Νόμος 3986/11 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η χρηματοδότηση του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου για το έτος 2011 μειώνεται σε σχέση με τη χρηματοδότηση κατά το έτος 2010, κατά το ποσό των 50.000.000 € και από το έτος 2012 και εφεξής κατά το ποσό των 100.000.000 €, για κάθε έτος, σε σχέση με τη χρηματοδότηση κατά το έτος 2010. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών, οι συντάξεις του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου αναπροσαρμόζονται από 01-07-2011 και εφεξής, ώστε να προκύπτει ισοσκελισμένος προϋπολογισμός. Από 01-1-2011, οι καταβαλλόμενες συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων και των βοηθημάτων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, αναπροσαρμόζονται μόνο με διάταξη ειδικού νόμου, αναστελλόμενης, από την ίδια ως άνω ημερομηνία και καθ' όλη τη διάρκεια του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου ή κανονιστικής πράξης, με την οποία προβλέπεται η αναπροσαρμογή ή η αύξηση σύνταξης ή βοηθήματος που καταβάλλεται από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 24 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011).

 

2. α) Συνιστάται στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων, ο οποίος αποτελείται από δυο κλάδους, που λειτουργούν με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια. Ο πρώτος κλάδος καλύπτει ασφαλισμένους που υπάγονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και για τους οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31-12-2016, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στον τέως ΟΑΕΕ και στο τέως ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ο δεύτερος ασφαλισμένους που υπάγονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και για τους οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31-12-2016, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στο τέως ΕΤΑΑ. Σκοπός του λογαριασμού είναι η χορήγηση βοηθήματος σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης διακοπής του επαγγέλματος και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών, καθώς και η ενίσχυση της απασχόλησης των προσώπων που καλύπτονται από τους ανωτέρω κλάδους. Για τους ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α., για τους οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31-12-2016, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στο τέως ΕΤΑΑ, ως διακοπή επαγγέλματος θεωρείται και το εισόδημα που δεν υπερβαίνει το 60% του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, αναγόμενο σε ετήσια βάση, κατά το προηγούμενο της υποβολής της αίτησης έτος, υπό τον πρόσθετο όρο ότι το τελευταίο εξάμηνο προ της υποβολής της αίτησης δεν έχουν ασκήσει καμία επαγγελματική δραστηριότητα (περίοδος αναμονής).

 

β) Από 01-08-2011 θεσπίζεται μηνιαία εισφορά ύψους δέκα (10,00) ευρώ που καταβάλλεται από τους ασφαλισμένους - αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενους που υπάγονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και για τους οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31-12-2016, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στον τέως ΟΑΕΕ, στο τέως ΕΤΑΠΜΜΕ και στο τέως ΕΤΑΑ υπέρ του αντίστοιχου κλάδου. Η εισφορά βεβαιώνεται και εισπράττεται από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης μαζί με τις λοιπές εισφορές και αποδίδεται στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από το μήνα που καταβάλλεται. Οι εισφορές που αναλογούν στο χρονικό διάστημα από 01-01-2011 έως 31-07-2011 κατανέμονται ισόποσα και συνεισπράττονται με τις εισφορές των επόμενων μηνών του έτους 2011. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται και εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την απόκτηση της ιδιότητας του δικαιούχου, η διαδικασία, ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος χορήγησης του βοηθήματος, το ύψος αυτού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης του βοηθήματος, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή του, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αναστολή ή της διακοπή της παροχής και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, καταρτίζονται προγράμματα για την ενίσχυση της απασχόλησης των προσώπων που καλύπτονται από τους κλάδους της περίπτωσης α', καθορίζονται και εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την ενίσχυση, η διαδικασία, ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος της ενίσχυσης, το ύψος αυτής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των όρων και προϋποθέσεων χορήγησής της, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αναστολή ή τη διακοπή της και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος, εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων των παραγράφων 2 και 4 έως 8 του άρθρου 29 του νόμου 1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α/1982). Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες μεταφοράς των διαθέσιμων πόρων των δύο κλάδων της περίπτωσης α', καθώς και το ποσοστό συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

 

1. Με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών μπορεί, συνεκτιμώμενης της όλης οικονομικής κατάστασης του Οργανισμού, να διατίθεται μέρος των ανωτέρω εισφορών για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, εφόσον οι διαθέσιμοι πόροι του Λογαριασμού επαρκούν για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών του.

