Νόμος 3283/04 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Ενημερωτικά δελτία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. H Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων υποχρεούται να εκδίδει για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται ένα απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο και ένα πλήρες ενημερωτικό δελτίο. Τα ουσιώδη στοιχεία του πλήρους ενημερωτικού δελτίου και τα στοιχεία του απλοποιημένου ενημερωτικού δελτίου πρέπει να επικαιροποιούνται αμελλητί μετά από κάθε μεταβολή τους.

 

2. Η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων παραδίδει δωρεάν σε αυτόν που επιθυμεί να καταστεί μεριδιούχος αμοιβαίου κεφαλαίου, πριν από τη σύναψη σύμβασης για την απόκτηση μεριδίων του, το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο και ύστερα από αίτησή του το πλήρες ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου, τον κανονισμό του και την τελευταία δημοσιευθείσα ετήσια ή εξαμηνιαία έκθεσή του. Η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων υποχρεούται να ενημερώνει για το δικαίωμα αυτό όποιον επιθυμεί να καταστεί μεριδιούχος.

 

3. Τόσο το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο όσο και το πλήρες ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου περιέχουν τα απαραίτητα στοιχεία που θα επιτρέψουν στους επενδυτές να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για την προτεινόμενη επένδυση και τους σχετικούς κινδύνους της.

 

4. Τόσο το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο όσο και το πλήρες ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορούν να ενσωματωθούν σε έγγραφο ή σε μέσο διαρκείας με ισοδύναμη νομική ισχύ εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

 

5. Η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποστέλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο και το πλήρες ενημερωτικό δελτίο των αμοιβαίων κεφαλαίων που δια χειρίζεται, καθώς και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτών εντός προθεσμίας και σύμφωνα με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 

6. Κάθε διαφήμιση του αμοιβαίου κεφαλαίου που περιέχει, αμέσως ή εμμέσως, πρόσκληση προς διάθεση μεριδίων του πρέπει να αναφέρει τους τόπους στους οποίους διατίθενται στο κοινό τα ενημερωτικά του δελτία ή / και τον τρόπο με τον οποίο το κοινό μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά, καθώς και τη δήλωση με κεφαλαία γράμματα Τα αμοιβαία κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Επίσης, η παραπάνω δήλωση πρέπει να αναγράφεται σε κάθε πληροφοριακό ή ενημερωτικό έντυπο του αμοιβαίου κεφαλαίου.

 

7. Όλες οι δημοσιεύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου και της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και κάθε ενημερωτικό ή διαφημιστικό υλικό τους υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός προθεσμίας και σύμφωνα με διαδικασία που ορίζεται με απόφασή της.

 

8. Η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων υποχρεούται, εφόσον της ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να προβαίνει με δικά της έξοδα σε διευκρινιστικές ή διορθωτικές δημοσιεύσεις, εάν από προηγούμενες δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις της υπάρχει κίνδυνος παραπλάνησης ή εσφαλμένης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 106 του νόμου 4099/2012 (ΦΕΚ 250/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.