Νόμος 2623/98 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σύνταξη νέων εκλογικών καταλόγων - Αυτεπάγγελτη εγγραφή, διαγραφή και διόρθωση στοιχείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εκλογικοί κατάλογοι όλων των δήμων και κοινοτήτων της χώρας ανασυντάσσονται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και οι ισχύοντες καταργούνται μετά την κατά την παράγραφο 9 του άρθρου 1 οριστικοποίηση των νέων.

 

2. Οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται ενιαίοι χωρίς διάκριση σε καταλόγους ανδρών και γυναικών.

 

3. Κάθε εκλογέας εγγράφεται μόνο στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου ή της κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένος.

 

4. Μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι των κοινοτήτων με βάση τα δημοτολόγια του δήμου ή της κοινότητας συντάσσουν ονομαστικές αλφαβητικές καταστάσεις που αποτελούν τους νέους εκλογικούς καταλόγους και περιλαμβάνουν τους εκλογείς του δήμου ή της κοινότητας που είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια τους. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του νόμου 2672/1998 (ΦΕΚ 290/Α/1998).

 

Οι παραπάνω καταστάσεις περιλαμβάνουν τα στοιχεία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 15 και σε αυτές προστίθεται και ο Ειδικός Εκλογικός Αριθμός κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 18. Συντάσσονται κατά εκλογικά διαμερίσματα που καθορίζονται με απόφαση του νομάρχη μετά από πρόταση του δημάρχου ή προέδρου κοινότητας. Τα διαμερίσματα αυτά δύνανται να αντιστοιχούν ιδίως στα δημοτικά διαμερίσματα κατά την έννοια του άρθρου 2 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997) ή σε πολεοδομικές ή οικιστικές ενότητες.

 

Με προεδρικό διάταγμα ορίζεται ο τρόπος καθορισμού των εκλογικών διαμερισμάτων και η διαδικασία κατάταξης των εκλογέων σε αυτά.

 

5. Οι καταστάσεις της παραγράφου 4 μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη σύνταξή τους αναρτώνται επί δέκα (10) ημέρες στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα.

 

Μέσα σε 15 ημέρες από την ανάρτηση είναι δυνατόν να υποβληθούν ενστάσεις κατά της εγγραφής ή της μη εγγραφής από κάθε εκλογέα ή αντιπρόσωπο κόμματος, αναγνωρισμένου, κατά τον Κανονισμό της Βουλής, στη γραμματεία του δήμου ή της κοινότητας.

 

Πίνακας με τα στοιχεία των επισταμένων και εκείνων κατά των οποίων στρέφονται αναρτάται στο χώρο ανακοινώσεων του δήμου ή της κοινότητας επί πενθήμερο.

 

Οι αντιρρήσεις επί των ενστάσεων διατυπώνονται εγγράφως από το δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας ή από τον εκλογέα στον οποίο αφορούν.

 

Για τις αναρτήσεις των καταστάσεων και πινάκων της παραγράφου αυτής συντάσσεται έκθεση, που υπογράφεται από υπάλληλο του δήμου ή της κοινότητας.

 

6. Οι ενστάσεις της παραγράφου 5 είναι γραπτές, παραδίδονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο ή ειδικό πληρεξούσιό του και πρέπει να περιέχουν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή του, το ονοματεπώνυμο εκείνου εναντίον του οποίου στρέφονται, τον εκλογικό κατάλογο, τον αύξοντα αριθμό της εγγραφής του, τους ειδικούς και συγκεκριμένους λόγους που επικαλείται ο ενιστάμενος και τα στοιχεία που αποδεικνύουν αυτούς τους λόγους. Ένσταση που δεν περιέχει τα στοιχεία αυτά είναι απαράδεκτη και απορρίπτεται από το αρμόδιο δικαστήριο.

 

7. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη των προθεσμιών της παραγράφου 5 ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας διαβιβάζει τις ενστάσεις, με τις αντιρρήσεις του και τις σχετικές καταστάσεις στον πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου για την εκδίκασή τους.

 

Η απόφαση του πρωτοδικείου εκδίδεται μέσα σε 1 μήνα.

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 92/1994 (ΦΕΚ 69/Α/1994), όπως τροποποιείται με την παράγραφο 4 του άρθρου 5.

 

8. Οι εκλογικοί κατάλογοι μαζί με τις αποφάσεις των πρωτοδικείων αποστέλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μέσα σε 15 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 7.

