Νόμος 3283/04

Ν3283/2004: Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3283/2004: Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 210/Α/2004), 02-11-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3: Ορισμοί

Άρθρο 4: Σκοπός και υπηρεσίες της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Άρθρο 5: Ύψος κεφαλαίων της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Άρθρο 6: Σύσταση, υποκατάστημα και εποπτεία της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Άρθρο 7: Ανάθεση δραστηριοτήτων της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Άρθρο 8: Θεματοφύλακας

Άρθρο 10: Δάνεια, πιστώσεις, εγγυήσεις

Άρθρο 12: Σύσταση αμοιβαίου κεφαλαίου

Άρθρο 19: Λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου, συνέλευση των μεριδιούχων του

Άρθρο 20: Κανόνες αποτίμησης του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου

Άρθρο 21: Επιτρεπόμενες επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου

Άρθρο 22: Επενδυτικά όρια του αμοιβαίου κεφαλαίου

Άρθρο 23: Αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια

Άρθρο 24: Αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο αναπαράγει χρηματιστηριακό δείκτη

Άρθρο 24Α

Άρθρο 25: Διαχείριση κινδύνων και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα

Άρθρο 26: Απαγόρευση απόκτησης ελέγχου

Άρθρο 27: Συνέπειες παράβασης των επενδυτικών περιορισμών

Άρθρο 28: Διαχειριστική χρήση Εκθέσεις Καταστάσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου

Άρθρο 30: Ενημερωτικά δελτία

Άρθρο 31: Πλήρες ενημερωτικό δελτίο

Άρθρο 32: Απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο

Άρθρο 33: Φορολογικές διατάξεις

Άρθρο 35: Διάθεση μεριδίων ή μετοχών οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες στην Ελλάδα

Άρθρο 40: Παροχή υπηρεσιών εταιρείας διαχείρισης άλλου κράτους μέλους στην Ελλάδα

Άρθρο 41: Εγκατάσταση εταιρείας διαχείρισης άλλου κράτους μέλους στην Ελλάδα

Άρθρο 43: Υποχρέωση τήρησης απορρήτου και συνεργασία αρμόδιων αρχών

Άρθρο 46: Εποπτεία, κυρώσεις

Άρθρο 47: Μεταβατικές και καταργητικές διατάξεις

Άρθρο 48: Τροποποίηση του άρθρου 4Α του νόμου [Ν] 1806/1988, όπως ισχύει

Άρθρο 49: Ερμηνευτική διάταξη

Άρθρο 50: Άλλες διατάξεις

Άρθρο 53

Άρθρο 54

Άρθρο 55

Άρθρο 56: Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων

Άρθρο 57: Ρυθμίσεις στα τέλη κυκλοφορίας και στο τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων

Άρθρο 60: Κατάργηση των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων, αναδιάρθρωση των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και άλλες οργανωτικές ρυθμίσεις Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

Άρθρο 62: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 02-11-2004

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.