 

2. Τα μέχρι της δημοσίευσης της παρούσας, διατεθέντα κατά το προηγούμενο εδάφιο ποσά, αποδίδονται αναδρομικά από την ισχύ τους, εντός 15 ετών σε ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης από 01-01-2015.

 

Για τα 5 πρώτα έτη η ετήσια δόση ανέρχεται σε 4% του συνολικού ύψους της οφειλής ενώ για τα επόμενα 10 έτη η ετήσια δόση ανέρχεται σε 8% του συνολικού ύψους της οφειλής.

 

3. Τα μετά τη δημοσίευση της παρούσας, διατιθέμενα κατά το πρώτο εδάφιο ποσά, αποδίδονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών στον οικείο Λογαριασμό εντός 10 ετών από το χρόνο έναρξης της υποχρέωσης καταβολής τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013), με την παράγραφο 6 του άρθρου 20 του νόμου 4255/2014 (ΦΕΚ 89/Α/2014) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του νόμου [Ν] 4488/2017 (ΦΕΚ 137/Α/2017).

 

3. Στο τέλος του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 258/2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Από 01-1-2013 θεσπίζεται εισφορά υπέρ Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών ανά κλάδο επιχείρησης ως ποσοστό επί των ετήσιων εσόδων (τζίρου) της επιχείρησης. Το ποσοστό εισφοράς καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από ειδική οικονομική μελέτη του Υπουργείου Οικονομικών και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης.}

 

4.α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2458/1997 (ΦΕΚ 15/Α/1997) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Από τις παραπάνω ασφαλιστικές κατηγορίες οι πέντε πρώτες είναι υποχρεωτικές και οι υπόλοιπες προαιρετικές.}

 

β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2458/1997 (ΦΕΚ 15/Α/1997) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία και μετατάσσονται στις επόμενες και μέχρι την 5η υποχρεωτική κατηγορία ανά τριετία, με εξαίρεση τη μετάταξη από την 1η στη 2η υποχρεωτική κατηγορία, η οποία πραγματοποιείται μετά από πέντε έτη ασφάλισης.

 

Οι ασφαλισμένοι με αίτηση τους, η οποία υποβάλλεται οποτεδήποτε στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, μπορούν να επιλέξουν ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγονται υποχρεωτικά κατά τα ανωτέρω ή, εφόσον βρίσκονται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να επιλέξουν κατώτερη. Στην τελευταία περίπτωση κατατάσσονται στην ασφαλιστική κατηγορία στην οποία θα υπάγονται υποχρεωτικά, εάν δεν είχαν επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία.

 

Σε κάθε περίπτωση η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη συμπλήρωση της ως άνω πενταετίας ή τριετίας ή από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης του ασφαλισμένου για αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας.

 

Ο χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης δεν συνυπολογίζεται για την κατάταξη των ασφαλισμένων στις ασφαλιστικές κατηγορίες του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.

 

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, η μετάταξη των ασφαλισμένων γίνεται, επιφυλασσομένων των οριζομένων στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, στην αμέσως επόμενη ασφαλιστική κατηγορία, μη υπολογιζόμενων τυχόν πλεοναζόντων ετών ασφάλισης σε κάθε ασφαλιστική κατηγορία.}

 

γ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2458/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την προηγούμενη υποπαράγραφο, ισχύει από 01-01-2012.

 

5. α. Στους ασφαλισμένους του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, που εξήλθαν της Υπηρεσίας, από 01-01-2010 μέχρι και την 31-12-2010, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγούν τα Ταμεία αυτά, σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις, μειώνεται κατά ποσοστό 15% και 25% αντίστοιχα σε όσους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος.

