Νόμος 3283/04 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Σκοπός και υπηρεσίες της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, εγκεκριμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καθώς και επιπροσθέτως την ανάληψη της διαχείρισης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες κατά την έννοια της Οδηγίας [ΕΟΚ] 1985/611/ΕΟΚ, όπως ισχύει, και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων για τους οποίους υπόκειται σε προληπτική εποπτεία και για τους οποίους δεν επιτρέπεται η διάθεση μεριδίων τους σε άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να ορίζει τις κατηγορίες των άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, καθώς και όρους και προϋποθέσεις εφαρμογής του παρόντος στοιχείου α'.

 

β) Η διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες:

 

β)α) τη διαχείριση επενδύσεων,

β)β) τη διοίκηση του αμοιβαίου κεφαλαίου: νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες λογιστικής διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου, υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, αποτίμηση του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και καθορισμό της αξίας των μεριδίων του (περιλαμβανομένων τυχόν φορολογικών επιβαρύνσεων), έλεγχο της τήρησης των κανονιστικών διατάξεων, τήρηση μητρώου μεριδιούχων, διανομή εσόδων, έκδοση και εξαγορά μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου, διεκπεραίωση εγγράφων και αποστολής εντύπων και βεβαιώσεων, τήρηση αρχείων, και

β)γ) τη διαφήμιση του αμοιβαίου κεφαλαίου και την προώθηση των μεριδίων του.

 

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων μπορεί να παρέχει, επιπρόσθετα, και τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

α) διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία, βάσει εντολών που παρέχονται από τους πελάτες σε διακριτική βάση και για κάθε πελάτη χωριστά, εφόσον τα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που απαριθμούνται στην παράγραφο 1)α του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2396/1996, όπως ισχύει,

 

β) παρεπόμενες υπηρεσίες:

 

β)α) επενδυτικές συμβουλές για ένα ή περισσότερα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 1)α του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2396/1996, όπως ισχύει,

β)β) φύλαξη και διοικητική διαχείριση μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων δεν δύναται να λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την παροχή μόνο των υπηρεσιών που αναφέρονται στα στοιχεία α' και β' της παρούσας παραγράφου ούτε για την παροχή παρεπόμενων υπηρεσιών του στοιχείου β' χωρίς να έχει λάβει άδεια λειτουργίας για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το στοιχείο α' της παρούσας παραγράφου.

 

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οφείλει να απαντήσει στην Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων που αιτείται άδεια για την παροχή υπηρεσιών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή σε αυτή του συνόλου των απαιτούμενων στοιχείων για την παροχή της εν λόγω άδειας.

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 και τα άρθρα 6, 7, 8, 9 και 11 του νόμου [Ν] 2396/1996, όπως ισχύει, εφαρμόζονται για την παροχή των υπηρεσιών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου από την Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με αποφάσεις της να ρυθμίζει λεπτομέρειες και τεχνικά θέματα σχετικά με το προηγούμενο εδάφιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 106 του νόμου 4099/2012 (ΦΕΚ 250/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.