Νόμος 3283/04 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Σύσταση αμοιβαίου κεφαλαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά και της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους του ενός μεριδιούχους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο και οι μεριδιούχοι του εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως, ως προς τις έννομες σχέσεις από τη διαχείρισή του και τα δικαιώματά τους επί του ενεργητικού του, από την Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Οι μεριδιούχοι του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή του θεματοφύλακα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

 

2. Το αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων της οποίας η καταστατική έδρα και η κεντρική διοίκηση είναι στην Ελλάδα, συνιστάται κατόπιν αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

3. Προκειμένου να λάβει την άδεια σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου, η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα παρακάτω:

 

α) Αναλυτικό κατάλογο των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, το οποίο πρέπει να είναι συνολικής αξίας τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) ευρώ. Η αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 20. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να αναπροσαρμόζει το ανωτέρω ποσό.

 

β) Δήλωση πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα ότι δέχεται να κατατίθενται σε αυτό τα στοιχεία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και να ασκεί καθήκοντα θεματοφύλακά του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

γ) Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, υπογεγραμμένο από την Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και το θεματοφύλακα.

 

4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί την άδεια σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου εφόσον έχει εγκρίνει την Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, το θεματοφύλακα και τον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για τη χορήγηση της άδειας σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου ελέγχεται η νομιμότητα του κανονισμού του, η νόμιμη σύνθεση του ενεργητικού του και η επαρκής μέριμνα για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου.

 

5. Δεν μπορεί να χορηγηθεί άδεια σύστασης σε αμοιβαίο κεφάλαιο όταν οι διευθύνοντες της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και του θεματοφύλακα δεν παρέχουν τα εχέγγυα ήθους ή δεν έχουν την επαγγελματική εμπειρία που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων τους. Για το σκοπό αυτόν, ανακοινώνονται αμέσως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τόσο η ταυτότητα των διευθυνόντων της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και του θεματοφύλακα όσο και κάθε μεταβολή των προσώπων αυτών. Ως διευθύνοντες νοούνται τα πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν την Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή το θεματοφύλακα, σύμφωνα με το νόμο και τα καταστατικά έγγραφά τους.

 

6. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν χορηγεί άδεια σύστασης σε αμοιβαίο κεφάλαιο του οποίου ο κανονισμός του δεν επιτρέπει τη διάθεση των μεριδίων του στην Ελλάδα.

 

7. Εντός ενός (1) μηνός από τη χορήγηση της άδειας σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου, η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βεβαίωση του θεματοφύλακα σχετικά με την κατάθεση των στοιχείων του αρχικού ενεργητικού του, άλλως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί την άδεια σύστασής του.

 

8. Η διαφήμιση του αμοιβαίου κεφαλαίου και η διάθεση των μεριδίων του επιτρέπεται μετά την παροχή της άδειας σύστασης του και με την προϋπόθεση της υποβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της βεβαίωσης του θεματοφύλακα που αναφέρεται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου. Η διαφήμιση του αμοιβαίου κεφαλαίου θα αναφέρει και τον αριθμό της άδειας σύστασης του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 3556/2007 (ΦΕΚ 91/Α/2007).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 106 του νόμου 4099/2012 (ΦΕΚ 250/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.