Νόμος 4099/12 - Άρθρο 106

Άρθρο 106: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα αμοιβαία κεφάλαια που είχαν συσταθεί πριν την ισχύ του παρόντος νόμου οφείλουν να τροποποιήσουν τις διατάξεις του κανονισμού τους ώστε αυτός να συμφωνεί προς τις διατάξεις του παρόντος, το αργότερο εντός 1 έτους από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου. Η προσαρμογή των κανονισμών των εν λόγω αμοιβαίων κεφαλαίων πραγματοποιείται ατελώς.

 

2. Τα αμοιβαία κεφάλαια που είχαν συσταθεί πριν την ισχύ του παρόντος νόμου μεριμνούν για την άμεση αντικατάσταση του απλοποιημένου ενημερωτικού τους δελτίου, που καταρτίσθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30 του νόμου 3283/2004, με τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 80.

 

3. Τηρουμένης της παραγράφου 4, οι κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του νόμου 3283/2004 εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι την κατάργησή τους από νέες κανονιστικές αποφάσεις. Όπου στις εν λόγω αποφάσεις αναφέρεται αμοιβαίο κεφάλαιο νοείται οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες.

 

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 1 έως και 47 του νόμου 3283/2004, καθώς και κάθε άλλη διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξεως που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

5. Ως προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς που παραπέμπουν σε καταργούμενες, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, διατάξεις των άρθρων 1 έως και 47 του νόμου 3283/2004, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες, ως προς το περιεχόμενό τους, διατάξεις των άρθρων 2 έως 105 του παρόντος νόμου.

 

6. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 47 του νόμου 3283/2004 εξακολουθούν να εφαρμόζονται για πράξεις και παραλείψεις που έχουν τελεσθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθώς και για τις σχετικές εκκρεμείς διαδικασίες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.