Νόμος 4255/14 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Παράγραφος 1: Κατάργηση υποχρέωσης τήρησης Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού

 

1. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951 (ΦΕΚ 79/Α/1951), όπως ισχύει, καταργείται από 01-06-2014.

 

Παράγραφος 2: Τροποποίηση αρμοδιοτήτων Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης μετά την κατάργηση του Ειδικού Βιβλίου

 

1. Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997), όπως ισχύει, αντικαθίστανται από 01-06-2014 ως εξής:

 

{Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε επιχειρήσεις για τη διαπίστωση της υποβολής και τήρησης, ορθής ή μη, των εντύπων Ε3 (αναγγελία πρόσληψης) και Ε4 (πίνακας προσωπικού), όπως αυτά καταγράφονται στο άρθρο 2 της υπ' αριθμόν 5072/6/2013 (ΦΕΚ 449/Β/2013) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, καθώς και για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 

Ο έλεγχος αυτός αφορά στην επιβολή προστίμου περί μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού.

 

Σε περίπτωση μη τήρησης και μη ανάρτησης του πίνακα προσωπικού επιβάλλονται πρόστιμα, όπως αυτά ορίζονται με την απόφαση της περίπτωσης 7 της παρούσας παραγράφου.

 

Έλεγχος της ορθής υπαγωγής στην ασφάλιση και της τήρησης της ασφαλιστικής νομοθεσίας.}

 

2. Τις αρμοδιότητες ελέγχου και επιβολής των ανωτέρω προστίμων ασκούν και οι αρμόδιοι υπάλληλοι των υποκαταστημάτων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 

3. Καθένα από τα ανωτέρω πρόστιμα του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997) επιβάλλεται από τους αρμόδιους ελεγκτές της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης και τους επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε. άπαξ για την ίδια ημερολογιακή ημέρα για την αυτή αιτία στην ίδια επιχείρηση.

 

4. Τα ανωτέρω πρόστιμα που επιβάλλονται από τους ελεγκτές της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης και τους αρμόδιους υπαλλήλους των υποκαταστημάτων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών αποτελούν έσοδα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 

5. Τα Ειδικά Βιβλία Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού τηρούνται έως τις 31-05-2014, φυλάσσονται από τον εργοδότη για 10 έτη από της νόμιμης θεωρήσεώς τους και επιδεικνύονται κατά τους επιτόπιους ελέγχους. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής ή οποιαδήποτε άλλη παράβαση, όπως αυτές προσδιορίζονται στην περίπτωση στ' της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951, όπως ίσχυε μέχρι την προηγούμενη ημέρα της έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου για χρονικά διαστήματα μέχρι την έναρξη ισχύος της υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων Ε3 και Ε4, επιφέρουν την επιβολή των αντίστοιχων προστίμων που ίσχυαν μέχρι την προηγούμενη ημέρα της έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου. Τα επιβαλλόμενα αυτά πρόστιμα αποτελούν έσοδα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, οι δε πράξεις επιβολής, επίδοσης και βεβαίωσης, καθώς και τυχόν αμφισβήτηση αυτών συνεχίζουν να γίνονται κατά τις διατάξεις του Κανονισμού Ασφάλισης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που εκδίδεται μέχρι τις 10-05-2014, μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, δύναται να ρυθμίζεται το ύψος, ο τρόπος υπολογισμού του προστίμου, η διαδικασία, ο συγχρονισμός των ελεγκτικών υπηρεσιών, ο τρόπος και ο χρόνος διαβίβασης των εκθέσεων και δελτίων ελέγχου μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων.

 

7. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει την 01-06-2014.

 

Παράγραφος 3: Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα

 

Α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 108 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:}

 

Β. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 108 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) 6 εκπροσώπους των ασφαλισμένων, εκ των οποίων οι 3 υποδεικνύονται, ανά ένας, από τις οικείες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις των Τομέων Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων, Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου και οι 3 από τις οικείες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις των υπολοίπων Τομέων, με τους αναπληρωτές τους.}

 

Γ. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου οι εκπρόσωποι των ασφαλισμένων των Τομέων Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων, Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου που ήδη συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα παραμένουν μέχρι τη λήξη της θητείας τους ενώ οι εκπρόσωποι των ασφαλισμένων των υπολοίπων Τομέων επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μεταξύ των ήδη συμμετεχόντων στο Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσώπων των ασφαλισμένων των υπολοίπων Τομέων και διορίζονται για το υπόλοιπο της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα.

 

Παράγραφος 4

 

Οι διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 4208/2013 (ΦΕΚ 252/Α/2013) καταργούνται από τότε που ίσχυσαν.

 

Παράγραφος 5: Ασφάλιση ωφελούμενων κοινωφελούς εργασίας

 

Η παράγραφος 6 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παραγράφου ΙΔ του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 αντικαθίσταται από της ισχύος της ως ακολούθως:

 

{6. Οι ωφελούμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών - Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης, με εξαίρεση ωφελούμενους, ασφαλισμένους μετά την 01-01-1993, που λόγω ιδιότητας ή άσκησης δραστηριότητας υπάγονται στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης. Οι εισφορές που έχουν ήδη καταβληθεί για την ασφάλιση των ωφελούμενων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών και Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης αποδίδονται στους αντίστοιχους τομείς Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων, Ταμείου Συντάξεων και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών και Ταμείου Ασφάλισης Νομικών των Κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης, για την ασφαλιστική τους τακτοποίηση.}

 

Παράγραφος 6

 

α. Στο τέλος των παραγράφων:

 

α) 3 του άρθρου 69 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010) και

β) 2 του άρθρου 44 του νόμου 3986/2011, όπως η παράγραφος 2 έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 50 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013),

 

προστίθενται, από τότε που ίσχυσαν οι διατάξεις των νόμων [Ν] 3863/2010 και 3986/2011 αντίστοιχα, τελευταία εδάφια ως εξής:

 

{1. Με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών μπορεί, συνεκτιμώμενης της όλης οικονομικής κατάστασης του Οργανισμού, να διατίθεται μέρος των ανωτέρω εισφορών για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, εφόσον οι διαθέσιμοι πόροι του Λογαριασμού επαρκούν για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών του.

 

2. Τα μέχρι της δημοσίευσης της παρούσας, διατεθέντα κατά το προηγούμενο εδάφιο ποσά, αποδίδονται αναδρομικά από την ισχύ τους, εντός 15 ετών σε ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης από 01-01-2015.

 

Για τα 5 πρώτα έτη η ετήσια δόση ανέρχεται σε 4% του συνολικού ύψους της οφειλής ενώ για τα επόμενα 10 έτη η ετήσια δόση ανέρχεται σε 8% του συνολικού ύψους της οφειλής.

 

3. Τα μετά τη δημοσίευση της παρούσας, διατιθέμενα κατά το πρώτο εδάφιο ποσά, αποδίδονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών στον οικείο Λογαριασμό εντός 10 ετών από το χρόνο έναρξης της υποχρέωσης καταβολής τους.}

 

β. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού παύει οριστικά κάθε ποινική δίωξη που τυχόν έχει ασκηθεί για πράξεις ή παραλείψεις, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εδαφίου 1, όπως προστέθηκε με την περίπτωση α' της παρούσας παραγράφου, στο τέλος των παραγράφων:

 

α) 3 του άρθρου 69 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010) και

β) 2 του άρθρου 44 του νόμου 3986/2011, όπως η παράγραφος 2 έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 50 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.