 

Στους ασφαλισμένους του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, που εξήλθαν ή θα εξέλθουν της Υπηρεσίας, από 01-01-2011 και μετά, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγούν τα Ταμεία αυτά, σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις, μειώνεται κατά ποσοστό 20% και 30% αντίστοιχα σε όσους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος.

 

Στους ασφαλισμένους του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας που εξήλθαν ή θα εξέλθουν της Υπηρεσίας από 01-08-2011 και μετά το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί το Ταμείο αυτό, σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις, μειώνεται κατά ποσοστό 30% σε όσους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος.}

 

β) Μετά το πρώτο εδάφιο του άρθρου 4 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Το ποσό της χρηματοδότησης που προκύπτει μετά την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου μειώνεται κατά το έτος 2011 και εφεξής για το Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, κατά 50.000.000 €.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).

 

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 51 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992) τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Προκειμένου για μισθωτούς, το ποσό της μηνιαίας σύνταξης λόγω γήρατος ή αναπηρίας για χρόνο ασφάλισης 35 ετών ή 10.500 ημερών δεν μπορεί να υπερβαίνει, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών επιδομάτων, το 80% των κατά τις οικείες διατάξεις των φορέων και τις διατάξεις του άρθρου 50 του παρόντος μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών, ούτε το τετραπλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος αναπροσαρμοσμένου με το εκάστοτε ποσοστό αυξήσεως των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.}

 

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 51 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 3863/2010, τροποποιείται ως εξής:

 

{2. Το ποσό της σύνταξης για όσους παραμένουν στην υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμου χρόνου αυξάνεται κατά 2,5% για κάθε πλήρες έτος ασφάλισης ή 300 ημέρες υπηρεσίας πέραν του 35ου έτους έως και του 37ου και κατά 3,5% για κάθε πλήρες έτος ασφάλισης ή 300 ημέρες υπηρεσίας και πέραν του 37ου έτους μέχρι και του 40ου. Η προσαύξηση αυτή χορηγείται και πέραν του 80% των συντάξιμων αποδοχών της προηγούμενης παραγράφου, το ποσό όμως της σύνταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το τετραπλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος αναπροσαρμοσμένου με το εκάστοτε ποσοστό αυξήσεως των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων. Από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής εξαιρείται το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, για το οποίο έχουν εφαρμογή διατάξεις της νομοθεσίας του.}

 

8. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 2084/1992, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2)α του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 3029/2002 (ΦΕΚ 160/Α/2002) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το κατά τα προηγούμενα εδάφια υπολογιζόμενο ποσό της μηνιαίας σύνταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του νόμου αυτού, το τετραπλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος αναπροσαρμοσμένου με το εκάστοτε ποσοστό αυξήσεως των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.}

 

9. Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 32 παράγραφος 1 εδάφιο α' του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2961/1954 (ΦΕΚ 197/Α/1954), όπως διαμορφώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 44 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992), εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου αυξάνονται κατά 0,50% αντιστοίχως και υπολογίζονται επί των αναφερόμενων στις διατάξεις αυτές αποδοχών των μισθωτών, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής τους στην ασφάλιση. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει την 01-08-2011.

 

10. Από 01-08-2011, τα ποσοστά των περιπτώσεων (β) έως και (η) της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010), καθώς και του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 3865/2010 (ΦΕΚ 120/Α/2010) αναπροσαρμόζονται σε 6%, 7%, 9%, 10%, 12%, 13% και 14% αντίστοιχα.

 

11. α) Από 01-08-2011, στους συνταξιούχους του Δημοσίου, του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος ηλικίας, παρακρατείται επιπλέον μηνιαία εισφορά ως εξής:

 

i. Για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.300,00 €, ποσοστό 6%.

ii. Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.900,00 €, ποσοστό 8% και

iii. Για συντάξεις από 2.900,01 € και άνω, ποσοστό 10%.