 

Οι οικείοι δήμοι και κοινότητες αποστέλλουν επίσης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης οπτικό δίσκο μοναδικής εγγραφής στον οποίο έχει αποτυπωθεί το περιεχόμενο των εντύπων καταλόγων.

 

9. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μετά τον έλεγχο που αφορά την πληρότητα των στοιχείων που έχουν αποσταλεί, καθώς και τη μοναδικότητα της εγγραφής κάθε εκλογέα στους εκλογικούς καταλόγους της χώρας αποδίδει αμέσως σε καθένα από αυτούς τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό που προβλέπεται στην παράγραφο 18 και ενημερώνει την τηρούμενη από αυτό Βάση Δεδομένων του Εκλογικού Σώματος της χώρας. Αν διαπιστωθεί διπλή ή λανθασμένη εγγραφή προβαίνει, με απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εκλογών, στη διαγραφή εκείνης που δεν είναι σύμφωνη με τα στοιχεία εγγραφής στο δημοτολόγιο. Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης της Βάσης Δεδομένων του Εκλογικού Σώματος οι εκλογικοί κατάλογοι εκτυπώνονται. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εκλογών υπογράφει και σφραγίζει τους καταλόγους αυτούς που είναι πλέον οριστικοί. Ανά 1 αντίτυπο διαβιβάζεται στο οικείο Πρωτοδικείο, στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και στον οικείο δήμο ή κοινότητα.

 

Πέραν των εντύπων καταλόγων του Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης διαβιβάζει στους ίδιους αποδέκτες οπτικούς δίσκους μοναδικής εγγραφής στους οποίους έχει αποτυπωθεί το περιεχόμενο των οριστικών εντύπων εκλογικών καταλόγων.

 

10. Μέχρι την οριστικοποίηση των νέων εκλογικών καταλόγων εξακολουθούν να ισχύουν οι κωδικοποιημένοι εκλογικοί κατάλογοι του προηγούμενου έτους και τα παραρτήματα αυτών.

 

Μετά την οριστικοποίηση τα εκλογικά βιβλιάρια καταργούνται.

 

11. Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας συντάσσει αυτεπάγγελτα, κάθε έτος, από 1ης μέχρι τέλους Φεβρουαρίου ονομαστικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν όσους είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του δήμου ή της κοινότητας και αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν κατά το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 92/1994.

 

Οι νέοι αυτοί εκλογείς εντός του Ιανουαρίου του ίδιου έτους υποβάλλουν στον οικείο δήμο ή κοινότητα δήλωση για το εκλογικό διαμέρισμα στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου επιθυμούν να εγγραφούν. Αν δεν υποβληθεί η δήλωση αυτή, η κατάταξή τους γίνεται στο εκλογικό διαμέρισμα που επιλέγει ο δήμος και η κοινότητα με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία.

 

Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται αμελλητί στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ένταξή τους στο εκεί τηρούμενο αρχείο εκλογικών καταλόγων.

 

12. Σε ιδιαίτερες καταστάσεις που συντάσσονται από το δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας κάθε ημερολογιακό δίμηνο περιλαμβάνονται όλες οι μεταβολές που έχουν επέλθει στα δημοτολόγια λόγω θανάτου, μεταδημότευσης, διόρθωσης στοιχείων εγγραφής και απόκτησης ή απώλειας της Ελληνικής Ιθαγένειας.

 

Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης προκειμένου να ενταχθούν στο εκεί τηρούμενο αρχείο εκλογικών καταλόγων.

 

Στις ίδιες καταστάσεις περιλαμβάνεται και κάθε μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας των εκλογέων και η ένταξή τους, εφόσον επέρχεται διαφοροποίηση, στο αντίστοιχο εκλογικό διαμέρισμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 3146/2003 (ΦΕΚ 125/Α/2003).

 

13. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μεριμνά για την καταχώριση στους εκλογικούς καταλόγους σχετικών ενδείξεων για τους στερηθέντες του εκλογικού δικαιώματος λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης, σε κάποιο από τα εγκλήματα που ορίζονται από τον ποινικό και στρατιωτικό ποινικό κώδικα, για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

 

Τα Γραφεία Ποινικού Μητρώου, τα Στρατολογικά Γραφεία των Ενόπλων Δυνάμεων και τα Πρωτοδικεία στέλνουν στις αρχές κάθε διμήνου στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καταστάσεις με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αναγνώριση των εκλογέων αυτών στους εκλογικούς καταλόγους λόγω ανάκλησης των οικείων αποφάσεων η λήξης των ποινών.

