Νόμος 3283/04 - Άρθρο 56

Άρθρο 56: Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 3259/2004 (ΦΕΚ 149/Α/2004) αντικαθίσταται η τελεία με κόμμα και προστίθεται η φράση: , ενώ για τις υποθέσεις της περίπτωσης δ' του άρθρου 3 του παρόντος που έχουν περαιωθεί οριστικά θεωρούνται αυτά που έχουν προσδιοριστεί με την οριστική περαίωση.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 3259/2004 αντικαθίσταται η τελεία με κόμμα και προστίθεται η φράση: , ενώ για τις υποθέσεις της περίπτωσης δ' του άρθρου 3 του παρόντος που έχουν περαιωθεί οριστικά θεωρούνται αυτά που έχουν προσδιοριστεί με την οριστική περαίωση.

 

3. Στο άρθρο 3 του νόμου 3259/2004 μετά την περίπτωση γ' του δεύτερου εδαφίου προστίθεται νέα περίπτωση δ' που έχει ως εξής:

 

{δ) Υποθέσεις περαιωμένες οριστικά για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου: 5908

 

α)α) Έχει διενεργηθεί έλεγχος και έχουν εκδοθεί συμπληρωματικά φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων ή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, τα οποία είτε δεν έχουν οριστικοποιηθεί είτε εκκρεμούν ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου ή Διοικητικού Εφετείου και δεν έχουν συζητηθεί στο ακροατήριο του Εφετείου.

 

β)β) Υπάρχουν γι' αυτές στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες Δελτία Πληροφοριών ή Αποφάσεις Επιβολής Προστίμου [Π] Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για συμπληρωματικά στοιχεία με βάση τα οποία δεν έχει διενεργηθεί ακόμα έλεγχος.}

 

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του νόμου 3259/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται τη βεβαίωση και καταβολή της συνολικής οφειλής φόρου που προκύπτει από το ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του άρθρου 9, χωρίς να συμψηφίζεται ή να εκπίπτεται ο φόρος που βεβαιώθηκε με βάση τις οικείες δηλώσεις που υποβλήθηκαν ή τα ποσά κύριου, πρόσθετου φόρου και προστίμου που βεβαιώθηκαν με βάση απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Απεναντίας, συμψηφίζεται το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) ή τριάντα τοις εκατό (30%) κατά περίπτωση της διαφοράς κύριου, πρόσθετου φόρου και προστίμου που τυχόν έχει βεβαιωθεί λόγω άσκησης προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Αν το ποσό που βεβαιώθηκε λόγω άσκησης προσφυγής είναι μεγαλύτερο του ποσού που προκύπτει από το ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, τότε η επιπλέον διαφορά δεν επιστρέφεται.} Η προηγούμενη παράγραφος ισχύει από 15-07-2004.

 

5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 3259/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

{Τα δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται με συντελεστή λογιστικών διαφορών δύο τοις εκατό (2%) για όλα τα επαγγέλματα, με εξαίρεση τα παρακάτω για τα οποία τα δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται με συντελεστή λογιστικών διαφορών επτά τοις χιλίοις (7‰).

 

ΚΑ 4214: Έμπορος (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου.

ΚΑ 5402: Πρατήριο χονδρικής πωλήσεως προϊόντων καπνοβιομηχανίας.}

 

6. Η προθεσμία υποβολής αίτησης στον Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας που ορίζεται με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του νόμου 3259/2004 παρατείνεται μέχρι 31-12-2004.

 

7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 3259/2004 καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.