Νόμος 3259/04 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Βασικές έννοιες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου οι παρακάτω όροι νοούνται ως εξής:

 

1. Μοναδικός Συντελεστής Καθαρών Κερδών:

 

Θεωρείται ο συντελεστής καθαρού κέρδους που προβλέπεται από τους οικείους πίνακες ή ο μέσος όρος των συντελεστών της κατηγορίας του Πίνακα στην οποία εντάσσεται ο επιτηδευματίας εφόσον δεν προβλέπεται γι' αυτόν μοναδικός συντελεστής. Προκειμένου για επιχειρήσεις που εφαρμόζουν περισσότερους του ενός Μοναδικού Συντελεστή Καθαρών Κερδών, ως μοναδικός συντελεστής θα λαμβάνεται ο μέσος σταθμικός συντελεστής που προκύπτει από τη διαίρεση των συνολικών καθαρών κερδών που προκύπτουν με την εφαρμογή των Μοναδικών Συντελεστών Καθαρών Κερδών κατά κατηγορία εσόδου δια των συνολικά δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων της κάθε χρήσης, ανεξάρτητα αν πρόκειται για αμιγώς εμπορικές επιχειρήσεις ή μικτές.

 

2. Δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα:

 

Θεωρούνται αυτά που προκύπτουν από το έντυπο Ε3 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μετά την αφαίρεση:

 

α) Εσόδων από συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις.

 

β) Εσόδων από μισθώματα ακινήτων.

 

Για τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, ως δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα θεωρούνται αυτά που έχουν προσδιοριστεί με την πρωτόδικη απόφαση, ενώ για τις υποθέσεις της περίπτωσης δ' του άρθρου 3 του παρόντος που έχουν περαιωθεί οριστικά θεωρούνται αυτά που έχουν προσδιοριστεί με την οριστική περαίωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του νόμου 3283/2004 (ΦΕΚ 210/Α/2004).

 

3. Αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη:

 

α) Η διαφορά μεταξύ των δηλούμενων ακαθάριστων εσόδων και αυτών που έχουν προσδιοριστεί με Έκθεση Ελέγχου Φόρου Εισοδήματος ή με το Ειδικό Σημείωμα Ελέγχου της Απόφασης [Α] του Υπουργού Οικονομικών 1144/1998, εφόσον έχουν κοινοποιηθεί στην επιχείρηση μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος και δεν έχει υπογραφεί Διοικητική Επίλυση Διαφοράς.

 

β) Όταν δεν έχει κοινοποιηθεί στην επιχείρηση έκθεση ελέγχου Φόρου Εισοδήματος ή Σημείωμα της Απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1144/1998, το συγκεκριμένο ποσό που προκύπτει από Έκθεση Ελέγχου Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή Απόφαση Επιβολής Προστίμου Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή Δελτίο Πληροφοριών της αρμόδιας ή άλλης Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ή του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ή άλλης αρχής και αφορά:

 

α)α) την απόκρυψη ποσού εσόδων ή αγορών (εμπορεύσιμων ή πάγιων περιουσιακών στοιχείων), από παράλειψη έκδοσης ή λήψης φορολογικού στοιχείου,

 

β)β) την απόκρυψη ποσού εσόδων ή αγορών από έκδοση ή λήψη ανακριβούς ως προς την αξία φορολογικού στοιχείου,

 

γ)γ) την ανακριβή καταχώριση εσόδων ή αγορών ή δαπανών στο έντυπο Ε3 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

 

Όταν για κάποια από τις πιο πάνω περιπτώσεις απόκρυψης έχει διενεργηθεί ήδη Προσωρινός Έλεγχος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και έχει εκδοθεί Φύλλο Ελέγχου για το οποίο έχει υπογραφεί Διοικητική Επίλυση Διαφοράς, τότε για τις ανάγκες του παρόντος κεφαλαίου η περίπτωση αυτή θεωρείται μόνο ως παράβαση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 5.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1)α του άρθρου 28 του νόμου 3697/2008 (ΦΕΚ 194/Α/2008).

 

4. Δηλούμενα καθαρά κέρδη:

 

Είναι αυτά που προκύπτουν από το έντυπο Ε1 ή Ε5 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τις επιχειρήσεις που τηρούν Βιβλία Α' και Β' Κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, προεδρικό διάταγμα 186/1992, για δε τους τηρούντες Βιβλία Γ Κατηγορίας είναι τα καθαρά κέρδη του ισολογισμού, όπως διαμορφώθηκαν μετά τη φορολογική τους αναμόρφωση στη δήλωση φόρου εισοδήματος.

 

Για τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, θεωρούνται αυτά που έχουν προσδιοριστεί με την πρωτόδικη απόφαση, ενώ για τις υποθέσεις της περίπτωσης δ' του άρθρου 3 του παρόντος που έχουν περαιωθεί οριστικά θεωρούνται αυτά που έχουν προσδιοριστεί με την οριστική περαίωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 56 του νόμου 3283/2004 (ΦΕΚ 210/Α/2004).

 

5. Παραβάσεις Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που επαυξάνουν το συντελεστή φόρου:

 

α) Μη τήρηση ή μη διαφύλαξη οποιουδήποτε θεωρημένου βιβλίου Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων είτε βασικού είτε πρόσθετου.

 

β) Μη επίδειξη των θεωρημένων Βιβλίων στον Τακτικό ή Προληπτικό Έλεγχο.

 

γ) Ανακριβής τήρηση Βιβλίων ως προς τα έσοδα ή μη καταχώρηση εσόδων.

 

δ) Ανακριβής τήρηση Βιβλίων ως προς τις Αγορές ή μη καταχώρηση αγορών.

 

ε) Ανακριβής τήρηση Πρόσθετων Βιβλίων ή μη καταχώρηση δεδομένων που επηρεάζουν τα έσοδα ή τις αγορές.

 

στ) Τήρηση Βιβλίων κατώτερης της προβλεπόμενης από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Κατηγορίας.

 

ζ) Ανακρίβεια Απογραφής ως προς την ποσότητα ή την αξία.

 

η) Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση στοιχείου του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή υπουργικών αποφάσεων.

 

θ) Έκδοση αθεώρητου στοιχείου Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων μη καταχωρημένου στα Βιβλία.

 

ι) Μη διαφύλαξη εκδοθέντος ή ληφθέντος φορολογικού στοιχείου.

 

ι)β) Λήψη εικονικού φορολογικού στοιχείου ως προς το πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου.

 

ι)γ) Καταχώρηση στα Βιβλία ανύπαρκτων αγορών ή εξόδων.

 

ι)δ) Έκδοση ή σήμανση στοιχείου από μη νόμιμο φορολογικό μηχανισμό μη καταχωρημένου στα Βιβλία.

 

ι)ε) Μη αναγραφή του είδους των αγαθών.

 

ι)στ) Μη σύνταξη Απογραφής ή Ισολογισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1)β του άρθρου 28 του νόμου 3697/2008 (ΦΕΚ 194/Α/2008).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.