Νόμος 2556/97 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στις έδρες όλων των περιφερειών της χώρας συνιστάται περιφερειακή υπηρεσία ασφάλισης με τον τίτλο: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών. που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών της Διοίκησης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών.

 

Η Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης της περιφέρειας Αττικής είναι οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης με έδρα την Αθήνα και η χωρική της αρμοδιότητα εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια.

 

Η Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης Αττικής διαρθρώνεται στα παρακάτω τμήματα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες:

 

α. Τμήμα Α' - Διοικητικού και Γραμματείας:

 

Τήρηση του κοινού και εμπιστευτικού πρωτοκόλλου εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης και διεκπεραίωση της εισερχόμενης και εξερχόμενης κοινής και εμπιστευτικής αλληλογραφίας της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης.

 

Τήρηση αρχείου νομοθεσίας, εγκυκλίων και εγγράφων και μέριμνα εκκαθάρισής του, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις.

 

Μέριμνα για την παραλαβή, αναπαραγωγή και διανομή στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης των διαφόρων διατάξεων, εγκυκλίων και εγγράφων.

 

Μερική διαχειριστική υποστήριξη της Διεύθυνσης σε Θέματα προσωπικού, οικονομικά και άλλα.

 

β. Τρία (3) Τμήματα Ελέγχου (Β', Γ' και Δ'):

 

Διενέργεια τακτικών, έκτακτων και ειδικών ελέγχων είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν υπηρεσιακής αναφοράς, καταγγελίας ή εντολής, για τον εντοπισμό των απασχολουμένων και μη ασφαλισμένων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον εντοπισμό της εισφοροδιαφυγής γενικότερα.

 

Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε επιχειρήσεις για τη διαπίστωση της υποβολής και τήρησης, ορθής ή μη, των εντύπων Ε3 (αναγγελία πρόσληψης) και Ε4 (πίνακας προσωπικού), όπως αυτά καταγράφονται στο άρθρο 2 της υπ' αριθμόν 5072/6/2013 (ΦΕΚ 449/Β/2013) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, καθώς και για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 

Ο έλεγχος αυτός αφορά στην επιβολή προστίμου περί μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού.

 

Σε περίπτωση μη τήρησης και μη ανάρτησης του πίνακα προσωπικού επιβάλλονται πρόστιμα, όπως αυτά ορίζονται με την απόφαση της περίπτωσης 7 της παρούσας παραγράφου.

 

Έλεγχος της ορθής υπαγωγής στην ασφάλιση και της τήρησης της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

 

Διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων σε επιχειρήσεις, κατόπιν ειδικής εντολής της Διοίκησης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τη συνδρομή και υποβοήθηση του έργου των κατά τόπους υποκαταστημάτων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Καταλογισμός των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε βάρος των επιχειρήσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι οποίες ορίζονται με την παραπάνω σχετική εντολή της Διοίκησης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Οι Ειδικές Υπηρεσίες Ελέγχου Ασφάλισης των λοιπών περιφερειών είναι υπηρεσίες ασφάλισης επιπέδου τμήματος, με αρμοδιότητες αντίστοιχες αυτές της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης Αττικής και η χωρική τους αρμοδιότητα εκτείνεται στα όρια της Διοικητικής Περιφέρειας, στην έδρα της οποίας λειτουργούν.

 

Με αποφάσεις του Διοικητή του Ιδρύματος που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν:

 

α) να ορίζεται και ανακαθορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των συνιστώμενων υπηρεσιών,

β) να περιορίζεται ή να διευρύνεται η κατά τόπον αρμοδιότητα των Ειδικών Υπηρεσιών Ελέγχου Ασφάλισης,

γ) να μεταφέρεται η έδρα των Ειδικών Υπηρεσιών Ελέγχου Ασφάλισης σε άλλη πόλη,

δ) να συγκροτούνται συνεργεία ελέγχου από υπαλλήλους Ειδικών Υπηρεσιών Ελέγχου Ασφάλισης και των κατά τόπους μονάδων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καταρτίζεται κανονισμός των Ειδικών Υπηρεσιών Ελέγχου Ασφάλισης - Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος αναφέρεται στα ειδικότερα θέματα λειτουργίας τους, τα κριτήρια επιλογής, τοποθέτησης και ανάθεσης καθηκόντων στο προσωπικό τους, καθώς και στο χρόνο παραμονής του προσωπικού στις υπηρεσίες αυτές.