 

β) Οι παρακρατήσεις υπολογίζονται στο συνολικό ποσό της σύνταξης, όπως διαμορφώνεται μετά την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων της προηγούμενης παραγράφου.

 

γ) Εξαιρούνται της ανωτέρω εισφοράς όσοι αποστρατεύθηκαν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας ή έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής σχέσης, πλην εκείνων που συνταξιοδοτούνται από ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Επίσης εξαιρούνται της ανωτέρω εισφοράς και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το Εξωιδρυματικό Επίδομα ή το Επίδομα απολύτου Αναπηρίας του άρθρου 42 του νόμου [Ν] 1140/1981 (ΦΕΚ 68/Α/1981), όπως ισχύει, και της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992) ή το επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 169/2007 (ΦΕΚ 210/Α/2007) ή πρόκειται για θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων, καθώς και ορφανικές οικογένειες αυτών

 

δ) Η παραπάνω παρακράτηση διακόπτεται τον επόμενο μήνα από τη συμπλήρωση του 60ου έτους ηλικίας.

 

ε) Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της επιπλέον εισφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.700 €.

 

στ) Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 38 του νόμου [Ν] 3863/2010 και του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 3865/2010.

 

Η περίπτωση γ' της παραγράφου 11 του άρθρου 44 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της ως εξής:

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012).

 

12. α) Από 01-08-2011, οι διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 εφαρμόζονται στο 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης, που χορηγείται από το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης των Τραπεζών και το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 38 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 15/ΑΙ/2010).

 

β) Η παράγραφος 13 καταλαμβάνει από 01-09-2011 και το 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης, που χορηγείται από το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης των Τραπεζών και το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).

 

13. α) Από 01-09-2011 θεσπίζεται Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, η οποία τηρείται σε λογαριασμό με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών, το οποίο συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 149 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008).

 

Σκοπός του Λογαριασμού είναι η κάλυψη ελλειμμάτων Φορέων και Κλάδων Επικουρικής Σύνταξης, καθώς και του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων έως 31-12-2018.

 

β) Η Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης παρακρατείται μηνιαία κατά την καταβολή της σύνταξης των συνταξιούχων των φορέων επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας όλων των Υπουργείων, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, τα οποία χορηγούν επικουρικές συντάξεις, δυνάμει ασφάλισης η οποία έχει χωρήσει σε υποκατάσταση υποχρεωτικής ασφάλισης σε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Η εισφορά υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης και καθορίζεται ως εξής:

 

i. Για συντάξεις από 300,01 € έως 350,00 €, ποσοστό 3%

ii. Για συντάξεις από 350,01 € έως 400,00 €, ποσοστό 4%

iii. Για συντάξεις από 400,01 € έως 450,00 €, ποσοστό 5%

iv. Για συντάξεις από 450,01 € έως 500,00 €, ποσοστό 6%

v. Για συντάξεις από 500,01 € έως 550,00 €, ποσοστό 7%

vi. Για συντάξεις από 550,01 € έως 600,00 €, ποσοστό 8%

vii. Για συντάξεις από 600,01 € έως 650,00 €, ποσοστό 9%

viii. Για συντάξεις από 650,01 € και άνω, ποσοστό 10%.

 

γ) Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της εισφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται των 300 €.

 

δ) Εξαιρούνται της παρακράτησης της ειδικής εισφοράς οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν το Εξωιδρυματικό Επίδομα του άρθρου 42 του νόμου [Ν] 1140/1981 (ΦΕΚ 68/Α/1981), όπως ισχύει, καθώς και οι συνταξιούχοι της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του νόμου [Ν] 1140/1981, όπως ισχύει, και της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992), που λαμβάνουν προσαύξηση της σύνταξης τους λόγω απόλυτης αναπηρίας.

 

ε) Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, για τον προσδιορισμό των ποσών σύνταξης της παραγράφου (β) λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει μεταβιβασθεί και το παρακρατηθέν ποσό επιμερίζεται ανάλογα.

 

στ) Τα ποσά που παρακρατούνται με ευθύνη των φορέων αποδίδονται σε Λογαριασμό του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου, από την παρακράτηση, μήνα.

