Νόμος 3586/07 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Επενδύσεις διαθεσίμων σε περιουσιακά στοιχεία που διενεργούνται με προϋποθέσεις και όρια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται, με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, να επενδύουν μέρος των διαθεσίμων κεφαλαίων τους:

 

α. Σε ακίνητα, για στέγαση ή εκμετάλλευση.

 

β. Σε κινητές αξίες ως ακολούθως:

 

β)1. μετοχές και άλλα χρεόγραφα εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών,

 

β)2. μετοχές εταιριών που διατίθενται σε δημόσια εγγραφή για να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών,

 

β)3. μετοχές και άλλα χρεόγραφα εταιριών των κρατών - μελών της Ευρωζώνης, εισηγμένων σε χρηματιστήρια κράτους - μέλους της Ευρωζώνης και διαπραγματεύσιμων σε ευρώ, των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο έχει ελάχιστο ύψος πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ,

 

β)4. μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων του νόμου 3283/2004 (ΦΕΚ 210/Α/2004), μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων των κρατών - μελών της Ευρωζώνης που πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 19 της οδηγίας της ευρωπαϊκής κοινότητας 1985/611/ΕΟΚ, όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας του νόμου 2778/1999 (ΦΕΚ 295/Α/1999),

 

β)5. συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και Δικαιώματα Προαίρεσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών,

 

β)6. κρατικά ομόλογα που εκδίδονται από κράτη - μέλη της Ευρωζώνης, πλην των σύνθετων (structured) ομολόγων.

 

γ. Σε συγχρηματοδοτήσεις έργων του Ελληνικού Δημοσίου, σε συμπράξεις Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα και σε συγχρηματοδότηση έργων των Οργανισμών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

 

δ. Σε δικαιώματα από χρηματοδοτική μίσθωση.

 

2. Οι επενδύσεις της παραγράφου 1 επιτρέπονται μέχρι ποσοστού είκοσι τρία τοις εκατό (23%) του ποσού που προκύπτει από το συνυπολογισμό των στοιχείων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

 

3. Επίσης, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται, με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, να επενδύουν, μέχρι ποσοστού 10% του ποσού που προκύπτει από το συνυπολογισμό των στοιχείων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου σε προθεσμιακές καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής, καθώς και σε τίτλους Ελληνικού Δημοσίου της παραγράφου 1)α του άρθρου 3, ετήσιας ή μικρότερης διάρκειας, με απόδοση μεγαλύτερη από την απόδοση του Κοινού Κεφαλαίου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση, μόνο από την πρωτογενή αγορά, με θεματοφύλακα την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 79 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011).

 

4. Για τον υπολογισμό του ποσοστού επένδυσης λαμβάνονται υπόψη τα εξής στοιχεία:

 

α. το υπόλοιπο του λογαριασμού ταμιακής διαχείρισης,

β. το υπόλοιπο του λογαριασμού διαθεσίμων κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος,

γ. οι επενδύσεις σε κινητές αξίες που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά με βάση τις τρέχουσες τιμές των κινητών αξιών,

δ. οι επενδύσεις σε κινητές αξίες που δεν διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά με βάση την τιμή κτήσης,

ε. οι επενδύσεις σε ακίνητα με βάση την αντικειμενική τους αξία,

στ. τα ανεξόφλητα ποσά των δανείων,

ζ. το πλεόνασμα χρήσης του προϋπολογισμού του έτους επένδυσης.

 

Ο συνυπολογισμός των άνω στοιχείων για τον προσδιορισμό του επιτρεπόμενου ποσού επένδυσης ενεργείται κατά το χρόνο λήψης της απόφασης. Το ποσό προς επένδυση είναι αυτό που απομένει μετά την αφαίρεση από το ποσό του είκοσι τρία τοις εκατό (23%) των τυχόν γενομένων επενδύσεων σε κινητές αξίες και ακίνητα.

