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2530/1997.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου 3094/2003.

 

9. Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2530/1997 προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, η φράση: στις οποίες δεν περιλαμβάνονται η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού και οι επιτροπές πρόσληψης ειδικού επιστημονικού προσωπικού του δημόσιου τομέα.

 

10. Ο Γενικός Επιθεωρητής του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (άρθρο 7 του νόμου [Ν] 2477/1997) είναι ανώτατος υπάλληλος, εξομοιούμενος πλήρως για τις μισθολογικές και όλες τις λοιπές συνέπειες με Γενικό Διευθυντή κεντρικών υπηρεσιών των υπουργείων.

 

Για το Γενικό Επιθεωρητή έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2470/1997 και οι αποδοχές του καταβάλλονται από την υπηρεσία στην οποία ανήκει.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.