 

ζ) Η οικονομική και λογιστική λειτουργία του Λογαριασμού της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων είναι η ίδια με αυτή που ισχύει για το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών. Τα κεφάλαια του Λογαριασμού επενδύονται στο Κοινό Κεφάλαιο Τραπέζης Ελλάδος.

 

η) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται το ύψος του ποσού που απαιτείται κάθε φορά για κάλυψη του ελλείμματος του κλάδου επικουρικής σύνταξης.

 

θ) Μετά την 01-09-2015 τα ποσά της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων μεταφέρονται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) και αποτελούν έσοδό του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015), με την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015), με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015).

 

14. α) Οι ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων - Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων, Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών, Ταμείου Ασφάλισης Νομικών - που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο μέχρι 31-12-1992, και ασφαλίζονται στους ανωτέρω Τομείς ως ελεύθεροι επαγγελματίες, πέραν της προβλεπόμενης από γενικές ή καταστατικές διατάξεις εισφοράς ασφαλισμένου, καταβάλλουν πρόσθετη μηνιαία εισφορά ύψους 2% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 124/1993 (ΦΕΚ 54/Α/1993), [ΠΔ] 126/1993 (ΦΕΚ 54/Α/1993) και [ΠΔ] 125/1993 (ΦΕΚ 54/Α/1993), όπως ισχύει.

 

β) Στους κλάδους επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και ασθένειας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων τα ανωτέρω πρόσωπα καταβάλλουν πρόσθετη εισφορά ύψους 0.6%, 4% και 0.65% αντίστοιχα στους Τομείς, επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 124/1993 (ΦΕΚ 54/Α/1993), [ΠΔ] 126/1993 (ΦΕΚ 54/Α/1993) και [ΠΔ] 125/1993 (ΦΕΚ 54/Α/1993), όπως ισχύει.

 

γ) Στην Ειδική Προσαύξηση του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων, όπως αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006), καταβάλλεται πρόσθετη εισφορά ύψους 2% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 124/1993 (ΦΕΚ 54/Α/1993), όπως ισχύει.

 

δ) Στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών καταβάλλεται πρόσθετη εισφορά ύψους 1% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 126/1993 (ΦΕΚ 54/Α/1993), όπως ισχύει.

 

15.α) Οι ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων - Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων, Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών, Ταμείου Ασφάλισης Νομικών - που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο από 01-01-1993 και εφεξής, και ασφαλίζονται στους ανωτέρω Τομείς ως ελεύθεροι επαγγελματίες, κατά την πρώτη υπαγωγή τους στην ασφάλιση των Τομέων κατατάσσονται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, όπως αυτή προβλέπεται από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 124/1993 (ΦΕΚ 54/Α/1993) και την υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006), το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 126/1993 (ΦΕΚ 54/Α/1993) και το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 125/1993 (ΦΕΚ 54/Α/1993), και μετατάσσονται στις επόμενες κατηγορίες ανά τριετία, και πάντα την 1η του έτους του επόμενου εκείνου στο οποίο συμπληρώθηκε η τριετία.

 

β) Για τα πρόσωπα της περίπτωσης α' που συμπληρώνουν μέχρι 30-06-2011 τουλάχιστον 3 έτη ασφάλισης στους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, ως ημερομηνία μετάταξης στην επόμενη ασφαλιστική κατηγορία ορίζεται η 01-07-2011. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στην περίπτωση α.

 

γ) Τα προβλεπόμενα από τις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου αυτής, εφαρμόζονται και στους λοιπούς Τομείς των κλάδων επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και ασθένειας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, καθώς και στην Ειδική Προσαύξηση του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων, και στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5)α του άρθρου 20 του νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/2011).

 

16. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία ρύθμιση για την υλοποίηση των παραγράφων 14 και 15.

 

17. Ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των παραγράφων 14 και 15 ορίζεται η 01-07-2011.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5)β του άρθρου 20 του νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/2011).

 

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.