 

5. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίοι κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου υπερβαίνουν τα όρια της παραγράφου 2 υποχρεούνται εντός πενταετίας να επαναπροσδιορίσουν τη διάρθρωση των ήδη υφιστάμενων χαρτοφυλακίων τους, σύμφωνα με το οριζόμενο από την παράγραφο αυτή ποσοστό.

 

Κατά το χρονικό διάστημα αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου τους, δεν επιτρέπεται η επένδυση σε σύνθετα (structured) ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Β του άρθρου 46 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010).

 

6. Το ποσοστό επένδυσης της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση επένδυσης κεφαλαίων του Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης για την άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής του στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιριών, στις οποίες είναι παλαιός μέτοχος.

 

7. Κινητές αξίες ή ακίνητα που δεν είναι προϊόντα επενδυτικής απόφασης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αλλά περιέρχονται σε αυτούς έναντι ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών ή άλλων απαιτήσεων, περιλαμβάνονται ως στοιχείο της βάσης υπολογισμού του ποσοστού επένδυσης, αλλά δεν υπολογίζονται στο σύνολο των επενδύσεων που διενεργούνται με όρια, όπως αυτά προκύπτουν από τον παρόντα νόμο.

 

8. Παρέχεται η δυνατότητα στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης να συστήνουν Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εταιρείες Επένδυσης Ακίνητης Περιουσίας σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του παρόντος και με την προϋπόθεση ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τρεις Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

9. Με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, οι Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να διαθέτουν εκ των διαθεσίμων τους ποσά για τη Χορήγηση δανείων προς ασφαλισμένους, συνταξιούχους και υπαλλήλους τους, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του παρόντος. Επίσης, με παρόμοιες αποφάσεις, οι Φορείς ή Κλάδοι ή Τομείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται, μετά από σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων των Φορέων ή Κλάδων ή Τομέων, να διαθέτουν έντοκα δάνεια προς άλλους Φορείς ή Κλάδους ή Τομείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εγκρίνονται οι όροι και η διαδικασία χορήγησης αυτών των δανείων, το χορηγούμενο ποσό, η διάρκεια του, καθώς και ο τρόπος εξόφλησης αυτού. Το επιτόκιο χορήγησης των δανείων προς άλλους Φορείς ή Κλάδους ή Τομείς Κοινωνικής Ασφάλισης είναι κυμαινόμενο για κάθε εξάμηνο και αντιστοιχεί με το ποσοστό απόδοσης του Κοινού Κεφαλαίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων (Κοινό Κεφάλαιο) που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αυτό διαμορφώθηκε στο τέλος της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης του Κοινού Κεφαλαίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι 8 και 9 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο Γ του άρθρου 46 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010).

 

10. Τα ανεξόφλητα ποσά των δανείων προς ασφαλισμένους, συνταξιούχους, υπαλλήλους, καθώς και προς άλλους φορείς ή κλάδους ασφάλισης περιλαμβάνονται ως στοιχεία της βάσης υπολογισμού του ποσοστού επένδυσης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά δεν υπολογίζονται στο σύνολο των επενδύσεων που διενεργούνται με όρια.

 

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Επενδυτικής Πολιτικής Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν να καθορίζονται και άλλα επενδυτικά προϊόντα αποδεκτού κινδύνου, στα οποία επιτρέπεται να επενδύουν οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

12. Τα υφιστάμενα στο χαρτοφυλάκιο των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, σύνθετα ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και πιστωτικών ιδρυμάτων, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των ποσοστών των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

 

13. Οι κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο κινητές αξίες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης κατατίθενται προς φύλαξη σε θεματοφύλακα, ο οποίος επιλέγεται από τον Φορέα σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 83 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), του άρθρου 19 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001) και του προεδρικού διατάγματος 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007), ή από τον διαχειριστή κατόπιν εντολής του Φορέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 προστέθηκε με την παράγραφο Δ του άρθρου 46 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.