Νόμος 3283/04 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Παροχή υπηρεσιών εταιρείας διαχείρισης άλλου κράτους μέλους στην Ελλάδα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εταιρεία διαχείρισης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με την Οδηγία 1985/611/ΕΟΚ, όπως ισχύει, δύναται να παρέχει στην Ελλάδα, υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει λάβει άδεια λειτουργίας, εφόσον έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τα ακόλουθα στοιχεία:

 

α) η πρόθεση της εταιρείας διαχείρισης για παροχή υπηρεσιών της, και

 

β) το πρόγραμμα των εργασιών της με καταγραφή των συγκεκριμένων υπηρεσιών που προτίθεται να παρέχει.

 

2. Εάν είναι αναγκαίο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί στην εταιρεία διαχείρισης, μετά την παραλαβή των στοιχείων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τους όρους που πρέπει, για λόγους γενικού συμφέροντος, να τηρεί στην Ελλάδα, περιλαμβανομένων των κανόνων δεοντολογίας σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, παροχής υπηρεσιών συμβούλου επενδύσεων και Θεματοφύλακα.

 

3. Η εταιρεία διαχείρισης, η οποία λειτουργεί στην Ελλάδα υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, υποχρεούται να παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις απαιτούμενες από αυτή πληροφορίες για τον έλεγχο της συμμόρφωσής της με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.

 

4. Σε περίπτωση μεταβολής του στοιχείου β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία διαχείρισης γνωστοποιεί γραπτώς τη μεταβολή αυτή στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πριν από την πραγματοποίησή της, ώστε οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να γνωστοποιήσουν στην εταιρεία διαχείρισης τις απαιτούμενες μεταβολές ή προσθήκες.

 

5. Η διαδικασία κοινοποίησης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η εταιρεία διαχείρισης αναθέτει σε τρίτους τη διάθεση στην Ελλάδα μεριδίων ή μετοχών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 106 του νόμου 4099/2012 (ΦΕΚ 250/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.