 

14. Μεταβολές που συντελούνται στο δημοτολόγιο 1 μήνα πριν από την προκήρυξη των εκλογών καταχωρίζονται στους εκλογικούς καταλόγους μετά τη διενέργεια των εκλογών.

 

15. Οι καταστάσεις των παραγράφων 11 και 12 συντάσσονται κατά αλφαβητική σειρά επωνύμου και περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία: φύλο, επώνυμο, κύριο όνομα, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, όνομα συζύγου και το γένος, αν πρόκειται για έγγαμη γυναίκα που φέρει το επώνυμο του συζύγου, ακριβή ημερομηνία γέννησης (ημέρα, μήνας, έτος) και εφόσον δεν υπάρχει η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης, αριθμό δημοτολογίου και διεύθυνση κατοικίας (δήμος ή κοινότητα ή τέως κοινότητα ή συνοικισμός, οδό και αριθμό). Επιπλέον οι καταστάσεις της παραγράφου 12 περιέχουν και τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό με εξαίρεση τις εγγραφές λόγω απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας.

 

Οι καταστάσεις της παραγράφου 11 αναρτώνται στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα από 1ης μέχρι 10ης Μαρτίου.

 

Οι καταστάσεις της παραγράφου 12 αναρτώνται επίσης στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα από 1ης μέχρι 10ης του επόμενου μήνα μετά τη λήξη του διμήνου. Μέσα στις προθεσμίες αυτές κάθε εκλογέας ή αντιπρόσωπος κόμματος αναγνωρισμένου κατά τον Κανονισμό της Βουλής έχει το δικαίωμα να υποβάλει στο δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ένσταση κατά της εγγραφής ή της μη εγγραφής ενός προσώπου στις καταστάσεις αυτές.

 

Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 5 εφαρμόζονται αναλόγως και στις ανωτέρω περιπτώσεις.

 

16. Οι ενστάσεις, οι εναντίον αυτών αντιρρήσεις και οι σχετικές με αυτές καταστάσεις διαβιβάζονται σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη των προθεσμιών του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 15, από το δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για την εκδίκασή τους.

 

Η απόφαση του Πρωτοδικείου εκδίδεται μέσα σε 1 μήνα.

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 92/1994, όπως τροποποιείται με την παράγραφο 4 του άρθρου 5.

 

17. Για την ενσωμάτωση των μεταβολών των παραγράφων 11, 12, 13, 14, 15 και 16 και την κωδικοποίηση των εκλογικών καταλόγων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 92/1994, όπως αντικαθίσταται την παράγραφο 9 του άρθρου 1.

 

18. Καθιερώνεται Ειδικός Εκλογικός Αριθμός για κάθε εκλογέα.

 

Ο αριθμός αυτός αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για κάθε εκλογέα στη βάση δεδομένων του εκλογικού σώματος. Ο τρόπος σχηματισμού και η διαδικασία χορήγησής του καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

19. Η χορήγηση του Ειδικού Εκλογικού Αριθμού στους εκλογείς που εγγράφονται αυτεπαγγέλτως σύμφωνα με την παράγραφο 11 γίνεται το αργότερο μέχρι την 15η Μαΐου. Οι εκλογείς αυτοί δεν ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα αν προκηρυχθούν εκλογές από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Ιουνίου του έτους εγγραφής τους.

 

20. Ο Ειδικός Εκλογικός Αριθμός χρησιμοποιείται αποκλειστικά στις εκλογικές διαδικασίες.

 

Κάθε άλλη χρήση του αριθμού αυτού απαγορεύεται.

 

Όποιος χωρίς δικαίωμα, χρησιμοποιεί ή εκμεταλλεύεται για άλλη χρήση τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου δραχμών έως δέκα εκατομμυρίων αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις. Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και όποιος παρά την απαγόρευση επιτρέπει σε μη δικαιούμενα πρόσωπα να κάνουν χρήση του Ειδικού Εκλογικού Αριθμού.

 

21. Η τακτική ετήσια αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων έτους 1998 θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 92/1994.

 

22. Όπου στην εκλογική νομοθεσία αναφέρεται η φράση κατάλογοι εκλογικών βιβλιαρίων νοείται εκλογικοί κατάλογοι.

 

23. Για όποιο θέμα δεν προβλέπεται ειδική ρύθμιση στο άρθρο αυτό εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 92/1994, όπως ισχύουν κάθε φορά.

 

24. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να ρυθμίζονται θέματα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.