Νόμος 3586/07 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης δανείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης χορηγούνται προσωπικά δάνεια εκτάκτων αναγκών σε: α) ασφαλισμένους και συνταξιούχους και β) στους υπαλλήλους του Φορέα, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

 

α. Το ποσό του χορηγούμενου τοκοχρεολυτικού δανείου από έναν ή περισσότερους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατά περίπτωση τις αποδοχές ή συντάξεις τριών (3) μηνών του δανειολήπτη.

 

β. Δάνεια εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους, υπαλλήλους και συνταξιούχους μπορούν να χορηγούνται από 2, κατ' ανώτατο όριο, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης προς το ίδιο φυσικό πρόσωπο και μέχρι του ορίου τριών (3) μισθών ή συντάξεων από κάθε Φορέα, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για αυτοτελείς, αυτόνομους και αυτοδιοικούμενους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Δεν επιτρέπεται η χορήγηση από τον ίδιο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης νέου δανείου πριν από την πλήρη εξόφληση από τον δανειοδοτούμενο του δανείου που του χορηγήθηκε κατά το παρελθόν.

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας οικονομικής ανάγκης του δανειολήπτη, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί διαφορετικά, είναι δυνατή, μετά τη διαπίστωση της ανάγκης αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, η χορήγηση συμπληρωματικού δανείου μέχρι ποσού ίσου με το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού που δικαιούται ο δανειοδοτούμενος από κάθε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, ανεξαρτήτως οφειλών του από προηγούμενα δάνεια.

 

γ. Η χορήγηση δανείου είναι δυνατή αποκλειστικά προς αντιμετώπιση εξόδων σε περιπτώσεις γάμου, τοκετού, σοβαρής ασθένειας, θανάτου, έκτακτης στεγαστικής ανάγκης και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τα καταστατικά των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Τα εν λόγω περιστατικά πρέπει να αφορούν τον ίδιο τον δανειοδοτούμενο ή συντηρούμενο από αυτόν μέλος της οικογένειας του ή προκειμένου περί άγαμου και της πατρικής οικογένειας του.

 

δ. Τα δάνεια πρέπει να εξοφλούνται σε τριάντα έξι (36) το πολύ ίσες μηνιαίες δόσεις που αρχίζουν από τον επόμενο της χορηγήσεως τους, μήνα.

 

ε. Η εκταμίευση του χορηγούμενου ποσού για προσωπικά δάνεια εκτάκτων αναγκών σε υπαλλήλους των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, θα πραγματοποιείται από την Κεντρική Υπηρεσία του Φορέα, μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης περί αποδέσμευσης. Για την εκταμίευση θα επιβαρύνονται όλοι οι Τομείς του Φορέα κατά το ποσοστό συμμετοχής καθενός εξ αυτών στη συνολική αξία της περιουσίας του Φορέα, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί στο τέλος του προηγούμενου οικονομικού έτους. Για τον υπολογισμό της συνολικής αξίας της περιουσίας του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των περιπτώσεων α' έως και στ' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου 3586/2007 (ΦΕΚ 151/Α/2007) .

 

στ. Κατά την αποπληρωμή τοκοχρεολυτικών δόσεων από τους υπαλλήλους Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης για προσωπικά δάνεια εκτάκτων αναγκών, θα επιστρέφεται σε κάθε Τομέα, στο τέλος κάθε χρήσης, το ποσό που του αναλογεί, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του καθενός, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010), με την παράγραφο 12)ε του άρθρου 20 του νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/2011).

 

2. Το επιτόκιο με το οποίο βαρύνονται τα δάνεια των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που συνάπτονται από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

3. Παρέχεται η δυνατότητα στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης να αναπροσαρμόζουν τα επιτόκια των δανείων, ως εξής:

 

α. στις υφιστάμενες δανειακές συμβάσεις, μετά από υποβολή αίτησης του δανειολήπτη και

 

β. στις δανειακές συμβάσεις που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εφόσον σε αυτές περιλαμβάνεται σχετική ειδική πρόβλεψη περί αναπροσαρμογής του επιτοκίου και μετά από προηγούμενη ενημέρωση του δανειολήπτη, στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση ανείσπρακτων οφειλών από δάνεια, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.