 

Οι αρμοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών Ελέγχου Ασφάλισης ασκούνται παράλληλα και ανεξάρτητα από τις άλλες υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Οι Ειδικές Υπηρεσίες Ελέγχου Ασφάλισης λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, με κατάλληλη εναλλαγή του προσωπικού τους, το οποίο υποχρεούται σε τακτική ή και υπερωριακή εργασία και κατά τις ημέρες αργιών και τις νυκτερινές ώρες ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

 

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα και για τη λειτουργία των ανωτέρω συνεργείων που προβλέπονται από τη διάταξη της παραγράφου αυτής.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α/1995), περί δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες), εφαρμόζονται ανάλογα και για τους υπαλλήλους των Ειδικών Υπηρεσιών Ελέγχου Ασφάλισης που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα.

 

Της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης Αττικής προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού, των δε περιφερειακών υπηρεσιών Ειδικών Υπηρεσιών Ελέγχου Ασφάλισης προΐστανται υπάλληλοι κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Λογιστικού και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

γ. Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, για την ανάθεση στη συνιστώμενη με το παρόν άρθρο Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης του εντοπισμού των ασφαλιστικών παραβάσεων που αφορούν και τους άλλους συμβαλλόμενους φορείς.

 

Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και ο τρόπος συμμετοχής των φορέων στις σχετικές δαπάνες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από σχετικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των συμβαλλόμενων μερών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 32 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004), με την παράγραφο 2.1 του άρθρου 20 του νόμου 4255/2014 (ΦΕΚ 89/Α/2014).

 

2. Στη Διεύθυνση Ασφάλισης και Εσόδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνιστάται υπηρεσία σε επίπεδο τμήματος με τίτλο Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων με τις παρακάτω αρμοδιότητες.

 

α. Συγκέντρωση, μελέτη και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών για τους τρόπους και μεθόδους με τις οποίες διαπράττεται η εισφοροδιαφυγή από τις διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων, καθώς και στοιχεία και πληροφορίες για τους γεωγραφικούς χώρους και τις κατηγορίες επιχειρήσεων που παρουσιάζουν αυξημένη εισφοροδιαφυγή.

 

β. Οργάνωση κατάλληλων συστημάτων ροής πληροφοριών σχετικών με τις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης των εισφορών για την αξιοποίησή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου.

 

γ. Σχεδιασμός επιχειρησιακών προγραμμάτων και πλαισίων δράσης με βάση τα στοιχεία των εδαφίων α' και β' για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής.

 

δ. Συνεργασία με το Γραφείο Τύπου της Διοίκησης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων για θέματα ενημέρωσης των πολιτών και των εκπροσώπων των κοινωνικών ομάδων, με κάθε πρόσφορο μέσο, για το έργο και τις δραστηριότητες των Ειδικών Υπηρεσιών Ελέγχου Ασφάλισης.

 

Στο παραπάνω τμήμα προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού.

 

Η περίπτωση (η) της παραγράφου 1 και η υποπαράγραφος (η) της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 266/1989 καταργούνται, μετά την έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

 

3. Στα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνιστώνται Ειδικά Τμήματα με αντικείμενο την άμεση βεβαίωση και είσπραξη, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951, των καταλογιζόμενων από την Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης προστίμων, καθώς και την άμεση βεβαίωση και είσπραξη των καταλογισθεισών και καταλογιζόμενων από τα Υποκαταστήματα οφειλών των επιχειρήσεων εκείνων που οι οφειλές τους χαρακτηρίζονται άμεσης εκτέλεσης και εκτέλεσης μέσα σε δύο μήνες.

 

Στα παραπάνω τμήματα προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.